Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай

2018/11/02 11:46 831

2018 оны 11 сарын 02 өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2019 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан, Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, Ирээдүйн өв сангаас улсын төсөвт олгох шилжүүлэг, улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль[1], Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль[2] энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО,

ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2019 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

                                               

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

 

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

         Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

100.0

100.0

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

60.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

60.0

3

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

1,022.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,022.0

4

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

         Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан

         Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

         Үүнээс:Ирээдүйн өв санд

317,400.4

3,000.0

310,800.0

300,870.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

3,600.4

5

Монгол Улсын Шадар сайд

12,126.8

 

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

3,600.0

 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газар

3,600.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,926.8

6

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

175.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

175.0

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

295.5

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

295.5

8

Гадаад харилцааны сайд

21,550.0

 

 

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

20,000.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,550.0

9

Сангийн сайд

7,393,160.8

 

 

Татварын ерөнхий газар

4,117,000.0

 

 

Үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд

322,000.0

 

 

Үүнээс: Ирээдүйн өв санд

767,650.0

 

 

Гаалийн ерөнхий газар

2,949,695.1

 

 

Сангийн яам

50,737.4

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

123,764.2

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

146,000.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5,964.2

10

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

68,775.0

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

19,800.0

 

Цагдаагийн ерөнхий газар

3,100.0

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

20,600.7

 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого     

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

 

8,175.0

17,099.3

11

Батлан хамгаалахын сайд

48,206.9

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

7,577.4

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

40,629.5

12

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

10,963.0

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

5,000.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5,963.0

13

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

158,360.0

 

 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

156,000.0

 

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

210.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

2,150.0

14

Барилга, хот байгуулалтын сайд

1,850.0

 

 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

1,850.0

15

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

406,678.3

 

 

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

404,050.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

2,628.3

16

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

184,821.4

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

142,257.7

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

42,563.7

17

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

46,755.2

 

 

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого                 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

580.0

 

631.1

45,544.1

18

Эрүүл мэндийн сайд

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

255,145.9

 

228,170.4

26,975.5

 

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2019 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 7,353,673.5 сая төгрөгөөр баталсугай.                                                                                                                                                

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2019 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:                                                                  

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

4,624.6

 

 

Урсгал зардал

4,624.6

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

40,356.5

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

38,356.5

2,000.0

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

2,714.0

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

2,214.0

500.0

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

9,967.1

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

5,967.1

4,000.0

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

51,072.7

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

50,272.7

800.0

6

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

1,083.3

 

 

Урсгал зардал

1,083.3

7

Улсын ерөнхий прокурор

34,377.8

 

 

Урсгал зардал

29,977.4

 

 

Хөрөнгийн зардал

4,400.4

8

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

3,760.3

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

3,513.3

247.0

9

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

15,537.7

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

14,037.7

1,500.0

10

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

17,124.4

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

16,304.4

820.0

11

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

3,762.2

 

 

Урсгал зардал

3,762.2

12

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

1,322.2

 

 

Урсгал зардал

1,322.2

13

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

10,214.8

 

 

Урсгал зардал

10,214.8

14

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

5,130.5

 

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

1,130.5

4,000.0

15

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга

5,553.4

 

 

Урсгал зардал

5,553.4

16

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

308,030.0

 

 

Урсгал зардал

101,488.5

 

 

Хөрөнгийн зардал

206,541.5

17

Монгол Улсын Шадар сайд

147,038.6

 

 

Урсгал зардал

132,595.3

 

 

Хөрөнгийн зардал

14,443.3

18

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

61,903.2

 

 

Урсгал зардал

23,189.2

 

 

Хөрөнгийн зардал

38,714.0

19

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

142,761.4

 

 

Урсгал зардал

74,257.2

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

49,000.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

19,504.2

20

Гадаад харилцааны сайд

76,272.8

 

 

Урсгал зардал

73,397.8

 

 

Хөрөнгийн зардал

2,875.0

21

Сангийн сайд

4,384,599.8

 

 

Урсгал зардал

1,320,646.4

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

Хөрөнгийн зардал

119,428.0

134,386.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

1,242,280.1

 

 

Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт

716,059.0

 

 

Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн

851,800.0

 

 

үндсэн төлбөрт

22

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

538,362.2

 

Урсгал зардал

495,478.8

 

Хөрөнгийн зардал

42,883.4

23

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

251,299.0

 

 

Урсгал зардал

9,517.1

 

 

Хөрөнгийн зардал

241,781.9

24

Батлан хамгаалахын сайд

261,271.3

 

 

Урсгал зардал

245,771.6

 

 

Хөрөнгийн зардал

15,499.7

25

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

1,863,563.9

 

 

Урсгал зардал

1,192,310.2

 

 

Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын

 

 

 

тусгай зориулалтын шилжүүлэг

346,623.5

 

 

Ерөнхий боловсролын тусгай

 

 

 

зориулалтын шилжүүлэг

653,733.3

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

54,800.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

616,453.7

26

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

38,917.2

 

 

Урсгал зардал

12,295.3

 

 

Хөрөнгийн зардал

26,621.9

27

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

246,673.5

 

 

Урсгал зардал

133,840.5

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

70,500.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

42,333.0

28

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

1,619,397.5

 

 

Урсгал зардал

1,585,502.1

 

 

Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын тусгай

             зориулалтын шилжүүлэг

7,822.9

 

 

Хөрөнгийн зардал

33,895.4

29

Эрүүл мэндийн сайд

839,948.9

 

 

Урсгал зардал

Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж  

             үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

735,710.9

 

129,845.5

 

 

Хөрөнгийн зардал

104,238.0

30

Эрчим хүчний сайд

116,037.7

 

 

Урсгал зардал

18,887.3

 

 

Хөрөнгийн зардал

97,150.3

31

Барилга, хот байгуулалтын сайд

163,384.7

 

 

Урсгал зардал

17,034.6

 

 

Үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай                                                                                                                                                                            зориулалтын шилжүүлэг

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл                        

 

11,923.5

5,000.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

141,350.1

 

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2019 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 9,406,581.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 1,553,399.2 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 144,699.2 сая төгрөгөөр баталсугай.        

 

9 дүгээр зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2019 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 322,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.    

 

10 дугаар зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны  дагуу Ирээдүйн өв санд 2019 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 1,068,520.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

11 дүгээр зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу 2019 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт олгох шилжүүлгийн хэмжээг 50,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

12 дугаар зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу 2019 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээг 465,424.3 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын 2019 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээг 2,169,099.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

14 дүгээр зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Засгийн газрын өрийн хязгаарт багтаан өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ,

 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО,

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН

УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД

ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

 

15 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2019 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:                                                                         

Д/д

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

10,752.9

2

Баян-Өлгий

6,798.2

3

Баянхонгор

15,858.0

4

Булган

1,310.4

5

Говь-Алтай

11,705.9

6

Дундговь

9,344.5

7

Завхан

14,482.4

8

Өвөрхангай

12,438.6

9

Сүхбаатар

7,918.5

10

Сэлэнгэ

5,461.8

11

Төв

6,786.5

12

Увс

21,383.1

13

Ховд

8,989.0

14

Хөвсгөл

16,775.3

15

Хэнтий

9,687.7

16

Говьсүмбэр

1,309.3

Нийт дүн

161,002.2

 

16 дугаар зүйл.2019 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

 

Аймаг

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Дорноговь

124.1

2

Дорнод

1,686.8

3

Өмнөговь

58,001.1

4

Дархан-Уул

3,010.2

5

Улаанбаатар

289,146.9

6

Орхон

16,300.9

Нийт дүн

368,270.0

 

17 дугаар зүйл.2019 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлагын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:             

 

Д/д

 

Аймаг

Шилжүүлгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

5,469.9

            Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 

540.0

2

Баян-Өлгий

7,281.9

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх 

365.6

3

Баянхонгор       

6,485.9

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

638.5

4

Булган

3,570.1

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

524.3

5

Говь-Алтай

6,253.5

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

479.4

6

Дорноговь

6,795.9

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

184.5

7

Дорнод

6,104.7

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

500.0

8

Дундговь

3,627.5

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

305.4

9

Завхан

5,334.1

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

297.4

10

Өвөрхангай

6,680.4

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

482.9

11

Өмнөговь

6,402.0

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

376.8

12

Сүхбаатар

5,304.8

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

494.8

13

Сэлэнгэ

5,825.4

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

482.5

14

Төв

5,094.7

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

538.7

15

Увс

6,446.2

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

439.9

16

Ховд

6,667.9

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

607.4

17

Хөвсгөл

8,407.4

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

962.4

18

Хэнтий

5,052.7

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

558.4

19

Дархан-Уул

4,661.9

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

1,026.1

20

Улаанбаатар

26,509.2

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

297.0

21

Орхон

4,972.5

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

301.1

22

Говь-Сүмбэр

926.3

Үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

60.3

Нийт дүн

143,874.7

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

 

18 дугаар зүйл.“Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2019 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

 

19 дүгээр зүйл.“Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

 

20 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх “Барих-Шилжүүлэх”  концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

 

21 дүгээр зүйл.Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2019 онд сумын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал, дэмжлэгийг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

 

22 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.                                                    

 

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН

            ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                              М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монгол Улсын 2019 оны төсвийн

тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2019 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ

 ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН

ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт   

2019 оны зорилтот түвшин

 

1

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 

1.1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа

 

1.1.1

Төрийн байгуулал, улс орны удирдлагын асуудлаар Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллана

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

1.1.2

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улсыг батлан хамгаалах чиглэлд хэрэгжиж байгаа хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход санаачилга гарган ажиллана

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

1.1.3

Гадаад харилцаанд Монгол Улсыг бүрэн төлөөлж, гадаад бодлого, олон улсын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулна

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

1.1.4

Хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

2

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 

 

2.1

Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

2.1.1

Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

100-аас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

 

2.1.2

Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох

10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох

 

2.1.3

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах

хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

 

3

 

 

 

 

 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

 

   3.1

Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих

 

3.1.1

Өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлтийн барагдуулалт

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байх

 

3.1.2

Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байх

 

3.1.3

Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байх

 

4

 

 

 

  УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

 

4.1

Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа

 

4.1.1

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо

772

 

4.1.2

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо

1440

 

4.1.3

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо

518

 

5

 

 

 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

5.1

Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах

 

5.1.1

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэрэг /хувиар/

93.0

 

6

 

 

 

 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

 

6.1

Хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах

 

6.1.1

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл

1

 

6.1.2

Хяналт шалгалт, судалгаа, дүн шинжилгээ

Хяналт шалгалт-20, судалгаа мониторинг-6, хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах-30

 

6.1.3

Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

Гомдол шалгаж шийдвэрлэх-600, хууль зүйн зөвлөгөө-3000

 

6.1.4

Хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээлгэх талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлэх

 

Төлөөлөн нэхэмжлэл-2, шаардлага-20, зөвлөмж-25

 

6.1.5

Хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлаар боловсрол, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлууд зохион байгуулах

 

400 цагийн сургалтыг 6000 хүнд

 

7

 

 

 

 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

 

7.1

Прокурорын хяналт

 

7.1.1

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих /хувиар/

 100.0

 

7.1.2

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд буюу хорих анги, цагдан хорих байрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих тоо

6845

 

7.1.3

Улсын хэмжээнд шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоо

850000

 

8

 

 

 

 

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА 

 

8.1

Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах

 

8.1.1

Бодлогын зөвлөгөө  /тоогоор/

80

 

8.1.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа /тоогоор/

90

 

9

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

 

9.1

Төрийн аудитын үйлчилгээ

 

9.1.1

Санхүүгийн тайлангийн аудит /тоогоор/

6523

 

9.1.2

Гүйцэтгэлийн аудит /тоогоор/

59

 

9.1.3

Нийцлийн аудит /тоогоор/

33

 

10

 

 

 

 

 

 

 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

10.1

Авлигатай тэмцэх

 

10.1.1

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо

3200

 

10.1.2

Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/

11000

 

10.1.3

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн  талаарх судалгаа, дүн шинжилгээ

15

 

10.1.4

Иргэд, байгууллага, албан тушаалтнаас хүлээн авсан гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь

 

98.0

 

10.1.5

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багц ажил арга хэмжээ

15

 

11

 

 

 

 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

 

11.1

Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт

 

11.1.1

Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг шинэчлэн боловсруулах /шинээр боловсруулах хуулийн төсөл/

8

 

11.1.2

Шинээр буюу шинэчлэгдэн боловсруулагдсан хууль тогтоомжуудад нийцүүлэн банкнаас бусад санхүүгийн салбарт мөрдөгдөх дүрэм журамд өөрчлөлт оруулах

170

 

11.1.3

Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо/

250

 

11.1.4

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа /тоогоор/

8

 

11.1.5

Хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана

Төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

11.1.6

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Монгол Улсын тогтолцооны үнэлгээг сайжруулах чиглэлээр цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

 

11.1.7

Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

6

 

12

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

12.1

Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт

 

12.1.1

2017 онд батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, дагалдах хуулиудын хэрэгжилтийг хангасан байх

Төрийн албаны тухай хууль түүнийг дагаж гарсан 46 орчим дүрэм журам, зохицуулалтууд төрийн албаны шаардлагад нийцсэн байх

 

12.1.2

Төрийн албан тушаалын тодорхойлолт тухайн ажлын байрны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхүйц байдлаар нэгдсэн журмаар Төрийн албаны зөвлөлийн хяналт доор батлагдаж, төрийн албан тушаалыг хаших адил тэгш боломжоор хангагдсан байх

Байгууллагын стратеги болон гүйцэтгэлийн удирдлагын төлөвлөгөөнөөс урган гарсан албан тушаалын тодорхойлолттой болсон байх

 

12.1.3

Төрийн албаны чадахуйн зарчимд тулгуурласан, албан тушаалд шатлан дэвших боломжийг хадгалсан төрийн албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг буй болгох

Албан хаагчдын албан тушаал ахих чадахуйн зарчмыг дээдлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн байх

 

12.1.4

Төрийн албан хаагчийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт, арга зүйг буй болгох

 

12.1.5

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний стандарт, дүрэм журам шинэчлэгдсэн, хяналт үнэлгээ хийгдсэн байна

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүрэм журмыг олон улсын жишигт нийцсэн байдлаар боловсруулах

 

12.1.6

Хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах

Хариуцлага алдсан албан хаагчийн ногдуулах сахилгын шийтгэлийн хэлбэрийг нарийсгах

 

13

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

 

13.1

Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх

 

13.1.1

Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ, тайлангийн нэр төрөл

290

 

13.1.2

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/

112.1

 

13.1.3

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт

47

 

13.1.4

Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилж эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо

20

 

13.1.5

Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний судалгааны тоо

16

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

 

14.1

Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах

 

14.1.1

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт

20

 

14.1.2

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо

3

 

14.1.3

Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/

5.0

 

14.1.4

Сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын тоо

10 удаа

 

14.1.5

Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /тоогоор/

5000

 

14.1.6

Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах

бүрэн хамгаалагдсан байх

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

 

15.1

Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт

 

15.1.1

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах

тухай бүрд

 

15.1.2

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн болон улсын хөрөнгө оруулалтын статистикийн нэгдсэн санг үүсгэж, эрхлэн хөтлөх /хувиар/

100.0

 

15.1.3

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах /богино болон дунд хугацааны/

3

 

15.1.4

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж, эрхлэн хөтлөх /хувиар/

100.0

 

15.1.5

Хөгжлийн томоохон төслүүдийн санал, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хувилбарыг боловсруулж батлуулах, саналыг нэгтгэн судалгааг зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, хянах, батлуулах

1

 

15.2

Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа

 

15.2.1

Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

240.4

 

15.2.2

Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

209.3

 

15.2.3

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх  /хувиар/

3.0

 

15.2.4

Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/

5.0

 

15.3

Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр

 

15.3.1

Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн системүүдтэй нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг холбох /төрийн албан хаагчийн тоо, мянгаар/

3.0

 

15.3.2

Монгол Улсын иргэн бүрд цахим гарын үсэг олгох /мянган хүн/

100.0

 

15.3.3

Төрөөс цахим хэлбэрээр шинээр хүргэх үйлчилгээний тоо

50

 

