Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай

2018/11/02 11:51 757

2018 оны 11 сарын 02 өдөр                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 

 

    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН

    2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Эрүүл мэндийн даатгалын санд 2019 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

            2 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны    

                 төсвийн хууль тогтоомж

 

2.1.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль[1], Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль[2], Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль[3], Нийгмийн даатгалын тухай хууль[4], энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

 

            3 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын санд 2019 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

Орлогын төрөл

Дүн                    /сая төгрөгөөр/

1

Эрүүл мэндийн сайд

407,667.3

 

 

  1.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл

100,615.0

 

 

  1.2.Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл

122,486.6

 

  1.3.Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл

44,502.3

 

 

1.4.Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь  

       хариуцах иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын   

       шимтгэл

83,885.0

 

 

1.5.Бусад даатгуулагчаас төлөх шимтгэл

16,845.7

 

 

1.6.Бусад орлого                                       

39,332.7

 

 

Нийт орлого

407,667.3

         

 

4 дүгээр зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

 

Д/д

Зарлагын төрөл

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Эрүүл мэндийн сайд

407,667.3

 

 

1.1.Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад      

      олгох

244,554.0

 

 

1.2.Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд олгох

8,707.3

 

 

1.3.Хувийн эмнэлэг, эмийн санд олгох

148,710.0

 

 

1.4.Үйл ажиллагааны урсгал зардал

5,422.4

 

 

1.5.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны төлбөр

33.6

 

 

1.6.Бусад

240.0

 

Нийт зарлага

407,667.3

 

5 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

 

[1] Төсвийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2012 оны 3 дугаарт нийтлэгдсэн.

[2] Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2010 оны 30 дугаарт

  нийтлэгдсэн.

[3] Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2015 оны 8 дугаарт

  нийтлэгдсэн.

[4] Нийгмийн даатгалын тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 1994 оны 8 дугаарт

  нийтлэгдсэн.