15.3.4

Орон нутагт мэдээлэл, харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах сумдын тоо

3

 

15.3.5

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан бүс нутагт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх  багийн тоо

10-15

 

15.3.6

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт шилэн кабелийн сүлжээнд холбох сумдын тоо

5

 

15.3.7

ХУР системд холбогдох төрийн байгууллагын тоо

15

 

15.3.8

ХУР системээр дамжуулан хүргэх цахим үйлчилгээний тоо

50

 

15.3.9

ХУР системийг ашиглах байгууллагын тоо

40

 

15.4

Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр

 

15.4.1

Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2017 оны нэгдсэн тайлан гарсан байх /хамрагдах хуулийн этгээдийн тоо/

220

 

15.4.2

Цөмийн энергийн салбарт баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах /хувиар/

100.0

 

15.4.3

Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх /тоогоор/

180

 

15.5

Төрийн өмчийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

15.5.1

Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах

тухай бүр хугацаанд нь зохион байгуулах

 

15.5.2

Иргэн, хуулийн этгээдэд цахим худалдан авах ажиллагааны талаар сургалт явуулах /тоогоор/

80

 

15.5.3

Захиалагч байгууллагад цахим худалдан авах ажиллагааны сургалт явуулах /тоогоор/

250

 

15.5.4

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтын тоо

35

 

15.5.5

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүү, эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтын тоо

35

 

15.5.6

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт /өмч эзэмшлийн гэрээний дүгнэлтийн хувь/

100.0

 

15.5.7

Төрийн өмчийн байгууллагын менежментийг сайжруулж, ашигтай ажиллуулах замаар орлогыг төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

15.5.8

Өмч хувьчлалын үйл ажиллагааг цаг тухай бүрд нь зохион байгуулж, орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

15.6

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

 

 

15.6.1

Яамд /салбар/-ын жендерийн нэгдсэн бодлого, аймаг, дүүргийн жендерийн дэд хөтөлбөрийн тоо

яам 7, аймаг, дүүрэг 20

 

15.6.2

Оролцоонд суурилсан жендерийн үнэлгээ хийсэн яам /салбар/, аймаг, дүүрэг

яам 7, аймаг, дүүрэг 20

 

15.6.3

Жендерийн үндэсний сургагч багшийн тоо

135

 

15.6.4

Жендерийн сургалтад хамрагдсан удирдах ажилтан, төрийн албан хаагч

удирдах ажилтан 35 хувь, төрийн албан хаагч 45 хувь

 

15.6.5

Аймаг, нийслэл, дүүргийн жендерийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд орон нутаг дахь төрийн бус байгууллагаас хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тоо

15

 

15.6.6

Аймаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллаж байгаа хохирогчийг хамгаалах нэгжийн тоо

20

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

 

16.1

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа

 

16.1.1

Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын  буурах хувиар/

10.0

 

16.1.2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/

32780

 

16.1.3

Гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах ажлын зориулалттай  тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг  сайжруулах /хувиар/

60.0

 

16.1.4

Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, объектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/

90.0

 

16.2

Мэргэжлийн хяналт

 

16.2.1

Хяналт шалгалтын үр дүнгээр шалгалтад хамрагдсан объектод их, дунд эрсдэлтэй объектын эзлэх хувь

61.0

 

16.2.2

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин  /хувиар/

78.0

 

16.2.3

Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлт /хувиар/

86.0

 

16.2.4

Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлтийн тоо

1203

 

16.3

Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

 

16.3.1

Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт  хийх тоо

40

 

16.3.2

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/

100.0

 

16.3.3

Зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчээр тогтоох судалгааг хийж, хуралдаанаар шийдвэрлүүлэх

тухай бүр

 

16.3.4

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд нөлөө үзүүлдэг салбараас сонгон авч зах зээлийн өрсөлдөөний төлөв байдлын судалгаа хийж, өрсөлдөөний хэв шинж, хэлбэрийн тодорхой судалгааг хийх

2-с доошгүй удаа

 

16.3.5

Холбогдох хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, сурталчилгааны арга хэмжээг зохион байгуулах

15

 

16.4

Стандарт,  хэмжил зүй

 

16.4.1

Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо  /мянган нэгж/

4.5

 

16.4.2

Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо

25

 

16.4.3

Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/

225

 

16.4.4

Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо

15

 

16.4.5

Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо

30

 

16.4.6

Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь

35.0

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

17.1

Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба

 

17.1.1

Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

хууль тогтоомжид нийцсэн байх

 

17.1.2

Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх

мэдээллээр хангасан байх

 

17.1.3

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 3, 9 дүгээр сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээллийг улирал тутам хийсэн байх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

17.2

Төр, засгийн үйлчилгээ

 

17.2.1

Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах

CS11–0120:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

 

17.2.2

Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

MNS-ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

 

18.1

Ойжуулалт

 

18.1.1

Экологийн ач холбогдол бүхий газрыг ойжуулах, ойн зурвас байгуулах /мянган га/

35.0

 

18.1.2

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалт, голомт, хөнөөлийн талаарх судалгаа хийж, хөнөөлийг хязгаарлах тэмцлийн ажил гүйцэтгэх /мянган га/

200.0

 

18.2

Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

 

18.2.1

Усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг тусгай хамгаалалтад авах /хувиар/

50.0-аас доошгүй

 

18.2.2

Сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах

5

 

18.3

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт

 

18.3.1

 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/

600.0

 

18.4

Ус цаг уур, орчны шинжилгээ

 

18.4.1

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашгийн түвшин /хувиар/ 

67.0

 

18.4.2

Цаг уур улсын сүлжээний найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангах үүднээс хэмжих хэрэгслийн шинэчлэлийг өртөө харуулуудад хийх /хувиар/

30.0

 

18.5

Агаарын бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт

 

18.5.1

Бохирдуулагч бодисын бууралт /суурь түвшин-2016 оны 12 дугаар сарын дундаж/ /хувиар/

25.0

 

18.5.2

Гэр хорооллын хэрэглэгчдэд шөнийн цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлтөд хамруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх /өрхийн тоо/

150000

 

18.5.3

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхийг 2.5 кВт, 4 кВт-ын чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломж бүрдүүлэх /шинээр хамрагдах өрхийн тоо/

41200

 

18.6

Аялал жуулчлал

 

18.6.1

Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо  /мянган хүн/

700.0

 

18.6.2

Аялал жуулчлалын салбарын орлого /сая ам доллар/

600.0

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

 

19.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага

 

19.1.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах /тоогоор/

5

 

19.1.2

Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах /тоогоор/

32

 

19.1.3

Зөвлөлдөх уулзалт, дугуй ширээний уулзалт /тоогоор/

69

 

19.1.4

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо

500

 

19.1.5

Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах

хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хирээр айлчлал арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлэх

 

19.2

Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа

 

19.2.1

Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас  төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай  гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

19.2.2

Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь

100.0

 

19.2.3

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах

тусламж шаардлагатай тухай бүрд

 

19.2.4

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

19.3

ЮНЕСКО

 

19.3.1

ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо

1

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   САНГИЙН САЙД 

 

20.1

Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага

 

20.1.1

Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх,  хэлэлцүүлэх

хуульд заасан хугацаа, төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн байх

 

20.2

Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт

 

20.2.1

Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт  /хувиар/

100.0

 

20.2.2

Өмнөх онуудын тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулалт /хувиар/

77.0

 

20.2.3

Өмнөх онуудын хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

 

20.2.4

Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

91.0

 

20.2.5

Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

80.0

 

20.2.6

Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/

93.0

 

20.2.7

Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/

6.0

 

20.2.8

Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/

5.0-8.0

 

20.2.9

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

2.0

 

20.2.10

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

2.0

 

20.2.11

Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

0.5-3.0

 

20.2.12

Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/

60.0

 

20.2.13

Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/

20.0

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

 

21.1

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт

 

21.1.1

Боловсруулах баримт бичиг, хуулийн тоо

35

 

21.1.2

Хянах эрх зүйн актын тоо

1500

 

21.1.3

Сэтгэл зүйн анхан шатны болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо

2000

 

21.1.4

Мансууруулах эм, сэтгэцэд  нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх хүрээнд                                                                                   

 

 

21.1.4.1

Боловсруулах баримт бичиг, стандарт, хөтөлбөрийн  тоо

4

 

21.1.4.2

Тусламж үйлчилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хамрагдах хүний тоо

150

 

21.1.4.3

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

150

 

21.1.4.4

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо /мянгаар/

110.0

 

21.1.5

Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд                                                                                                                                     

 

 

21.1.5.1

Боловсруулах баримт бичиг, стандарт, хөтөлбөрийн  тоо

2

 

21.1.5.2

Тусламж үйлчилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хамрагдах хүний тоо

1000

 

21.1.5.3

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

100

 

21.1.5.4

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо /мянгаар/

40.0

 

21.1.6

Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

21.1.6.1

Боловсруулах баримт бичиг, стандарт, хөтөлбөрийн  тоо

1

 

21.1.6.2

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

400

 

21.1.6.3

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо /мянгаар/

20.0

 

21.1.7

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр                                                                                                                                   

 

 

21.1.7.1

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

700

 

21.1.7.2

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо /мянгаар/

40.0

 

21.1.8

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр                                                                 

 

 

21.1.8.1

Боловсруулах баримт бичиг, стандарт, хөтөлбөрийн  тоо

3

 

21.1.8.2

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

500

 

21.1.8.3

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо

50

 

21.1.9

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх,  урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр                             

 

 

21.1.9.1

Боловсруулах баримт бичиг, стандарт, хөтөлбөрийн  тоо

2

 

21.1.9.2

Сургалт, семинарт оролцох хүний тоо

100

 

21.1.9.3

Сурталчилгаа хүрэх хүний тоо /мянгаар/

80.0

 

21.2

Цагдаа

 

21.2.1

Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх /хувиар/

 

80.0

 

21.2.2

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа  хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт  /хувиар/

 

50.0

 

21.2.3

Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/

50.0

 

21.2.4

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн дуудлагын талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь

 

90.0

 

21.2.5

Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт /хүнээр/

70

 

21.2.6

Шүүхийн байрны хамгаалалт /хувиар/

100.0

 

21.2.7

Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хувиар/

100.0

 

21.2.8

Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/

100.0

 

21.2.9

Шүүгчийн захирамжаар албадан баривчлах /хувиар/

85.0

 

21.3

Хил хамгаалалт

 

21.3.1

Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/

89.0

 

21.3.2

Хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих чиг үүргийг мэргэшсэн гэрээт хилчдээр хамгаалах тогтолцоонд шилжих /боомтоор/

6

 

21.3.3

Хилийн боомтуудын үзлэг, шалгалтын багаж, техник, тусгай хэрэгслийн хангалтыг олон улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэх /хувиар/

85.0

 

21.3.4

Улсын хилээр нэвтрэх зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хяналт шалгалтын хугацааг багасгах /хувиар/

15.0

 

21.3.5

"Зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан"-гийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /хувиар

20.0

 

21.3.6

Албаны нохойн байр, сургалтын хотхон төхөөрөмжлөх, албаны нохойгоор хангах /хувиар/

6.0

 

21.3.7

Уулын болон ой тайгын бүсийн хилийн застав, харуул манааг байршил тогтоох систем бүхий тоон радио холбооны хэрэгслээр ханган бэлэн байдлын төвшинг дээшлүүлэх /хувиар/

20.0

 

21.3.8

Офицер, ахлагч нарт нормын дагуу олгогдох дүрэмт хувцас, нэг бүрийн хамгаалалтын тусгай хувцас, хэрэгслийн хангалт /хувиар/

75.0

 

21.3.9

Гэрээт болон хугацаат цэргийн алба хаагч нарт олгогдох дүрэмт хувцас, тоног хэрэгслийн хангалт /хувиар/

100.0

 

21.4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл

 

21.4.1

Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/

59.0

 

21.4.2

Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах хоригдлын тоо

350

 

21.4.3

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /хоёр төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/

49.0

 

21.4.4

Яллагдагч, хоригдлыг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүнээр/

4000

 

21.4.5

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны бодит биелэлт /хувиар/

80.0

 

21.4.6

Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

 

21.5

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ

 

21.5.1

Сургалт, сурталчилгааны тоо

200

 

21.5.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

30

 

21.6

Шүүхийн шинжилгээ

 

21.6.1

Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

230

 

21.6.2

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо  /мянгаар/

39.0

 

21.6.3

Криминалистикийн  шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

13.0

 

21.7

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт

 

21.7.1

Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянгаар/

15.0

 

21.7.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхэтгэлийн тоо

6

 

21.7.3

Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянгаар/

13.5

 

21.7.4

Архивын сан хөмрөг баяжуулах /мянгаар/

10.0

 

21.8

Цагаачлал, гадаадын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ 

 

21.8.1

Гадаадын иргэнд олгох визний тоо /мянган хүнээр/

21.8

 

21.8.2

Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний хяналтад хамрагдах тоо /мянгаар/

28.3

 

21.8.3

Монгол Улсын хилээр шалган нэвтрүүлэх тээврийн хэрэгсэл болон гадаад иргэдийн тоо /мянгаар/

7

 

21.9

Дээд боловсрол

 

21.9.1

Суралцагчийн тоо  /мянгаар/

2.1

 

21.10

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

 

21.10.1

Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянгаар/

14.0

 

21.11

Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт, улсын бүртгэл, мэдээлэл

 

21.11.1

Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ, хэлэлцээрийн баталгаажилт/ /тоогоор/

4200

 

21.11.2

Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах /тоогоор/

70

 

21.11.3

Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх /тоогоор/

450

 

21.12

Улсын бүртгэл, мэдээлэл

 

21.12.1

Цахим үнэмлэх олголт /мянган хүнээр/

250.0

 

21.12.2

Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн архивын баримтын тоо /мянгаар/

7500.0

 

21.12.3

Бэлтгэсэн улсын бүртгэлийн маягт /мянгаар/

2357.7

 

21.12.4

Дүгнэлт гаргах хяналт, шалгалтын тоо /мянгаар/

2.5

 

21.12.5

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

21.13

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

 

21.13.1

Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ /мянган хүнээр/

90.9

 

21.13.2

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ /мянган хүнээр/

8.9

 

21.13.3

Өдрийн эмчилгээ /мянган хүнээр/

1.0

 

21.13.4

Оношилгоо, шинжилгээ /мянган хүнээр/

31.1

 

21.13.5

Хилийн хөдөлгөөнт бүлгийн үзлэг /мянган хүнээр/

3.6

 

22

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

 

 

22.1

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага

 

 

22.1.1

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарын холбогдох хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хуралд өргөн барих /хуулийн төслийн тоо/

 5

 

22.1.2

Улсын Их Хурал болон Засгийн газраар батлуулах барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарын холбогдох дүрэм, журмын тоо

 7

 

22.1.3

Монгол Улсын хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл боловсруулалтын хувь

40.0

 

22.1.4

Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/

60

 

22.1.5

Шинээр барих болон шинэчлэх бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ  /км/

55

 

22.1.6

Шинээр барих 10 цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь

30.0-100.0

 

22.2

Газрын зураглал, кадастр

 

 

22.2.1

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын холбогдох хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хуралд өргөн барих /хуулийн төслийн тоо/

 6

 

22.2.2

Улсын Их Хурал болон Засгийн газраар батлуулах газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын холбогдох дүрэм, журмын тоо

 5

 

22.2.3

Төрийн архивыг цахимжуулах ажлын хэрэгжилтийн хувь

65.0

 

22.2.4

Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх ажлын хэрэгжилтийн хувь

 

80.0

 

23

 

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

 

23.1

Батлан хамгаалах

 

23.1.1

Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх

Хэрэгжилтээр

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД                                   

 

  24.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

 

24.1.1

Суралцах хүүхдийн тоо

277990

 

24.1.2

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо

1583

 

24.1.3

Хамран сургалтын хувь

84.8

 

24.1.4

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо

554

 

24.1.5

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо

40293

 

24.1.6

Тусгай хэрэгцээт цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо

533

 

24.2

Ерөнхий боловсрол

 

24.2.1

Суралцах хүүхдийн тоо

625930

 

24.2.2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

906

 

24.2.3

Хамран сургалтын хувь

95.8

 

24.2.4

Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо

39909

 

24.2.5

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо

345547

 

24.2.6

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо

169

 

24.2.7

Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо

39361

 

24.2.8

Ерөнхий боловсролын тусгай хэрэгцээт сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо

1854

 

24.3

Насан туршийн болон албан бус боловсрол

 

24.3.1

Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо

10337

 

24.4

Дээд боловсрол 

 

24.4.1

Их, дээд сургуулийн тоо

96

 

24.4.2

Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо

295

 

24.4.3

Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан суралцагчийн тоо

2039

 

24.4.4

Багшлах дадлагад хамрагдсан суралцагчийн тоо

704

 

24.5

Шинжлэх ухаан, технологи

 

24.5.1

Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь

36.8

 

24.5.2

Хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо

13000

 

24.5.3

Боловсруулсан технологи, бүтээгдэхүүний тоо

 305

 

24.6

Соёл урлаг

 

24.6.1

Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо / хүн амд эзлэх хувиар/

75.0

 

24.6.2

Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/

15.0

 

24.6.3

Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/

280.0

 

24.6.4

10000 хүнд ногдох номын тоо  /мянган ширхэг/

30.0

 

24.6.5

10000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо 

350

 

24.7

Биеийн тамир, спорт

 

24.7.1

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/

47.0

 

24.7.2

Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо

150

 

25

  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

 

 

25.1

Авто зам

 

 

25.1.1

Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/

472.3

 

25.1.2

Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрний нийт хүчин чадал /урт метрээр/

388.28

 

25.1.3

Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км/

15231.3

 

25.1.4

Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрний нийт хүчин чадал /урт метрээр/

13788.3

 

25.1.5

Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо

2

 

25.1.6

Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

950

 

25.1.7

Улсын чанартай авто замын сүлжээнд эзлэх хатуу хучилттай авто замын уртыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

45.0

 

25.2

Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр

 

 

25.2.1

Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/

75.0

 

25.2.2

Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь/

5.0-аас доошгүй

 

25.2.3

Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь/

10.0-аас доошгүй

 

25.3

Төмөр зам

 

 

25.3.1

Шивээхүрэн-Сэхээ чиглэлийн боомтын төмөр зам барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

100.0

 

25.3.2

Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

80.0

 

25.3.3

Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн 542 км төмөр зам барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

10.0

 

25.3.4

Зүүнбаян-Ханги  чиглэлийн 281 км төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл, судалгаа боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

50.0

 

25.3.5

Хөөт-Бичигт чиглэлийн 234 км төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

100.0

 

25.4

Агаарын тээвэр

 

 

25.4.1

Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянгаар/

126.9

 

25.4.2

Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/

12.1

 

25.4.3

Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/

5.2

 

25.4.4

Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүн /

1200.0

 

25.4.5

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

Орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

25.5

Зам, тээврийн бодлого удирдлага

 

 

25.5.1

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

Орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

26

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

 

26.1

Уул уурхайн олборлолт

 

 

26.1.1

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын жилийн тайлангийн баталгаажуулалтын тоо

1500

 

26.1.2

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөөний хяналтын тоо

1500

 

26.1.3

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын гүйцэтгэлд хийх шуурхай хяналтын тоо

60

 

26.1.4

Уулын ажлын тайлангийн хяналт, зөвшөөрлийн тоо

250

 

26.1.5

Уулын ажлын төлөвлөгөөний хяналт, зөвшөөрлийн тоо

380

 

26.1.6

Уулын ажлын хэрэгжилтэд хийх хяналт шалгалтын тоо

200

 

26.1.7

Нүүрсний хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/

115

 

26.1.8

1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2-аар/

46000

 

26.1.9

Хүнд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэлийн тайланг холбогдох зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх /тоогоор/

12

 

26.1.10

Хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийн тоо

4

 

26.1.11

Нүүрсний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

42.0-д хүрсэн байх

 

26.1.12

Зэсийн баяжмалын экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

1.4-д хүрсэн байх

 

26.1.13

Төмрийн хүдэр, баяжмалын экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

7.55-д хүрсэн байх

 

26.1.14

Алтны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлэх /тонн/

21-д хүрсэн байх

 

26.1.15

Газрын тосны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая баррель/

 8.15-д хүрсэн байх

 

26.1.16

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжүүдийг татварт бүрэн хамруулж орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

26.1.17

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн орд газруудыг бүртгэлжүүлэн, улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлыг нөхөн төлөх тухай гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

орлого бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

27.1

Нийгмийн халамж

 

27.1.1

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн олголтын хувь

95.0

 

27.1.2

Зорилтот бүлэгт хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хамрагдалт /хувиар/

91.0

 

27.1.3

Ахмад настнуудад Насны хишиг олгох /хувь/

96.0

 

27.1.4

“Цалинтай ээж” хөтөлбөр буюу 0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж /хувь/

95.0

 

27.2

Нийгмийн даатгал

 

27.2.1

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

5.5

 

27.2.2

Нийгмийн даатгалд даатгуулсан даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.5

 

27.2.3

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/

656.5

 

27.3

Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр

 

27.3.1

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь

4.5

 

27.3.2

Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувь/

98.0

 

27.3.3

Гэр бүлийн хөгжил, ахмад настны төвөөр үйлчлүүлсэн хүний тоо /мянган хүн/

45.0

 

27.3.4

Залуучуудын хөгжлийн төвөөр үйлчлүүлсэн хүний тоо /мянган хүн/

45.0

 

27.3.5

Ахмад настны хөгжил,  хамгааллын талаарх төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь

88.0

 

27.3.6

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь

8.9

 

27.4

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага

 

27.4.1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

Салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.4.2

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил

Салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.4.3

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

Салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 

27.5.1

Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/

8.0

 

27.5.2

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин /хувиар/

56.5

 

27.5.3

Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/

40.0

 

27.5.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/

9.0

 

27.6

Мэргэжлийн боловсрол

 

27.6.1

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшин төгсөгчийг ажлын байраар хангах /хувиар/

65.5

 

27.6.2

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх / тоогоор/

15

 

27.7

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах

 

27.7.1

Ажлын байран дахь үйлдвэрлэлийн ослын бууралт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

3.0

 

27.7.2

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо

4

 

27.8

Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ

 

27.8.1

Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо

6

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

28.1

Мал аж ахуй

 

28.1.1

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/

 65.2

 

28.1.2

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /өссөн хувиар/

 20.0

 

28.1.3

Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/

720.0

 

28.1.4

Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх ноос /мянган тонн/

22.0

 

28.2

Газар тариалан

 

28.2.1

Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мянган тонн/

 460

 

28.2.2

Төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/

 280

 

28.3

Хүнсний үйлдвэрлэл

 

28.3.1

Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар хангах  /сая литр/

90.0

 

28.3.2

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган тонн/

14.0

 

28.4

Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага

 

28.4.1

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/

3

 

28.5

Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ

 

28.5.1

Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой,  импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

2

 

28.6

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох

 

28.6.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо

 150-200

 

28.6.2

Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/

100-150

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД

 

29.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

 

29.1.1

Эхийн эндэгдлийн харьцаа /100000 амьд төрөлтөд/

26.9-өөс доош

 

29.1.2

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин /1000 амьд төрөлтөд/

16.7-аас доош

 

29.1.3

Нялхсын эндэгдлийн түвшин /1000 амьд төрөлтөд/

13.6-аас доош

 

29.1.4

Зүрх судасны өвчний шалтгаант нас баралтын түвшин /10000 хүн амд ногдох/

17.3

 

29.1.5

Хорт хавдар шалтгаант нас баралтын түвшин /10000 хүн амд ногдох/

11.2

 

29.1.6

Сүрьеэ өвчний тохиолдлын түвшин /10000 хүн амд ногдох/

12.2

 

29.1.7

Вируст хепатит өвчний тохиолдлын түвшин /100000 хүн амд ногдох/

1.7

 

29.1.8

Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь

85.0-аас доошгүй

 

29.1.9

Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь /өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн түвшинд/

30.0-аас доошгүй

 

29.2

Нийгмийн эрүүл мэнд

 

29.2.1

Товлолт дархлаажуулалтын хамралтын хувь

98.5

 

29.2.2

Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

71.0

 

29.2.3

Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

73.9

 

29.2.4

Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хамралтын хувь

60.0

 

29.3

Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

 

29.3.1

Эмч, сувилагчийн харьцаа

1:1,5

 

29.3.2

Төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо

5696

 

29.3.3

Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

130

 

29.4

Эрүүл мэндийн даатгал

 

29.4.1

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

3.3

 

29.4.2

Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоо сая хүн/

7.5

 

30

  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

 

 

30.1

Эрчим хүчний бодлого, удирдлага

 

 

30.1.1

Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл /шинээр хийгдэх ажлын тоо, хүчин чадал км/

3, 7.6 км

 

30.1.2

Халаалтын зуухыг буулгаж төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох

/шинээр хийгдэх ажлын тоо, төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох техникийн нөхцөл бүрдүүлэх/

70

 

30.1.3

Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн дамжуулах, түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломж бүрдэх айл/

20602

 

30.1.4

Орон нутгийн цахилгаан хангамжийн дамжуулах, түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /шинээр хамрагдах сумын тоо/

25

 

31

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ДАРГА

 

 

31.1

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа

 

 

31.1.1

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэн боловч хэрэг материал нь олдохгүй байгаа аймгуудын архивт байгаа 322, ТЕГ-ын тусгай архивт байгаа хэргийг шалгаж дуусах

486

 

31.1.2

Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх

1

 

31.1.3

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчид олгох нөхөн олговрыг үргэлжлүүлэн олгох

20

 

31.1.4

ОХУ болон хөдөө орон нутагт байгаа хэлмэгдүүлэлттэй холбоотой түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах

9

 

31.1.5

Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгал мөнхжүүлэх ажилтай холбогдсон эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлэх

1

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монгол Улсын 2019 оны төсвийн
тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2019 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

/сая төгрөг/

 
 
             

 Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт өртөг

 Санхүүжих дүн

 

Эхлэх

Дуусах

 

 I

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

   

2,000.0

2,000.0

 

 I.3

III. Тоног төхөөрөмж

   

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

   

2,000.0

2,000.0

 

 I.3.1

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын техник хэрэгсэл, программ хангамж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 II

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

 

 

            37,231.2

                14,231.2

 

 II.1

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

 

 

            27,231.2

                10,231.2

 

 II.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

              4,231.2

                  4,231.2

 

 

Шинэ

 

 

             4,231.2

                  4,231.2

 

 II.1.1.1

Алслагдсан сумдын шилэн кабелийн сүлжээ /Баянхонгор, Баянговь, Баянлиг сум, Говь-Алтай, Дундговь, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Тонхил сум, Өвөрхангай, Богд сум, Увс, Тэс сум/

2019

2019

4,231.2

4,231.2

 

 II.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

23,000.0

6,000.0

 

 

Шинэ

 

 

23,000.0

6,000.0

 

 II.1.3.1

Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /улсын хэмжээнд/

2019

2020

23,000.0

6,000.0

 

 II.2

Үндэсний дата төв

 

 

10,000.0

4,000.0

 

 II.2.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

10,000.0

4,000.0

 

 

Шинэ

 

 

10,000.0

4,000.0

 

 II.2.3.1

Үндэсний дата төвийн албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2020

10,000.0

4,000.0

 

 III

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

 

 

23,953.7

6,363.6

 

 III.1

Онцгой байдлын ерөнхий газар

 

 

5,289.0

1,644.1

 

 III.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

4,789.0

1,144.1

 

 

Шилжих

 

 

4,789.0

1,144.1

 

 III.1.1.1

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод сум/

2013

2019

2,700.0

55.1

 

 III.1.1.2

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Увс, Баруунтуруун сум/

2018

2019

2,089.0

1,089.0

 

 III.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

500.0

500.0

 

 

Шинэ

 

 

500.0

500.0

 

 III.1.3.1

Аврах ажиллагаанд шаардлагатай завь /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

500.0

500.0

 

 III.2

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

 

 

6,387.0

2,939.5

 

 III.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

6,387.0

2,939.5

 

 

Шилжих

 

 

2,514.5

1,539.5

 

 III.2.1.1

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2018

2019

2,514.5

1,539.5

 

 

Шинэ

 

 

3,872.5

1,400.0

 

 III.2.1.2

Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

2,400.0

1,000.0

 

 III.2.1.3

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2020

1,472.5

400.0

 

 III.3

Стандарт, хэмжил зүйн газар

 

 

1,526.0

780.0

 

 III.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

1,526.0

780.0

 

 

Шилжих

 

 

726.0

380.0

 

 III.3.1.1

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2018

2019

726.0

380.0

 

 

Шинэ

 

 

                800.0

                     400.0

 

 III.3.1.2

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2020

800.0

400.0

 

 III.4

Замын-Үүд чөлөөт бүс

 

 

10,751.7

1,000.0

 

 III.4.1

I. Барилга байгууламж

 

 

10,751.7

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

10,751.7

1,000.0

 

 III.4.1.1

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн дохиолол, хамгаалалтын нэгдсэн систем /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2019

2021

10,751.7

1,000.0

 

 IV

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

 

62,536.8

38,714.0

 

 IV.1

I. Барилга байгууламж

 

 

55,003.8

32,441.0

 

 

Шилжих

 

 

10,962.1

5,535.1

 

 IV.1.1

Багийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, 11, 12, 13, 14, 15 дугаар баг/

2018

2019

1,400.0

700.0

 

 IV.1.2

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/

2018

2019

850.0

390.0

 

 IV.1.3

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/

2018

2019

1,270.1

820.1

 

 IV.1.4

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 IV.1.5

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Тэс сум/

2013

2019

1,200.0

625.0

 

 IV.1.6

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Төв, Аргалант сум/

2018

2019

950.0

500.0

 

 IV.1.7

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Увс, Бөхмөрөн сум/

2018

2019

1,150.0

500.0

 

 IV.1.8

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Увс, Зүүнхангай сум/

2018

2019

1,050.0

500.0

 

 IV.1.9

Захирагчийн албаны барилга /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/

2018

2019

1,012.0

500.0

 

 IV.1.10

Төрийн үйлчилгээний цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2018

2019

1,080.0

500.0

 

 

Шинэ

 

 

44,041.7

26,905.9

 

 IV.1.11

Багийн төвийн барилга /Архангай, Өндөр-Улаан сум, Хануй баг/

2019

2019

100.0

100.0

 

 IV.1.12

Багийн төвийн барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум, Баян-Өндөр баг/

2019

2019

80.0

80.0

 

 IV.1.13

Багийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Бугат сум, Буга баг/

2019

2019

45.0

45.0

 

 IV.1.14

Багийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Бугат сум, Хатуу баг/

2019

2019

45.0

45.0

 

 IV.1.15

Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Баян-Өндөр, Өлзийт, Төгрөг сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 IV.1.16

Багийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум, Буурагчин баг/

2019

2019

45.0

45.0

 

 IV.1.17

Багийн төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум, Баянхошуу баг/

2019

2019

350.0

350.0

 

 IV.1.18

Багийн төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум, Нацагдорж баг/

2019

2019

350.0

350.0

 

 IV.1.19

Багийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Эрдэнэчандмань баг, Баян-Овоо сум, Жавхлант баг, Галшар сум, Жаргалант баг, Дадал сум, Агац баг/

2019

2019

160.0

160.0

 

 IV.1.20

Багийн төвийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 IV.1.21

Багийн төвийн барилга /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум, Согоот баг/

2019

2019

40.0

40.0

 

 IV.1.22

Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/

2019

2020

2,000.0

1,500.0

 

 IV.1.23

Багийн хөгжил, төрийн үйлчилгээ төсөл /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Зүүнбаян-Улаан, Уянга, Хархорин, Хужирт сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 IV.1.24

Багийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Өмнөговь, Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн сум/

2019

2019

310.0

310.0

 

 IV.1.25

Багийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Өмнөговь, Баян-Овоо, Манлай, Номгон, Ханбогд, Цогт-Овоо, Цогтцэций сум/

2019

2019

105.0

105.0

 

 IV.1.26

Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 IV.1.27

Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/

2019

2020

2,000.0

1,500.0

 

 IV.1.28

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Батцэнгэл сум/

2019

2020

1,200.0

700.0

 

 IV.1.29

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2019

2019

700.0

700.0

 

 IV.1.30

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Баянхонгор, Баянговь сум/

2019

2020

979.5

800.0

 

 IV.1.31

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Могод сум/

2019

2019

825.1

825.1

 

 IV.1.32

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/

2019

2020

1,100.0

500.0

 

 IV.1.33

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/

2019

2020

1,200.0

650.0

 

 IV.1.34

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/

2019

2020

1,850.0

500.0

 

 IV.1.35

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай, Тарагт сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 IV.1.36

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Увс, Сагил сум/

2019

2020

1,300.0

650.0

 

 IV.1.37

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/

2019

2019

1,250.0

1,250.0

 

 IV.1.38

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 IV.1.39

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 IV.1.40

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 IV.1.41

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Ханх сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

 IV.1.42

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Галшар сум/

2019

2020

1,050.0

500.0

 

 IV.1.43

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Дадал сум/

2019

2020

1,050.0

500.0

 

 IV.1.44

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Дархан сум/

2019

2020

1,076.0

860.8

 

 IV.1.45

Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/

2019

2020

1,050.0

800.0

 

 IV.1.46

Иргэдэд үйлчлэх төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 IV.1.47

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2020

6,937.1

2,000.0

 

 IV.1.48

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, 9, 10 дугаар баг/

2019

2019

500.0

500.0

 

 IV.1.49

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2020

2,500.0

500.0

 

 IV.1.50

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга худалдан авах /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг, Өргөө баг/

2019

2019

550.0

550.0

 

 IV.1.51

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга худалдан авах /Дархан-Уул, Дархан сум, 6 дугаар баг/

2019

2019

470.0

470.0

 

 IV.1.52

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга худалдан авах /Дархан-Уул, Дархан сум, 8 дугаар баг/

2019

2020

600.0

550.0

 

 IV.1.53

Төрийн үйлчилгээний цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 IV.1.54

Хорооны цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2019

2020

1,354.0

700.0

 

 IV.1.55

Хорооны цогцолборын өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15 дугаар хороо/

2019

2019

170.0

170.0

 

 IV.2

II. Их засвар

 

 

4,375.0

3,215.0

 

 

Шилжих

 

 

800.0

500.0

 

 IV.2.1

Төрийн байгууллагуудын засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/

2018

2019

800.0

500.0

 

 

Шинэ

 

 

3,575.0

2,715.0

 

 IV.2.2

Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

680.0

120.0

 

 IV.2.3

Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 IV.2.4

Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хужирт сум/

2019

2020

600.0

300.0

 

 IV.2.5

Засгийн газрын байруудын барилгын их засвар /Улаанбаатар/

2019

2019

1,295.0

1,295.0

 

 IV.2.6

Төрийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/

2019

2019

300.0

300.0

 

 IV.2.7

Төрийн ордны инженерийн шугам сүлжээ, танхимуудын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

600.0

600.0

 

 IV.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,528.0

1,428.0

 

 

Шилжих

 

 

250.0

150.0

 

 IV.3.1

Багийн Засаг даргын мотоцикл /Ховд/

2018

2019

250.0

150.0

 

 

Шинэ

 

 

1,278.0

1,278.0

 

 IV.3.2

Багийн дарга, багийн эмч нарын мотоцикл /Баян-Өлгий, Ногооннуур, Улаанхус, Цэнгэл, Сагсай, Бугат сум, Өлгий сумын Хотгор баг/

2019

2019

178.0

178.0

 

 IV.3.3

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тавилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

 IV.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

1,630.0

1,630.0

 

 

Шинэ

 

 

1,630.0

1,630.0

 

 IV.4.1

Төрийн ордны дахин төлөвлөлтийн техник, эдийн засгийн үндэслэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

 IV.4.2

Удирдлагын академийн сонсогчийн дотуур байрын барилгын зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2019

2019

530.0

530.0

 

 V

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

 

 

36,198.3

13,776.2

 

 V.1

I. Барилга байгууламж

 

 

36,148.3

13,726.2

 

 

Шилжих

 

 

9,372.1

2,300.0

 

 V.1.1

"Их Монгол Улс, Монголын Эзэнт гүрэн" цогцолборын барилга /Хэнтий, Биндэр сум/

2018

2019

2,000.0

600.0

 

 V.1.2

"Хүлэгбаатар Боорчи-Андлалын Өргөө" цогцолборын барилга /Хэнтий, Батноров сум/

2018

2019

2,000.0

600.0

 

 V.1.3

Дэлгэрэх гол төсөл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2018

2019

1,000.0

400.0

 

 V.1.4

Соёл, спорт, амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2018

2019

3,972.1

500.0

 

 V.1.5

Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэн /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/

2018

2019

400.0

200.0

 

 

Шинэ

 

 

26,776.2

11,426.2

 

 V.1.6

"Хүлэг Боорчи-Андлалын өргөө" цогцолборыг эрчим хүчинд холбох /Хэнтий, Батноров сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 V.1.7

"Шихихутаг нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилга /Хэнтий, Норовлин сум/

2019

2020

1,500.0

350.0

 

 V.1.8

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах хөрөнгө оруулалт /Архангай/

2019

2019

120.0

120.0

 

 V.1.9

Аялал жуулчлал, мэдээлэл сурталчилгааны хөгжлийн Соёмбо цогцолбор төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2019

2019

550.0

550.0

 

 V.1.10

Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 V.1.11

Дарьганга зусланг орчин үеийн стандартад нийцсэн амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор болгон шинэчлэх /Сүхбаатар, Дарьганга сум/

2019

2020

2,000.0

500.0

 

 V.1.12

Өгийнуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Архангай/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

 V.1.13

Тэрхийн цагаан нуурын экосистемийг хамгаалах далан /Архангай, Тариат сум/

2019

2020

500.0

400.0

 

 V.1.14

Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2020

2,500.0

1,100.0

 

 V.1.15

Хар нуур орчмын аялал жуулчлалын дэд бүтэц төсөл /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

3,000.0

1,300.0

 

 V.1.16

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцын антены цамхгийн байр /Улаанбаатар/

2019

2020

5,200.0

1,000.0

 

 V.1.17

Хөв цөөрөм байгуулах /Увс, Хяргас сум/

2019

2020

4,300.0

2,000.0

 

 V.1.18

Цаг уурын станцын барилга /Өвөрхангай, Богд сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 V.1.19

Чингэлтэй хайрханы тусгай хамгаалалттай газрыг ойжуулах, нөхөн сэргээлт, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

806.2

806.2

 

 V.2

II. Их засвар

 

 

50.0

50.0

 

 

Шинэ

 

 

50.0

50.0

 

 V.2.1

Хатдын өргөөний барилгын их засвар /Хэнтий, Баян-Адрага сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 VI

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

 

 

2,875.0

2,875.0

 

 VI.2

II. Их засвар

 

 

1,775.0

1,775.0

 

 

Шинэ

 

 

1,775.0

1,775.0

 

 VI.2.1.

Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрын барилгын их засвар /АНУ, БНХАУ, бусад/

2019

2019

1,775.0

1,775.0

 

 VI.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,100.0

1,100.0

 

 

Шинэ

 

 

1,100.0

1,100.0

 

 VI.3.1

Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын автомашин /БНХАУ, БНТУ, Япон, бусад/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

 VII

САНГИЙН САЙД

 

 

174,325.9

134,386.3

 

 VII.1

Сангийн яам

 

 

65,321.1

65,321.1

 

 VII.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

65,321.1

65,321.1

 

 

Шинэ

 

 

65,321.1

65,321.1

 

 VII.1.1.1

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2019

2019

65,321.1

65,321.1

 

 VII.2

Татварын ерөнхий газар

 

 

4,050.0

2,750.0

 

 VII.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

4,050.0

2,750.0

 

 

Шилжих

 

 

2,700.0

1,400.0

 

 VII.2.1.1

Татварын хэлтсийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

1,350.0

700.0

 

 VII.2.1.2

Татварын хэлтсийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2018

2019

1,350.0

700.0

 

 

Шинэ

 

 

1,350.0

1,350.0

 

 VII.2.1.3

Татварын хэлтсийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2019

2019

1,350.0

1,350.0

 

 VII.3

Гаалийн ерөнхий газар

 

 

100,954.8

65,315.2

 

 VII.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

49,759.6

22,100.0

 

 

Шинэ

 

 

49,759.6

22,100.0

 

 VII.3.1.1

Гаалийн хорооны барилга худалдан авах /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2019

2019

2,700.0

2,700.0

 

 VII.3.1.2

Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн хороо, гаалийн төв болон газар хороодын лабораторийн барилга /улсын хэмжээнд/

2019

2020

32,300.0

14,400.0

 

 VII.3.1.3

Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн шуурхай удирдлагын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2020

14,759.6

5,000.0

 

 VII.3.2

II. Их засвар

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 VII.3.2.1

Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн газар, хороодын барилгын их засвар /улсын хэмжээнд/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 VII.3.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

49,195.2

41,215.2

 

 

Шинэ

 

 

49,195.2

41,215.2

 

 VII.3.3.1

Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2020

17,000.0

14,300.0

 

 VII.3.3.2

Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2020

32,195.2

26,915.2

 

 VII.4

Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл

 

 

4,000.0

1,000.0

 

 VII.4.1

I. Барилга байгууламж

 

 

4,000.0

1,000.0

 

 

Шилжих

 

 

4,000.0

1,000.0

 

 VII.4.1.1

Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл, хатуу хучилттай авто зам /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2018

2020

4,000.0

1,000.0

 

 VIII

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

 

 

83,851.4

42,883.4

 

 VIII.1

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

 

 

5,278.0

5,278.0

 

 VIII.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

4,278.0

4,278.0

 

 

Шинэ

 

 

4,278.0

4,278.0

 

 VIII.1.1.1

Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын нэгдсэн конторын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

4,278.0

4,278.0

 

 VIII.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,000.0

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

1,000.0

1,000.0

 

 VIII.1.3.1

Хууль зүйн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 VIII.2

Цагдаагийн ерөнхий газар

 

 

38,532.4

23,228.1

 

 VIII.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

28,841.6

17,966.3

 

 

Шилжих

 

 

16,787.0

9,547.0

 

 VIII.2.1.1

Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/

2018

2019

3,375.0

1,275.0

 

 VIII.2.1.2

Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2018

2019

2,130.0

1,030.0

 

 VIII.2.1.3

Улсын мөрдөн байцаах газрын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2018

2019

9,242.0

6,242.0

 

 VIII.2.1.4

Цагдаагийн газрын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2018

2019

2,040.0

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

12,054.6

8,419.3

 

 VIII.2.1.5

Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн хугацаат цэргийн алба хаагчдын байр /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2019

2,500.0

2,500.0

 

 VIII.2.1.6

Замын цагдаагийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2020

1,135.3

700.0

 

 VIII.2.1.7

Цагдаагийн газрын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2020

1,800.0

600.0

 

 VIII.2.1.8

Цагдаагийн газрын бэлтгэлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2019

2019

384.0

384.0

 

 VIII.2.1.9

Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2019

2,100.0

2,100.0

 

 VIII.2.1.10

Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2019

2019

1,135.3

1,135.3

 

 VIII.2.1.11

Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2020

3,000.0

1,000.0

 

 VIII.2.2

II. Их засвар

 

 

260.8

260.8

 

 

Шинэ

 

 

260.8

260.8

 

 VIII.2.2.1

Цагдаагийн газрын А байрын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

104.0

104.0

 

 VIII.2.2.2

Цагдаагийн газрын албан хаагчдын нийтийн байрын их засвар /Булган, Булган сум/

2019

2019

156.8

156.8

 

 VIII.2.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

9,430.0

5,001.0

 

 

Шилжих

 

 

7,300.0

2,871.0

 

 VIII.2.3.1

Цагдаагийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2018

2019

7,300.0

2,871.0

 

 

Шинэ

 

 

2,130.0

2,130.0

 

 VIII.2.3.2

Гудамж талбайн камержуулалт /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7, 8, 9 дүгээр баг/

2019

2019

300.0

300.0

 

 VIII.2.3.3

Гудамж, зам, талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

1,400.0

1,400.0

 

 VIII.2.3.4

Гудамж, талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23 дугаар хороо/

2019

2019

350.0

350.0

 

 VIII.2.3.5

Цагдаагийн газрын парк шинэчлэл /Завхан, Улиастай сум/

2019

2019

80.0

80.0

 

 VIII.3

Хил хамгаалах ерөнхий газар

 

 

16,545.0

8,491.8

 

 VIII.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

13,100.0

5,046.8

 

 

Шилжих

 

 

12,800.0

4,746.8

 

 VIII.3.1.1

Баянмодны заставын барилга /Ховд, Булган сум/

2018

2019

2,000.0

550.0

 

 VIII.3.1.2

Хилийн заставуудыг 10кВт-ын сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /улсын хэмжээнд/

2018

2020

9,000.0

2,896.8

 

 VIII.3.1.3

Хилийн цэргийн 0243 дугаар ангийн барилга, байгууламж /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2018

2019

1,800.0

1,300.0

 

 

Шинэ

 

 

300.0

300.0

 

 VIII.3.1.4

Хилийн зурвасын торны шинэчлэл /Сүхбаатар, Баяндэлгэр, Дарьганга, Наран, Онгон, Эрдэнэцагаан сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 VIII.3.2

II. Их засвар

 

 

700.0

700.0

 

 

Шинэ

 

 

700.0

700.0

 

 VIII.3.2.1

Их ямаатын заставын барилгын засвар /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 VIII.3.2.2

Хилийн цэргийн ангийн байрын их засвар /Өмнөговь, Гурвантэс сум, 0166 дугаар анги/

2019

2019

50.0

50.0

 

 VIII.3.2.3

Хилийн цэргийн ангийн байрын их засвар /Өмнөговь, Даланзадгад сум, 0131 дүгээр анги/

2019

2019

50.0

50.0

 

 VIII.3.2.4

Хонин уулын заставын барилгын засвар /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 VIII.3.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

2,745.0

2,745.0

 

 

Шинэ

 

 

2,745.0

2,745.0

 

 VIII.3.3.1

Буйр нуурын усан хил хамгаалалтын тоног төхөөрөмж /Дорнод, Халхгол сум, 0306 дугаар анги/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 VIII.3.3.2

Тусгай зориулалтын автомашин /Булган, Тэшиг сум, 286 дугаар анги/

2019

2019

45.0

45.0

 

 VIII.3.3.3

Хил хамгаалах салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2019

1,700.0

1,700.0

 

 VIII.4

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн

 

 

690.0

690.0

 

 VIII.4.1

I. Барилга байгууламж

 

 

690.0

690.0

 

 

Шинэ

 

 

690.0

690.0

 

 VIII.4.1.1

Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

690.0

690.0

 

 VIII.5

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

 

690.0

290.0

 

 VIII.5.1

I. Барилга байгууламж

 

 

690.0

290.0

 

 

Шилжих

 

 

690.0

290.0

 

 VIII.5.1.1

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга /Төв, Зуунмод сум/

2018

2019

690.0

290.0

 

 VIII.6

Архивын ерөнхий газар

 

 

3,192.2

2,081.7

 

 VIII.6.1

I. Барилга байгууламж

 

 

3,192.2

2,081.7

 

 

Шилжих

 

 

1,814.2

1,381.7

 

 VIII.6.1.1

Архивын хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2018

2019

1,814.2

1,381.7

 

 

Шинэ

 

 

1,378.0

700.0

 

 VIII.6.1.2

Архивын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2019

2020

1,378.0

700.0

 

 VIII.7

Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв

 

 

423.8

423.8

 

 VIII.7.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

423.8

423.8

 

 

Шинэ

 

 

423.8

423.8

 

 VIII.7.3.1

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

423.8

423.8

 

 VIII.8

Хууль сахиулахын их сургууль

 

 

18,500.0

2,400.0

 

 VIII.8.1

I. Барилга байгууламж

 

 

18,500.0

2,400.0

 

 

Шинэ

 

 

18,500.0

2,400.0

 

 VIII.8.1.1

Хууль сахиулахын их сургуулийн спорт цогцолбор, номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2022

18,500.0

2,400.0

 

 IX

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

 

59,472.7

33,895.4

 

 IX.1

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

 

 

15,434.4

9,964.4

 

 IX.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

15,234.4

9,764.4

 

 

Шилжих

 

 

10,700.0

6,200.0

 

 IX.1.1.1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвийн барилга худалдан авах /Дорноговь, Сайншанд сум/

2017

2019

3,200.0

2,200.0

 

 IX.1.1.2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2018

2019

4,000.0

2,500.0

 

 IX.1.1.3

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын иргэдэд үйлчлэх төвийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 IX.1.1.4

Хүний хөгжлийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2018

2019

2,000.0

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

4,534.4

3,564.4

 

 IX.1.1.5

Ахмадын өргөөний барилга /Дорноговь, Иххэт сум/

2019

2019

173.4

173.4

 

 IX.1.1.6

Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2020

1,230.0

500.0

 

 IX.1.1.7

Ахмадын өргөөний барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2019

2019

750.0

750.0

 

 IX.1.1.8

Ахмадын өргөөний барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

750.0

750.0

 

 IX.1.1.9

Ахмадын өргөөний барилга /Хөвсгөл, Их-Уул сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 IX.1.1.10

Ахмадын өргөөний өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Арбулаг, Рашаант, Тосонцэнгэл сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 IX.1.1.11

Зүүн бүсийн Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам сүлжээ /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

161.0

161.0

 

 IX.1.1.12

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2019

2020

1,020.0

780.0

 

 IX.1.2

II. Их засвар

 

 

150.0

150.0

 

 

Шинэ

 

 

150.0

150.0

 

 IX.1.2.1

Баруун бүсийн ахмадын асрамжийн газрын барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум/

2019

2019

150.0

150.0

 

 IX.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

50.0

50.0

 

 

Шинэ

 

 

50.0

50.0

 

 IX.1.3.1

Ахмадын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 IX.2

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 

 

33,281.0

18,931.0

 

 IX.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

33,003.2

18,653.2

 

 

Шилжих

 

 

14,327.0

3,627.0

 

 IX.2.1.1

Баянгол хүүхдийн зуслангийн театрын барилга, гадна тохижилт /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2018

2019

1,627.0

1,127.0

 

 IX.2.1.2

Гэр бүл, хүүхэд, ахмадын соёл, амралтын цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 IX.2.1.3

Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Найрамдал зуслан/

2014

2020

9,600.0

1,500.0

 

 IX.2.1.4

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүд, гэрч хохирогчийг түр хамгаалах байр /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

800.0

300.0

 

 IX.2.1.5

Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын талбай /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/

2018

2019

800.0

200.0

 

 

Шинэ

 

 

18,676.2

15,026.2

 

 IX.2.1.6

Ахмад, залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2019

2020

2,300.0

1,200.0

 

 IX.2.1.7

Залуучуудын ордны барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 IX.2.1.8

Залуучуудын усан спортын цогцолборын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2019

3,000.0

3,000.0

 

 IX.2.1.9

Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2020

2,500.0

1,250.0

 

 IX.2.1.10

Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2019

2020

2,200.0

1,200.0

 

 IX.2.1.11

Нийтийн спорт талбай /Завхан, Асгат, Баянхайрхан, Баянтэс, Идэр, Их-Уул, Нөмрөг, Сонгино, Тосонцэнгэл, Түдэвтэй, Тэлмэн, Тэс, Цэцэн-Уул, Яруу сум/

2019

2020

1,300.0

1,000.0

 

 IX.2.1.12

Олон улсын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн сургалтын барилга /Төв, Эрдэнэ сум/

2019

2019

376.2

376.2

 

 IX.2.1.13

Тухтай амьдрал төсөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13, 14, 15 дугаар хороо/

2019

2019

1,600.0

1,600.0

 

 IX.2.1.14

Хүүхдийн соёл, амралтын талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13, 14, 15 дугаар хороо/

2019

2019

500.0

500.0

 

 IX.2.1.15

Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 IX.2.1.16

Хүүхдийн тоглоомын паркийн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 IX.2.1.17

Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 IX.2.2

II. Их засвар

 

 

57.8

57.8

 

 

Шинэ

 

 

57.8

57.8

 

 IX.2.2.1

Хүний хөгжлийн төвийн барилгын засвар /Булган, Булган сум/

2019

2019

57.8

57.8

 

 IX.2.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

200.0

200.0

 

 

Шинэ

 

 

200.0

200.0

 

 IX.2.3.1

Хүүхдийн зуслангийн театрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, Баянгол зуслан/

2019

2019

200.0

200.0

 

 IX.2.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

20.0

20.0

 

 

Шинэ

 

 

20.0

20.0

 

 IX.2.4.1

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилгын зураг төсөв /Говьсүмбэр/

2019

2019

20.0

20.0

 

 IX.3

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага

 

 

8,857.3

4,000.0

 

 IX.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

8,857.3

4,000.0

 

 

Шилжих

 

 

4,383.3

2,500.0

 

 IX.3.1.1

Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2020

4,383.3

2,500.0

 

 

Шинэ

 

 

4,474.0

1,500.0

 

 IX.3.1.2

Оюутны дотуур байрын барилга, 300 ор /Увс, Улаангом сум, Политехник коллеж/

2019

2020

4,474.0

1,500.0

 

 IX.4

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 

 

1,900.0

1,000.0

 

 IX.4.1

I. Барилга байгууламж

 

 

1,900.0

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

1,900.0

1,000.0

 

 IX.4.1.1

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Булган, Булган сум/

2019

2020

1,900.0

1,000.0

 

 X

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

 

 

36,512.8

15,499.7

 

 X.1

I. Барилга байгууламж

 

 

24,566.8

6,553.7

 

 

Шилжих

 

 

16,582.9

2,965.8

 

 X.1.1

Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхыг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2012

2019

16,582.9

2,965.8

 

 

Шинэ

 

 

7,983.9

3,587.9

 

 X.1.2

Батлан хамгаалах удирдлагын академийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2021

6,896.0

2,500.0

 

 X.1.3

Оюутан цэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд баригдах цэргийн байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2019

1,087.9

1,087.9

 

 X.2

II. Их засвар

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 X.2.1

Зэвсэгт хүчний барилга, байгууламжийн их засвар /улсын хэмжээнд/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 X.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

9,946.0

6,946.0

 

 

Шинэ

 

 

9,946.0

6,946.0

 

 X.3.1

Зэвсэгт хүчний албан хэрэгцээнд нисдэг тэрэг худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2019

3,696.0

3,696.0

 

 X.3.2

Радиолокацийн станцын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2020

6,250.0

3,250.0

 

 XI

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

 

 

347,368.3

141,350.1

 

 XI.1

I. Барилга байгууламж

 

 

317,171.3

116,427.0

 

 

Шилжих

 

 

195,050.7

48,348.3

 

 XI.1.1

Автомашины нийтийн эзэмшлийн зогсоолын барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2018

2019

2,000.0

1,250.0

 

 XI.1.2

Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл судлалын сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2011

2019

3,458.6

800.1

 

 XI.1.3

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2018

2019

1,173.0

573.0

 

 XI.1.4

Газрын төлөвлөлт, бүртгэл, бирж, үнэлгээ, мониторингийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох /улсын хэмжээнд/

2018

2020

6,059.6

2,000.0

 

 XI.1.5

Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 9, 17, 19, 22, 24 дүгээр хороо/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XI.1.6

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 7, 8 дугаар баг/

2018

2020

4,203.4

2,000.0

 

 XI.1.7

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

2,622.9

2,122.9

 

 XI.1.8

Инженерийн шугам сүлжээ /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/

2018

2019

3,400.0

2,400.0

 

 XI.1.9

Монгол Улсын хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах /улсын хэмжээнд/

2018

2020

6,037.4

600.0

 

 XI.1.10

Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/

2018

2020

23,468.3

9,000.0

 

 XI.1.11

Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт /улсын хэмжээнд/

2018

2020

15,000.0

3,000.0

 

 XI.1.12

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын байруудын дулааны шугам сүлжээ, дэд станц /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11, 15 дугаар хороо/

2018

2019

3,600.0

1,000.0

 

 XI.1.13

Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Увс, Улаангом сум, 3 дугаар баг/

2018

2020

3,000.0

1,500.0

 

 XI.1.14

Нэгдсэн халаалтын зуух, гадна дулааны шугамын шинэчлэлт /Сүхбаатар, Онгон сум/

2018

2019

1,746.2

500.0

 

 XI.1.15

Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2019

5,765.7

2,484.9

 

 XI.1.16

Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018

2020

35,000.0

7,500.0

 

 XI.1.17

Төрийн байгууллагуудын барилгын инженерийн шугам сүлжээ /Сэлэнгэ, Шаамар сум/

2018

2019

650.0

250.0

 

 XI.1.18

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ø 800-ийн гол шугамыг Ø 1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2021

24,949.0

1,000.0

 

 XI.1.19

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, 1.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21, 27 дугаар хороо/

2018

2019

4,391.4

2,791.4

 

 XI.1.20

Хог ангилах төвийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2018

2020

10,140.0

1,000.0

 

 XI.1.21

Хороодын зам, талбай гудамжны тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XI.1.22

Шинээр тавих төмөр замын дагуух GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал /11 аймагт/

2011

2019

14,140.2

1,000.0

 

 XI.1.23

Яармагийн гүүр орчмын орон сууцын хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгааны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2019

21,245.0

4,076.0

 

 

Шинэ

 

 

122,120.7

68,078.7

 

 XI.1.24

2 дугаар багийн гэр хорооллыг цэвэр усны шугамд холбох, Тэрэгтийн эх үүсвэрт өргөх станц, цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2020

3,437.3

1,050.0

 

 XI.1.25

Авто замын ус зайлуулах суваг /Дархан-Уул, Дархан сум, Өргөө, 9, 10 дугаар баг/

2019

2019

351.4

351.4

 

 XI.1.26

Авто замын хажуугийн далангийн эко хавтан /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XI.1.27

Аймгийн төвийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2019

1,223.8

1,223.8

 

 XI.1.28

Аймгийн төвийн гэрэлтүүлэг /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2020

150.0

100.0

 

 XI.1.29

Аймгийн төвийн дугуйн зам /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

389.9

389.9

 

 XI.1.30

Аймгийн төвийн тохижилт /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XI.1.31

Аймгийн төвийн цэвэр, бохир усны шугамын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2019

914.4

914.4

 

 XI.1.32

Баазын район, ХААУДҮГ, 8 дугаар цэцэрлэг, 9 дүгээр цэцэрлэгийн усан хангамж, ариутгах татуургын угсралтын ажил, багуудын бохирын болон дулааны шугам сүлжээ /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

670.0

400.0

 

 XI.1.33

Багийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, Жаргалан баг/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XI.1.34

Багийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, Рашаант баг/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XI.1.35

Барилга байгууламжийг паспортжуулах /Говьсүмбэр, Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XI.1.36

Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын худаг хүртэлх үерийн далан, 2.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2020

2,400.0

1,400.0

 

 XI.1.37

Боомтын талбайн гэрэлтүүлэг /Дорноговь, Хатанбулаг сум, Ханги боомт/

2019

2019

85.0

85.0

 

 XI.1.38

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 28 дугаар хороо/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.1.39

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XI.1.40

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XI.1.41

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.1.42

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 12, 13, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XI.1.43

Гудамж талбайн тохижилт, камержуулалт, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9, 10, 14, 16 дугаар хороо/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XI.1.44

Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31 дүгээр хороо/

2019

2019

530.0

530.0

 

 XI.1.45

Гэр хорооллын айл, өрхүүдийн цэвэр, бохир, дулааны шугам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо, Шинэ хороо төсөл/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XI.1.46

Гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2, 21, 27 дугаар хороо/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.1.47

Гэр хорооллын гудамж, талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 3 дугаар гудамж/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.1.48

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт /Увс, Улаангом сум, 7 дугаар баг/

2019

2020

3,500.0

1,600.0

 

 XI.1.49

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/

2019

2019

650.0

650.0

 

 XI.1.50

Гэр хорооллын дундах зам, талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.1.51

Гэр хорооллын дэд бүтэц /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XI.1.52

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг/

2019

2020

5,256.4

1,500.0

 

 XI.1.53

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/

2019

2020

8,713.2

2,000.0

 

 XI.1.54

Гэр хорооллын усан хангамж, худаг, усан сан /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XI.1.55

Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах шугам, цэвэр усны эх үүсвэр /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XI.1.56

Жишиг гудамж төсөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2020

1,500.0

1,000.0

 

 XI.1.57

Жишиг гудамж, тохижилт /Говь-Алтай/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XI.1.58

Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

 XI.1.59

Залуусын орон сууцын хорооллын дэд бүтэц /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2020

2,000.0

1,650.0

 

 XI.1.60

Залуучуудын орон сууцын барилга, 8 айл /Сэлэнгэ, Шаамар сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XI.1.61

Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Гандангийн дэнж, 16 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XI.1.62

Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5 дугаар хороо/

2019

2020

2,500.0

1,500.0

 

 XI.1.63

Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XI.1.64

Найрамдал хотхоны байруудын гадна зогсоол /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5, 7, 9,12 дугаар байр/

2019

2019

170.0

170.0

 

 XI.1.65

Нийтийн ахуй үйлчилгээ, халуун усны барилга /Сэлэнгэ, Шаамар сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XI.1.66

Нийтийн бие засах газар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 15, 16 дугаар хороо/

2019

2019

180.0

180.0

 

 XI.1.67

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2019

900.0

900.0

 

 XI.1.68

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 20, 46 дугаар байр/

2019

2019

137.0

137.0

 

 XI.1.69

Орон сууцын гадна талбайн тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум, Бүрэнбүст, Урт булаг/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XI.1.70

Орон сууцын гадна талбайн тохижилт, цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, нийгмийн даатгал, 65 дугаар байр/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XI.1.71

Орон сууцын хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/

2019

2020

5,851.5

1,500.0

 

 XI.1.72

Орон сууцуудын дундах талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байр/

2019

2019

210.0

210.0

 

 XI.1.73

Орон сууцын тоглоомын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5 дугаар байр/

2019

2019

522.0

522.0

 

 XI.1.74

Самдан аваргын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн /Хэнтий, Баянхутаг сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XI.1.75

Сумын төвийн бохир усны шугам хоолой, 5.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2019

2020

2,300.0

1,100.0

 

 XI.1.76

Сумын төвийн гадна дулааны сүлжээ, зуухны дуусгал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

2019

2019

1,187.0

1,187.0

 

 XI.1.77

Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ /цэвэр, бохир ус болон дулаан, дулааны эх үүсвэр/ /Ховд, Булган сум/

2019

2020

6,200.0

1,600.0

 

 XI.1.78

Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Алтанширээ сум/

2019

2020

3,000.0

1,000.0

 

 XI.1.79

Сумын төвийн тохижилт /Увс, Баруунтуруун, Давст, Зүүнговь, Сагил, Тэс, Улаангом, Цагаанхайрхан сум/

2019

2020

6,000.0

3,000.0

 

 XI.1.80

Сумын төвийн тохижилт /Ховд, Дөргөн сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XI.1.81

Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2019

2020

4,700.0

1,000.0

 

 XI.1.82

Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/

2019

2020

2,800.0

700.0

 

 XI.1.83

Сумын төвийн ундны усны гүний худаг, 6 ш /Говь-Алтай/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XI.1.84

Сумын төвийн ус хангамжийн систем /Ховд, Зэрэг сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.1.85

Сумын төвийн уурын зуухны өргөтгөл, шинэчлэл /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2019

2020

900.0

500.0

 

 XI.1.86

Сумын төвийн шинэчлэл /Завхан, Алдархаан сум/

2019

2020

4,900.0

2,000.0

 

 XI.1.87

Сумын төвийн явган хүний зам, 0.5 км /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

2019

2019

54.0

54.0

 

 XI.1.88

Сургуулийн барилгын цэвэрлэх байгууламж /Архангай, Өлзийт сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XI.1.89

Сэлбэ голын нөхөн сэргээлт, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XI.1.90

Ундны ус түгээх байрын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XI.1.91

Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем, гүүрний бүтээн байгуулалт /Ховд, Булган сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.1.92

Үдэлт угталтын хаалга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

81.8

81.8

 

 XI.1.93

Үерийн далан /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/

2019

2020

6,000.0

2,000.0

 

 XI.1.94

Үерийн далан, сувгийн байгууламж /Дархан-Уул, Дархан сум, 10, 11 дүгээр баг/

2019

2019

161.5

161.5

 

 XI.1.95

Үерийн хамгаалалтын далан, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо, 361-ийн гарам/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XI.1.96

Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/

2019

2019

565.3

565.3

 

 XI.1.97

Халуун усны байрын барилга /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/

2019

2019

110.0

110.0

 

 XI.1.98

Халуун усны байрын барилга /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

2019

2019

180.0

180.0

 

 XI.1.99

Халуун усны байрын барилга /Баянхонгор, Жаргалант сум/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XI.1.100

Халуун усны барилга /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум/

2019

2019

750.0

750.0

 

 XI.1.101

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2019

2020

1,500.0

1,000.0

 

 XI.1.102

Хороодын гадна талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20, 23, 28 дугаар хороо/

2019

2019

255.7

255.7

 

 XI.1.103

Хороодын доторх зам, талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

830.0

830.0

 

 XI.1.104

Хөл бөмбөгийн талбай, спорт цогцолбор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XI.1.105

Худаг, 4 ш /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 10, 13, 14 дүгээр баг/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XI.1.106

Худгийн байрын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 19 дүгээр гудамж/

2019

2019

40.0

40.0

 

 XI.1.107

Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23 дугаар хороо/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.1.108

Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9, 21 дүгээр хороо/

2019

2020

1,500.0

750.0

 

 XI.1.109

Цэвэр усны даралтат цамхаг /Ховд, Манхан сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XI.1.110

Цэвэр усны худаг, усан сан, халуун ус, нийтийн спортын талбай /Завхан, Улиастай, Сантмаргац сум/

2019

2020

880.0

580.0

 

 XI.1.111

Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Өмнөговь, Манлай сум/

2019

2020

2,173.6

700.0

 

 XI.1.112

Цэвэрлэх байгууламж /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/

2019

2019

480.0

480.0

 

 XI.1.113

Цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл /Сэлэнгэ, Ерөө сум, Бугант тосгон/

2019

2019

1,580.0

1,580.0

 

 XI.1.114

Цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гүнжийн нуур/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.1.115

Цэцэрлэгт хүрээлэн, тохижилт /Увс, Улаангом, Улсын баатар Гивааны талбай/

2019

2019

280.0

280.0

 

 XI.1.116

Шинээр баригдах орон сууцын гадна шугам сүлжээ, тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XI.1.117

Явган болон дугуйн зам, авто замын хашлага /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2019

2019

450.0

450.0

 

 XI.1.118

Сумын төвийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Өмнөговь, Мандал-Овоо сум/

2019

2020

1,340.0

500.0

 

 XI.1.119

Сургуулийн талбайн гадна талд цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 5, 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 41 дүгээр сургуулийн урд/

2019

2019

680.0

680.0

 

 XI.2

II. Их засвар

 

 

26,814.2

22,040.3

 

 

Шилжих

 

 

2,956.9

1,626.9

 

 XI.2.1

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын байруудын гадна фасад, дээврийн засвар, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/

2018

2019

730.4

200.4

 

 XI.2.2

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын байруудын дээвэр, гадна фасад, дулаалга, зоорийн болон гадна инженерийн шугам сүлжээний засвар /Дорноговь, Иххэт сум/

2018

2019

1,600.0

1,300.0

 

 XI.2.3

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын байруудын дээврийн засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/

2018

2019

626.5

126.5

 

 

Шинэ

 

 

23,857.3

20,413.4

 

 XI.2.4

Байруудын гадна фасадын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, 2а хэсэг, 3 дугаар байр/

2019

2019

10.0

10.0

 

 XI.2.5

Бохирын шугам, хоолойн их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум, 13 дугаар баг/

2019

2020

881.8

400.0

 

 XI.2.6

Дүүргийн угсармал байруудын гадна фасадын дулаалга, 4 байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2019

1,048.2

1,048.2

 

 XI.2.7

Насжилт өндөртэй орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2020

2,200.0

1,000.0

 

 XI.2.8

Нийтийн байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 5а, 6а дугаар байр, 3 дугаар хороо, 3а, 4а, 7, 8 дугаар байр, 7 дугаар хороо, 2 дугаар байрын 3, 4, 6 дугаар орц, 23, 24, 29 дүгээр байр/

2019

2019

550.0

550.0

 

 XI.2.9

Нийтийн байрын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17 дугаар хороо, 1, 2, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 24, 26, 32, 33, 34 дугаар байр/

2019

2019

346.5

346.5

 

 XI.2.10

Нийтийн эзэмшлийн байруудын засвар, тохижилт /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XI.2.11

Нийтийн эзэмшлийн байруудын их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум, 10, 11, 12, 13, 14, 16 дугаар баг/

2019

2019

1,151.5

1,151.5

 

 XI.2.12

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.2.13

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцын цэвэр, бохир ус, дулааны шугамын засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 7 дугаар баг/

2019

2019

295.2

295.2

 

 XI.2.14

Орон сууцын байруудын гадна фасад, дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 1, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 дүгээр байр/

2019

2020

1,752.0

876.0

 

 XI.2.15

Орон сууцын байруудын гадна фасадын засвар, дулаалга дээврийн засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 37 дугаар байр/

2019

2019

1,900.0

1,900.0

 

 XI.2.16

Орон сууцын байруудын дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

996.6

996.6

 

 XI.2.17

Орон сууцын байруудын дулаалга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5, 6 дугаар хороо, 15, 24, 25, 26, 30, 42, 56/31, 61, 62 дугаар байр/

2019

2019

540.0

540.0

 

 XI.2.18

Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 18, 19 дүгээр хороо/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XI.2.19

Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 8, 9, 11, 13б, 31, 32, 67 дугаар байр, 19 дүгээр хороо, 7а, б, 8а, в, ЭХ1-30 дугаар байр/

2019

2019

1,015.0

1,015.0

 

 XI.2.20

Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5, 6 дугаар хороо, 41, 45, 51, 52, 54 дүгээр байр/

2019

2019

255.2

255.2

 

 XI.2.21

Орон сууцын байруудын дээвэр, гадна фасад засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо, 18, 22, 26, 41, 43, 46 дугаар байр/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.2.22

Орон сууцын байруудын гадна дулаалга, дулааны техникийн шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6 дугаар хороо, 5, 12, 16, 41 дүгээр байр/

2019

2019

996.5

996.5

 

 XI.2.23

Орон сууцын байруудын гадна фасадын дулаалга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2019

2019

1,110.2

1,110.2

 

 XI.2.24

Орон сууцын байруудын дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XI.2.25

Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.2.26

Орон сууцын байруудын дээврийн их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2019

2019

114.0

114.0

 

 XI.2.27

Орон сууцын байруудын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2020

3,886.1

3,000.0

 

 XI.2.28

Орон сууцын байруудын цахилгаан шатны засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XI.2.29

Угсармал орон сууцын барилгын дулаалга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5 дугаар хороо/

2019

2019

1,058.5

1,058.5

 

 XI.2.30

Угсармал орон сууцын фасад /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XI.2.31

Цэвэрлэх байгууламжийн их засвар /Сүхбаатар, Түмэнцогт сум/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XI.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,096.4

1,096.4

 

 

Шинэ

 

 

1,096.4

1,096.4

 

 XI.3.1

"Баянгол Шинэ өргөө" орон нутгийн өмчит, тохижилт үйлчилгээний газрын тохижилт үйлчилгээний машин, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XI.3.2

Байруудын гадна талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8, 20, 23, 28 дугаар хороо/

2019

2019

20.0

20.0

 

 XI.3.3

Орон сууцуудын лифт шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо, 22а, 22б, 23а дугаар байр/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XI.3.4

Орон сууцын дундах талбайн хяналтын камер /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, 2а хэсэг, 18 дугаар байр/

2019

2019

6.4

6.4

 

 XI.3.5

Ундны усан хангамж, ус цэвэршүүлэх байгууламж /Ховд, Дөргөн сум/

2019

2019

170.0

170.0

 

 XI.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

2,286.4

1,786.4

 

 

Шилжих

 

 

2,172.4

1,672.4

 

 XI.4.1

Аймгийн төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий болон хилийн боомтуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Архангай, Дорноговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хэнтий, Сүхбаатар/

2018

2019

2,172.4

1,672.4

 

 

Шинэ

 

 

114.0

114.0

 

 XI.4.2

Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг, төсөв /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2019

2019

33.0

33.0

 

 XI.4.3

Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг, төсөв /Дорноговь, Хөвсгөл сум/

2019

2019

33.0

33.0

 

 XI.4.4

Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг, төсөв /Дорноговь, Эрдэнэ сум/

2019

2019

33.0

33.0

 

 XI.4.5

Ус зайлуулах системийн зураг, төсөв /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, Найрамдал хотхон/

2019

2019

15.0

15.0

 

 XII

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД

 

 

1,165,862.1

616,453.8

 

 XII.1

Боловсрол

 

 

853,024.6

478,997.3

 

 XII.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

824,106.4

458,519.5

 

 

Шилжих

 

 

387,303.1

210,439.0

 

 XII.1.1.1

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2018

2019

3,500.0

1,500.0

 

 XII.1.1.2

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2018

2019

2,840.0

500.0

 

 XII.1.1.3

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2018

2019

2,000.0

1,250.0

 

 XII.1.1.4

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/

2018

2019

2,000.0

1,250.0

 

 XII.1.1.5

Дотуур байрын барилга /Баянхонгор, Жинст сум/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XII.1.1.6

Дотуур байрын барилга худалдан авах /Өмнөговь, Гурвантэс сум/

2018

2019

2,400.0

500.0

 

 XII.1.1.7

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Тарагт сум/

2018

2019

1,000.0

410.0

 

 XII.1.1.8

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

2018

2019

1,820.0

1,020.0

 

 XII.1.1.9

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Түнэл сум/

2018

2019

2,000.0

1,250.0

 

 XII.1.1.10

Дотуур байрын барилга, 160 ор /Төв, Батсүмбэр сум/

2018

2019

1,600.0

880.0

 

 XII.1.1.11

Дотуур байрын барилга, 160 ор /Төв, Эрдэнэ сум/

2018

2019

1,600.0

800.0

 

 XII.1.1.12

Дотуур байрын барилга, 75 ор /Төв, Баянжаргалан сум/

2018

2019

880.0

350.0

 

 XII.1.1.13

Дотуур байрын барилга, 75 ор /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/

2018

2019

850.0

350.0

 

 XII.1.1.14

Дотуур байрын барилгын өргөтгөл /Увс, Тэс сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XII.1.1.15

Номын сангийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2018

2019

1,298.8

698.8

 

 XII.1.1.16

Спорт заалын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 2 дугаар сургууль/

2018

2019

825.9

425.9

 

 XII.1.1.17

Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт сургууль/

2018

2019

2,649.0

2,149.0

 

 XII.1.1.18

Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 1500 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр сургууль/

2018

2020

10,700.0

3,000.0

 

 XII.1.1.19

Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр сургууль/

2018

2019

5,027.8

4,027.8

 

 XII.1.1.20

Сургуулийн барилга худалдан авах, 480 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2018

2020

4,350.0

1,350.0

 

 XII.1.1.21

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/

2018

2019

1,157.1

557.1

 

 XII.1.1.22

Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/

2018

2019

2,500.0

1,900.0

 

 XII.1.1.23

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2012

2019

3,001.8

72.4

 

 XII.1.1.24

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/

2018

2019

2,100.0

1,120.0

 

 XII.1.1.25

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум/

2018

2019

2,700.0

2,000.0

 

 XII.1.1.26

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/

2018

2019

2,377.0

1,877.0

 

 XII.1.1.27

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэрэн сум/

2018

2019

2,543.5

1,306.3

 

 XII.1.1.28

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Богд сум/

2018

2019

3,200.0

1,600.0

 

 XII.1.1.29

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Номгон сум/

2018

2019

3,300.0

2,500.0

 

 XII.1.1.30

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Увс, Түргэн сум/

2018

2019

2,960.0

1,480.0

 

 XII.1.1.31

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2016

2019

2,951.5

1,151.5

 

 XII.1.1.32

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/

2018

2019

4,000.0

1,204.0

 

 XII.1.1.33

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/

2018

2019

3,800.0

2,300.0

 

 XII.1.1.34

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Рашаант сум/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.35

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.36

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.37

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/

2018

2019

3,600.0

2,600.0

 

 XII.1.1.38

Сургуулийн барилга, 480 суудал /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

2018

2019

3,800.0

3,200.0

 

 XII.1.1.39

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/

2018

2019

3,800.0

2,050.0

 

 XII.1.1.40

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/

2018

2019

6,165.0

2,665.0

 

 XII.1.1.41

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/

2018

2020

5,566.0

2,500.0

 

 XII.1.1.42

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/

2018

2020

4,396.8

1,748.4

 

 XII.1.1.43

Сургуулийн барилга, 920 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/

2018

2020

6,600.0

2,800.0

 

 XII.1.1.44

Сургуулийн барилга, 928 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэт цогцолбор сургууль/

2018

2019

4,297.2

1,297.2

 

 XII.1.1.45

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2012

2019

5,274.0

651.7

 

 XII.1.1.46

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 5 дугаар сургууль/

2018

2020

6,000.0

2,500.0

 

 XII.1.1.47

Сургуулийн барилга, спорт заал /Завхан, Цэцэн-Уул сум/

2016

2019

1,700.0

700.0

 

 XII.1.1.48

Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Сантмаргаз сум/

2018

2020

3,738.1

1,700.0

 

 XII.1.1.49

Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/

2012

2019

3,238.0

1,071.7

 

 XII.1.1.50

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, 2 дугаар сургууль/

2018

2019

1,960.0

980.0

 

 XII.1.1.51

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 107 дугаар сургууль/

2018

2019

1,900.0

1,450.0

 

 XII.1.1.52

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/

2018

2019

2,500.0

1,800.0

 

 XII.1.1.53

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Дарви сум/

2018

2019

2,100.0

1,000.0

 

 XII.1.1.54

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/

2018

2019

2,865.4

2,265.4

 

 XII.1.1.55

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/

2018

2019

2,200.0

1,600.0

 

 XII.1.1.56

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XII.1.1.57

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Шинэ эхлэл сургууль/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XII.1.1.58

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 111 дүгээр сургууль/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.59

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/

2018

2019

1,346.7

696.7

 

 XII.1.1.60

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр сургууль/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.61

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.62

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 114 дүгээр сургууль/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XII.1.1.63

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XII.1.1.64

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/

2018

2019

2,190.8

1,190.8

 

 XII.1.1.65

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар сургууль/

2018

2020

5,194.3

2,000.0

 

 XII.1.1.66

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 360 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 47 дугаар сургууль/

2018

2019

2,900.0

2,100.0

 

 XII.1.1.67

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 24 дүгээр сургууль/

2018

2020

4,364.5

1,600.0

 

 XII.1.1.68

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 450 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 50 дугаар сургууль/

2018

2019

1,806.2

806.2

 

 XII.1.1.69

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/

2018

2019

1,755.2

1,000.0

 

 XII.1.1.70

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Сэтгэмж сургууль/

2018

2019

3,214.1

2,414.1

 

 XII.1.1.71

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль/

2018

2020

3,840.0

1,500.0

 

 XII.1.1.72

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 44 дүгээр сургууль/

2018

2019

2,834.5

1,834.5

 

 XII.1.1.73

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургууль/

2018

2019

3,840.0

2,840.0

 

 XII.1.1.74

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Шавь цогцолбор/

2018

2019

3,500.0

2,500.0

 

 XII.1.1.75

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 106 дугаар сургууль/

2018

2019

3,840.0

2,940.0

 

 XII.1.1.76

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 62 дугаар сургууль/

2018

2020

6,515.6

2,800.0

 

 XII.1.1.77

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/

2018

2020

6,166.6

2,600.0

 

 XII.1.1.78

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль/

2018

2019

3,840.0

2,940.0

 

 XII.1.1.79

Сургуулийн дотуур байр, урлаг, спортын заал, биеийн тамирын талбай /Ховд, Жаргалант сум, 7 дугаар сургууль/

2018

2019

2,500.0

2,000.0

 

 XII.1.1.80

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Уулбаян сум/

2018

2019

900.0

700.0

 

 XII.1.1.81

Сургуулийн спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2018

2019

1,100.0

600.0

 

 XII.1.1.82

Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/

2018

2019

2,000.0

500.0

 

 XII.1.1.83

Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/

2018

2019

970.0

300.0

 

 XII.1.1.84

Сургуулийн урлаг заалын барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум, 4 дүгээр сургууль/

2018

2019

1,300.0

636.1

 

 XII.1.1.85

Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

2,105.7

1,605.7

 

 XII.1.1.86

Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XII.1.1.87

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 34 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

2,265.4

1,465.4

 

 XII.1.1.88

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 50 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,160.2

1,360.2

 

 XII.1.1.89

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.90

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 30 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,961.4

2,161.4

 

 XII.1.1.91

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 55 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.92

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 43 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,047.9

1,247.9

 

 XII.1.1.93

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.94

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2018

2019

1,200.0

600.0

 

 XII.1.1.95

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо/

2018

2019

2,500.0

1,250.0

 

 XII.1.1.96

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Бугат сум/

2018

2019

600.0

300.0

 

 XII.1.1.97

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Халиун сум/

2018

2019

1,166.3

666.3

 

 XII.1.1.98

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум/

2018

2019

900.0

400.0

 

 XII.1.1.99

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Баянжаргалан сум/

2018

2019

1,022.2

511.1

 

 XII.1.1.100

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XII.1.1.101

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Дөрвөлжин сум/

2018

2019

1,645.8

1,145.8

 

 XII.1.1.102

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Шилүүстэй сум/

2018

2019

800.0

500.0

 

 XII.1.1.103

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Төв, Баян-Өнжүүл сум/

2018

2019

917.3

400.0

 

 XII.1.1.104

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XII.1.1.105

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/

2018

2019

1,100.0

450.0

 

 XII.1.1.106

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2018

2019

1,200.0

600.0

 

 XII.1.1.107

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

2018

2019

1,500.0

1,050.0

 

 XII.1.1.108

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/

2018

2019

1,567.5

917.5

 

 XII.1.1.109

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Хэнтий, Цэнхэрмандал сум/

2018

2019

1,931.1

1,481.1

 

 XII.1.1.110

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэмандал сум/

2018

2019

1,400.0

800.0

 

 XII.1.1.111

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор /Дорноговь, Сайншанд сум/

2018

2019

962.5

512.5

 

 XII.1.1.112

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг/

2018

2019

1,300.0

650.0

 

 XII.1.1.113

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Булаг баг/

2018

2019

2,029.5

1,529.5

 

 XII.1.1.114

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Яргуйт баг/

2018

2019

1,600.0

600.0

 

 XII.1.1.115

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/

2018

2019

1,941.0

1,441.0

 

 XII.1.1.116

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Улаангом сум, 2 дугаар баг/

2018

2019

1,440.0

720.0

 

 XII.1.1.117

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Увс, Улаангом сум,12 дугаар баг/

2018

2019

1,500.0

1,000.0

 

 XII.1.1.118

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.1.1.119

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2018

2019

1,200.0

550.0

 

 XII.1.1.120

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2018

2019

1,500.0

1,000.0

 

 XII.1.1.121

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.122

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XII.1.1.123

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

1,000.0

 

 XII.1.1.124

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.125

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/

2018

2019

1,582.6

882.6

 

 XII.1.1.126

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.127

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.128

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

1,800.0

900.0

 

 XII.1.1.129

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Мянгад сум/

2018

2019

1,400.0

900.0

 

 XII.1.1.130

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/

2018

2019

1,730.0

1,030.0

 

 XII.1.1.131

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Тариалан сум/

2018

2019

1,800.0

1,300.0

 

 XII.1.1.132

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/

2018

2019

2,200.0

1,450.0

 

 XII.1.1.133

Цэцэрлэгийн барилга, 175 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.1.1.134

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Түвшинширээ сум/

2018

2019

2,160.0

1,960.0

 

 XII.1.1.135

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум/

2018

2019

2,160.0

1,910.0

 

 XII.1.1.136

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо, Гандангийн дэнж/

2018

2019

2,000.0

1,000.0

 

 XII.1.1.137

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ - 1

2018

2019

1,900.0

1,150.0

 

 XII.1.1.138

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ - 2

2018

2019

1,900.0

1,150.0

 

 XII.1.1.139

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

2018

2019

2,227.7

1,777.7

 

 XII.1.1.140

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2018

2019

2,500.0

2,000.0

 

 XII.1.1.141

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2018

2019

2,200.0

1,200.0

 

 XII.1.1.142

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2018

2019

4,000.0

2,500.0

 

 XII.1.1.143

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2018

2019

3,500.0

1,000.0

 

 XII.1.1.144

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/

2018

2019

1,849.1

1,000.0

 

 XII.1.1.145

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 33 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,000.0

1,500.0

 

 XII.1.1.146

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2018

2019

2,050.0

500.0

 

 XII.1.1.147

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор/

2018

2019

5,726.2

4,926.2

 

 XII.1.1.148

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16 дугаар хороо/

2018

2019

2,050.0

1,150.0

 

 XII.1.1.149

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 18 дугаар хороо/

2018

2019

2,050.0

1,150.0

 

 XII.1.1.150

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19, 20 дугаар хороо/

2018

2019

2,050.0

1,250.0

 

 XII.1.1.151

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Завхан, Алдархаан сум/

2018

2019

684.7

462.0

 

 XII.1.1.152

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Богд сум/

2018

2019

900.0

550.0

 

 XII.1.1.153

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Сант сум/

2018

2019

900.0

550.0

 

 XII.1.1.154

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, Рашаант тосгон/

2018

2019

870.0

270.0

 

 XII.1.1.155

Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 28 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,200.0

1,100.0

 

 XII.1.1.156

Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

2,000.0

1,500.0

 

 XII.1.1.157

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Баянговь сум/

2018

2019

1,276.7

776.7

 

 XII.1.1.158

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,000.0

1,000.0

 

 XII.1.1.159

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 74 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

1,200.0

500.0

 

 XII.1.1.160

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 49 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

1,200.0

500.0

 

 XII.1.1.161

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 53 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

1,200.0

500.0

 

 XII.1.1.162

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 100 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

1,515.0

715.0

 

 XII.1.1.163

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 114 дүгээр цэцэрлэг/

2018

2019

1,500.0

800.0

 

 XII.1.1.164

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 62 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,005.8

1,305.8

 

 XII.1.1.165

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XII.1.1.166

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 66 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 XII.1.1.167

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125 дугаар цэцэрлэг/

2018

2019

2,500.0

1,700.0

 

 

Шинэ

 

 

436,803.3

248,080.5

 

XII.1.1.168

Албан бус насан туршийн боловсрол төвийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.169

Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/

2019

2019

1,151.0

1,151.0

 

XII.1.1.170

Бага сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Баян-Овоо сум/

2019

2020

2,155.6

1,000.0

 

XII.1.1.171

Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

XII.1.1.172

Бага сургуулийн барилга, спорт заал, 150 суудал /Баян-Өлгий, Булган сум/

2019

2019

1,726.6

1,726.6

 

XII.1.1.173

Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум, Бүрэнхаан баг/

2019

2020

500.0

300.0

 

XII.1.1.174

Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2020

1,417.9

700.0

 

XII.1.1.175

Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 5 дугаар сургууль/

2019

2020

1,417.9

700.0

 

XII.1.1.176

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2019

2020

2,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.177

Багшийн хөгжлийн төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2019

2020

5,443.2

1,500.0

 

XII.1.1.178

Дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий Цэнгэл сум/

2019

2020

1,618.1

1,000.0

 

XII.1.1.179

Дотуур байрын барилга /Төв, Угтаалцайдам сум/

2019

2020

1,800.0

1,000.0

 

XII.1.1.180

Дотуур байрын барилга /Увс, Давст сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.181

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Дорнод, Баяндун сум/

2019

2020

1,300.0

500.0

 

XII.1.1.182

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Уянга сум/

2019

2020

1,300.0

650.0

 

XII.1.1.183

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Сант сум/

2019

2020

2,270.4

1,100.0

 

XII.1.1.184

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Төв, Өндөрширээт сум/

2019

2019

1,300.0

1,300.0

 

XII.1.1.185

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/

2019

2020

1,600.0

500.0

 

XII.1.1.186

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Адрага сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

XII.1.1.187

Дотуур байрын барилга, 120 ор /Архангай, Өгийнуур сум/

2019

2020

1,500.0

800.0

 

XII.1.1.188

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Булган, Рашаант сум/

2019

2020

2,298.9

1,100.0

 

XII.1.1.189

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/

2019

2020

1,500.0

500.0

 

XII.1.1.190

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Бэрх сум/

2019

2020

1,500.0

700.0

 

XII.1.1.191

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Дадал сум/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.192

Дотуур байрын барилга, 50 ор /Сүхбаатар, Наран сум/

2019

2020

700.0

300.0

 

XII.1.1.193

Дотуур байрын барилга, 60 ор /Сэлэнгэ, Түшиг сум/

2019

2020

1,475.0

700.0

 

XII.1.1.194

Дотуур байрын барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Орхон сум/

2019

2020

1,500.0

750.0

 

XII.1.1.195

Дотуур байрын барилга, 75 ор /Төв, Баян сум/

2019

2019

900.0

900.0

 

XII.1.1.196

Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дорноговь, Эрдэнэ сум/

2019

2020

1,161.0

500.0

 

XII.1.1.197

Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/

2019

2020

973.0

500.0

 

XII.1.1.198

Дотуур байрын барилга, 80 ор /Өмнөговь, Хүрмэн сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.199

Ерөнхий боловсролын сургуулийг олон улсын стандартад нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах төсөл /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2019

2020

1,000.0

491.0

 

XII.1.1.200

Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2 дугаар байрын барилга /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

3,818.7

900.0

 

XII.1.1.201

Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн оюутны дотуур байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2019

2020

12,500.0

2,500.0

 

XII.1.1.202

Оюутны дотуур байрын барилга /Архангай, Батцэнгэл, Өлзийт, Өгийнуур, Хашаат, Хайрхан, Хотонт, Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал сум/

2019

2020

6,000.0

3,000.0

 

XII.1.1.203

Спортын төрөлжсөн сургуулийн барилга, 640 суудал /Төв, Зуунмод сум/

2019

2020

3,978.4

2,000.0

 

XII.1.1.204

Сургуулийн А байрын спорт заалын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум, Оюуны-Ирээдүй цогцолбор сургууль/

2019

2019

675.6

675.6

 

XII.1.1.205

Сургуулийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/

2019

2020

2,100.0

1,400.0

 

XII.1.1.206

Сургуулийн барилга /Төв, Цээл сум/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

XII.1.1.207

Сургуулийн барилга буулгаж, барих, 160 суудал /Сүхбаатар, Онгон сум, 2 дугаар байр/

2019

2020

1,700.0

500.0

 

XII.1.1.208

Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/

2019

2020

7,200.0

2,661.0

 

XII.1.1.209

Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/

2019

2020

1,100.0

800.0

 

XII.1.1.210

Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/

2019

2020

1,140.0

400.0

 

XII.1.1.211

Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/

2019

2020

2,300.0

1,150.0

 

XII.1.1.212

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/

2019

2020

2,480.0

980.0

 

XII.1.1.213

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/

2019

2020

1,500.0

800.0

 

XII.1.1.214

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/

2019

2020

2,800.0

1,000.0

 

XII.1.1.215

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Цахир сум/

2019

2020

3,200.0

1,600.0

 

XII.1.1.216

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/

2019

2020

3,432.9

800.0

 

XII.1.1.217

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Бигэр сум/

2019

2020

2,200.0

1,550.0

 

XII.1.1.218

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/

2019

2020

3,200.0

1,200.0

 

XII.1.1.219

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2019

2020

3,500.0

1,750.0

 

XII.1.1.220

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Баян-Овоо сум/

2019

2020

3,300.0

1,000.0

 

XII.1.1.221

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/

2019

2020

3,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.222

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 16 дугаар хороо/

2019

2020

3,700.0

2,000.0

 

XII.1.1.223

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/

2019

2020

3,500.0

1,800.0

 

XII.1.1.224

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/

2019

2020

3,500.0

1,000.0

 

XII.1.1.225

Сургуулийн барилга, 320 суудал, /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2020

3,000.0

1,500.0

 

XII.1.1.226

Сургуулийн барилга, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2019

2020

3,332.0

1,700.0

 

XII.1.1.227

960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль, 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж, гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын хамт худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны хороолол/

2019

2019

18,991.4

18,991.4

 

XII.1.1.228

Сургуулийн барилга, 480 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 14 дүгээр баг/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.229

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/

2019

2020

5,000.0

2,500.0

 

XII.1.1.230

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/

2019

2020

5,166.1

4,086.7

 

XII.1.1.231

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 2 дугаар сургууль/

2019

2020

5,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.232

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/

2019

2020

4,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.233

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум, 2 дугаар сургууль/

2019

2020

4,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.234

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум, 2 дугаар сургууль/

2019

2020

5,000.0

2,100.0

 

XII.1.1.235

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Увс, Наранбулаг сум/

2019

2020

3,892.5

400.0

 

XII.1.1.236

Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль/

2019

2020

3,600.0

1,000.0

 

XII.1.1.237

Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Ховд, Жаргалант сум, Цаст-Алтай цогцолбор сургууль/

2019

2020

5,000.0

2,500.0

 

XII.1.1.238

Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2019

2020

6,040.0

2,000.0

 

XII.1.1.239

Сургуулийн барилга, 920 суудал /Төв, Батсүмбэр сум/

2019

2020

4,907.8

1,100.0

 

XII.1.1.240

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/

2019

2020

8,700.0

3,300.0

 

XII.1.1.241

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Номундалай сургууль/

2019

2020

6,500.0

2,500.0

 

XII.1.1.242

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Өмнөговь, Цогтцэций сум/

2019

2020

6,713.6

1,500.0

 

XII.1.1.243

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2019

2020

6,500.0

3,500.0

 

XII.1.1.244

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/

2019

2020

7,850.0

2,000.0

 

XII.1.1.245

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хөвсгөл, Тариалан сум/

2019

2020

4,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.246

Сургуулийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/

2019

2020

3,200.0

1,600.0

 

XII.1.1.247

Сургуулийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 126 дугаар сургууль/

2019

2019

795.1

795.1

 

XII.1.1.248

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, /Сэлэнгэ, Мандал сум, 3 дугаар сургууль/

2019

2020

3,800.0

2,500.0

 

XII.1.1.249

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Орхон, Жаргалант сум/

2019

2020

1,500.0

1,200.0

 

XII.1.1.250

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум, Ахлах лицей сургууль/

2019

2020

1,400.0

700.0

 

XII.1.1.251

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/

2019

2020

1,300.0

500.0

 

XII.1.1.252

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Бигэр сум/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.253

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Жаргалан сум/

2019

2020

900.0

400.0

 

XII.1.1.254

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Төгрөг сум/

2019

2020

900.0

450.0

 

XII.1.1.255

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

XII.1.1.256

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Төв, Жаргалант сум/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.257

Сургуулийн спорт заал /Увс, Зүүнговь сум/

2019

2020

800.0

400.0

 

XII.1.1.258

Сургуулийн өвлийн спортын талбай /Увс, Улаангом сум, 4, 6 дугаар сургууль/

2019

2019

200.0

200.0

 

XII.1.1.259

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 118 дугаар сургууль/

2019

2020

2,228.4

1,000.0

 

XII.1.1.260

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 120 суудал /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.261

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 240 суудал /Булган, Хутаг-Өндөр сум/

2019

2020

1,500.0

634.7

 

XII.1.1.262

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 250 суудал /Архангай, Жаргалант сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

XII.1.1.263

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 4 дүгээр сургууль/

2019

2020

3,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.264

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Алтай сум/

2019

2020

3,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.265

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, засвар, урлаг заал /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

XII.1.1.266

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, спорт заалын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум, Од цогцолбор сургууль/

2019

2019

450.0

450.0

 

XII.1.1.267

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, урлаг, спорт заал, 320 суудал /Архангай, Чулуут сум/

2019

2020

3,200.0

1,600.0

 

XII.1.1.268

Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/

2019

2019

635.3

635.3

 

XII.1.1.269

Сургуулийн спорт заалын барилга /Өмнөговь, Булган сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.270

Сургуулийн спорт заалын барилга /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/

2019

2020

546.8

300.0

 

XII.1.1.271

Сургуулийн спорт заалын барилга /Увс, Бөхмөрөн сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

XII.1.1.272

Сургуулийн спорт заалын барилга /Увс, Зүүнхангай сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

XII.1.1.273

Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 26 дугаар сургууль/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

XII.1.1.274

Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, Гүнгалуутай цогцолбор сургууль/

2019

2019

980.0

980.0

 

XII.1.1.275

Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо, 9 дүгээр сургууль/

2019

2019

970.0

970.0

 

XII.1.1.276

Сургуулийн спорт заалын барилга /Ховд, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2020

1,100.0

500.0

 

XII.1.1.277

Сургуулийн спорт заалын барилга /Ховд, Дуут сум/

2019

2020

850.0

200.0

 

XII.1.1.278

Сургуулийн спорт заалын гадна шугам сүлжээ, тохижилт /Хөвсгөл, Галт сум/

2019

2019

151.0

151.0

 

XII.1.1.279

Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

2019

2019

1,157.2

1,157.2

 

XII.1.1.280

Сургуулийн спорт талбай /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар сургууль/

2019

2019

483.0

483.0

 

XII.1.1.281

Сургуулийн урлаг заалын барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум, 3 дугаар сургууль/

2019

2019

971.0

971.0

 

XII.1.1.282

Сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум, Ирээдүй цогцолбор/

2019

2019

600.0

600.0

 

XII.1.1.283

Төрийн өмчит сургуулийн хүүхэд хамгаалал, аюулгүй байдлын Скүүл Алерт үйлчилгээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2019

2019

650.0

650.0

 

XII.1.1.284

Хүүхдийн тоглоомын талбай, модон цамхаг бүхий цогцолбор /Архангай, Булган, Жаргалант, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай, Цахир, Чулуут сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

XII.1.1.285

Цэцэрлэгийн А байрын барилгыг буулгаж, барих /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 134 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

2,400.0

2,400.0

 

XII.1.1.286

Цэцэрлэгийн барилга /Дорноговь, Алтанширээ сум/

2019

2019

785.0

785.0

 

XII.1.1.287

Цэцэрлэгийн барилга /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2019

2020

1,700.0

850.0

 

XII.1.1.288

Цэцэрлэгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/

2019

2020

1,300.0

500.0

 

XII.1.1.289

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2019

2019

1,572.0

1,572.0

 

XII.1.1.290

Цэцэрлэгийн барилга 150 ор, /Дархан-Уул, Хонгор сум/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.291

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо, 20 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

1,558.5

1,558.5

 

XII.1.1.292

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 9 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2020

1,500.0

800.0

 

XII.1.1.293

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих, 240 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 39 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2020

2,000.0

1,200.0

 

XII.1.1.294

Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, 121 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2020

2,800.0

1,400.0

 

XII.1.1.295

Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 7 дугаар баг/

2019

2019

2,200.0

2,200.0

 

XII.1.1.296

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

900.0

900.0

 

XII.1.1.297

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2019

2019

962.5

962.5

 

XII.1.1.298

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 120 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.299

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2019

2019

2,500.0

2,500.0

 

XII.1.1.300

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2019

2019

2,050.0

2,050.0

 

XII.1.1.301

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 75 ор /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2019

2019

480.0

480.0

 

XII.1.1.302

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Харзат баг/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

XII.1.1.303

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 7 дугаар баг/

2019

2020

1,100.0

500.0

 

XII.1.1.304

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дорноговь, Мандах сум/

2019

2020

875.0

500.0

 

XII.1.1.305

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Баянтэс сум/

2019

2020

1,350.0

1,000.0

 

XII.1.1.306

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Сүхбаатар, Халзан сум/

2019

2020

1,100.0

550.0

 

XII.1.1.307

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Төв, Баянчандмань сум/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.308

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Увс, Зүүнговь сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

XII.1.1.309

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 2 дугаар хороо/

2019

2019

1,230.0

1,230.0

 

XII.1.1.310

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.311

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан сум/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

XII.1.1.312

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/

2019

2020

1,230.0

700.0

 

XII.1.1.313

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/

2019

2020

1,100.0

500.0

 

XII.1.1.314

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хэнтий, Баян-Овоо сум/

2019

2020

1,100.0

350.0

 

XII.1.1.315

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг/

2019

2019

1,300.0

1,300.0

 

XII.1.1.316

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баянтүмэн сум/

2019

2020

1,300.0

450.0

 

XII.1.1.317

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/

2019

2020

1,500.0

900.0

 

XII.1.1.318

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

1,558.0

1,558.0

 

XII.1.1.319

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/

2019

2020

1,800.0

1,300.0

 

XII.1.1.320

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар баг/

2019

2020

1,558.0

1,000.0

 

XII.1.1.321

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Эрдэнэ сум/

2019

2019

1,304.2

1,304.2

 

XII.1.1.322

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.323

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2019

2019

1,300.0

1,300.0

 

XII.1.1.324

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/

2019

2020

1,500.0

1,000.0

 

XII.1.1.325

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/

2019

2020

1,500.0

700.0

 

XII.1.1.326

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Дундговь, Өндөршил сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

XII.1.1.327

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/

2019

2020

2,200.0

1,200.0

 

XII.1.1.328

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2019

2020

2,100.0

800.0

 

XII.1.1.329

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/

2019

2020

2,100.0

1,000.0

 

XII.1.1.330

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.331

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

2,200.0

2,200.0

 

XII.1.1.332

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/

2019

2019

1,572.0

1,572.0

 

XII.1.1.333

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2019

2020

2,200.0

1,250.0

 

XII.1.1.334

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.335

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо/

2019

2020

2,200.0

1,250.0

 

XII.1.1.336

Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Норовлин сум/

2019

2020

2,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.337

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Харуул-Алтай хотхон/

2019

2020

2,500.0

500.0

 

XII.1.1.338

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Увс, Тариалан сум/

2019

2020

2,200.0

400.0

 

XII.1.1.339

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, Цагдаагийн хотхон/

2019

2020

2,500.0

500.0

 

XII.1.1.340

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Баганат хороолол/

2019

2020

2,500.0

500.0

 

XII.1.1.341

Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гангар инвест/

2019

2020

2,500.0

2,000.0

 

XII.1.1.342

Цэцэрлэгийн барилга, 25 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Жалпах баг/

2019

2019

160.0

160.0

 

XII.1.1.343

Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2020

2,050.0

1,025.0

 

XII.1.1.344

Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

XII.1.1.345

Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа цогцолбор/

2019

2020

2,800.0

1,400.0

 

XII.1.1.346

Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2019

2020

2,800.0

1,200.0

 

XII.1.1.347

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

2019

2019

450.0

450.0

 

XII.1.1.348

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, Даян баг/

2019

2019

450.0

450.0

 

XII.1.1.349

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

2019

2019

450.0

450.0

 

XII.1.1.350

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Алтай сум/

2019

2020

900.0

500.0

 

XII.1.1.351

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/

2019

2020

900.0

400.0

 

XII.1.1.352

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/

2019

2019

900.0

900.0

 

XII.1.1.353

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Шарга сум/

2019

2020

900.0

400.0

 

XII.1.1.354

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

XII.1.1.355

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

XII.1.1.356

Цэцэрлэгийн барилгын дотор халаалтын систем /Дорноговь, Замын-Үүд сум, 2 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

62.2

62.2

 

XII.1.1.357

Цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 17, 42, 69 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

646.0

646.0

 

XII.1.1.358

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Булган, Бүрэгхангай сум/

2019

2019

572.7

572.7

 

XII.1.1.359

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Хүслийн хотхон/

2019

2019

600.0

600.0

 

XII.1.1.360

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр, Их залуу баг, 23 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.361

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 2 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

200.0

200.0

 

XII.1.1.362

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, 4 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

200.0

200.0

 

XII.1.1.363

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Увс, Өндөрхангай сум/

2019

2019

750.0

750.0

 

XII.1.1.364

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/

2019

2019

900.0

900.0

 

XII.1.1.365

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 189 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2020

1,800.0

900.0

 

XII.1.1.366

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/

2019

2019

1,300.0

1,300.0

 

XII.1.1.367

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/

2019

2019

324.0

324.0

 

XII.1.1.368

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Баян-Адрага сум/

2019

2020

700.0

300.0

 

XII.1.1.369

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга худалдан авах /Сэлэнгэ, Мандал сум, Олимп цэцэрлэг/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

XII.1.1.370

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 3 дугаар баг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

XII.1.1.371

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 6 дугаар баг/

2019

2019

800.0

800.0

 

XII.1.1.372

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5 дугаар цэцэрлэг/

2019

2020

1,619.2

819.2

 

XII.1.1.373

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Согоот баг, 4 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

XII.1.1.374

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,13 дугаар хороо, 172 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

1,558.5

1,558.5

 

XII.1.1.375

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 280 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

2,360.0

2,360.0

 

XII.1.1.376

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор /Архангай, Булган сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

XII.1.1.377

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор /Архангай, Тариат сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

XII.1.1.378

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор /Увс, Улаангом сум, 3 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

770.0

770.0

 

XII.1.1.379

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2019

2020

1,150.0

720.0

 

XII.1.1.380

Цэцэрлэгийн усан бассейн буулгалт, шинэ бассейн /Орхон, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, 7 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XII.1.2

II. Их засвар

 

 

26,681.2

18,380.8

 

 

Шилжих

 

 

10,561.5

3,061.1

 

 XII.1.2.1

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын барилгын их засвар /Өмнөговь, Баян-Овоо, Даланзадгад, Манлай, Номгон, Ханбогд сум/

2018

2019

1,016.1

500.0

 

 XII.1.2.2

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын барилгын их засвар /Увс, Зүүнговь, Сагил, Цагаанхайрхан сум/

2018

2019

1,200.0

250.0

 

 XII.1.2.3

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Баянхонгор, Шинэжинст сум/

2018

2019

382.0

94.0

 

 XII.1.2.4

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Завхан, Завханмандал, Улиастай, Цагаанчулуут сум/

2018

2019

994.0

217.1

 

 XII.1.2.5

Сургууль, цэцэрлэг, соёл, спортын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/

2018

2019

1,900.0

500.0

 

 XII.1.2.6

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Хужирт, Зүүнбаян-Улаан сум/

2018

2019

450.0

250.0

 

 XII.1.2.7

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Алтанбулаг, Жавхлант сум/

2018

2019

834.4

250.0

 

 XII.1.2.8

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XII.1.2.9

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018

2019

2,100.0

300.0

 

 XII.1.2.10

Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2018

2019

685.0

200.0

 

 

Шинэ

 

 

16,119.7

15,319.7

 

 XII.1.2.11

Бага сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/

2019

2019

107.0

107.0

 

 XII.1.2.12

Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай, Хархорин, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Уянга сум/

2019

2020

1,500.0

700.0

 

 XII.1.2.13

Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XII.1.2.14

Дотуур байрын их засвар, сургуулийн инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэл /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XII.1.2.15

Мэдээлэл зүйн иж бүрэн танхим, тохижилт /Хэнтий, Биндэр сум/

2019

2019

20.0

20.0

 

 XII.1.2.16

Сургуулийн 2 дугаар байр, спорт заалын барилгын их засвар /Завхан, Яруу сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.17

Сургуулийн  1 дүгээр байрын засвар /Хөвсгөл, Ханх сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.18

Сургуулийн барилгын дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, 2 дугаар сургууль/

2019

2019

55.4

55.4

 

 XII.1.2.19

Сургуулийн барилгын их засвар /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар сургууль/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XII.1.2.20

Сургуулийн барилгын их засвар /Дорноговь, Улаанбадрах сум/

2019

2019

203.4

203.4

 

 XII.1.2.21

Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Дашбалбар сум/

2019

2019

496.6

496.6

 

 XII.1.2.22

Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 8 дугаар сургууль/

2019

2019

450.0

450.0

 

 XII.1.2.23

Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Чойбалсан сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.2.24

Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2019

850.0

850.0

 

 XII.1.2.25

Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Хушаат сум/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XII.1.2.26

Сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Сэргэлэн сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.2.27

Сургуулийн дотуур байрын их засвар /Увс, Баруунтуруун сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.2.28

Сургуулийн барилгын их засвар /Увс, Завхан сум/

2019

2019

378.0

378.0

 

 XII.1.2.29

Сургуулийн барилгын их засвар /Увс, Өндөрхангай сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XII.1.2.30

Сургуулийн барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум, 3 дугаар сургууль

2019

2019

680.0

680.0

 

 XII.1.2.31

Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Мөст сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.1.2.32

Сургуулийн барилгын их засвар /Хэнтий, Галшар сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.33

Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/

2019

2019

709.6

709.6

 

 XII.1.2.34

Сургуулийн барилгын цахилгаан шугамын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 4 дүгээр сургууль/

2019

2019

78.0

78.0

 

 XII.1.2.35

Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/

2019

2019

264.0

264.0

 

 XII.1.2.36

Сургуулийн гадна засвар, сантехникийн шинэчлэл /Увс, Улаангом сум, 9 дүгээр баг, 6 дугаар сургууль/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.1.2.37

Сургуулийн гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар сургууль/

2019

2019

508.0

508.0

 

 XII.1.2.38

Сургуулийн гадна хаалганы өргөтгөл, заал, дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль, 2 дугаар байр/

2019

2019

35.0

35.0

 

 XII.1.2.39

Сургуулийн дотуур байрын барилгын дээврийн засвар /Дорноговь, Улаанбадрах сум/

2019

2019

17.0

17.0

 

 XII.1.2.40

Сургуулийн дотуур байрын барилгын их засвар /Архангай, Цахир сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.41

Сургуулийн дотуур байрын барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум, 5 дугаар сургууль/

2019

2019

260.0

260.0

 

 XII.1.2.42

Сургуулийн дээврийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар сургууль/

2019

2019

120.0

120.0

 

 XII.1.2.43

Сургуулийн спорт тоглоомын талбайн тохижилт /Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.44

Сургууль, дотуур байрын их засвар /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XII.1.2.45

Цэцэрлэгийн А байрын гал тогооны агаар сорох системийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 14 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

9.0

9.0

 

 XII.1.2.46

Цэцэрлэгийн барилгын гадна дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ, дээврийн засвар /Дорноговь, Сайншанд сум, 3 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

90.0

90.0

 

 XII.1.2.47

Цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилт их засвар /Дорнод, Матад сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.2.48

Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехник, гадна бохир усны шугамын их засвар /Дорноговь, Замын-Үүд сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

89.5

89.5

 

 XII.1.2.49

Цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /Дорноговь, Сайншанд сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

32.6

32.6

 

 XII.1.2.50

Цэцэрлэгийн барилгын дээвэр, гадна фасадын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар, 6 дугаар хороо, 2 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

88.0

88.0

 

 XII.1.2.51

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Жаргалан сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.52

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум, 4 дүгээр баг/

2019

2019

419.2

419.2

 

 XII.1.2.53

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дорноговь, Айраг сум/

2019

2019

94.4

94.4

 

 XII.1.2.54

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 1, 5, 8, 14 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.1.2.55

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, 7 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

97.0

97.0

 

 XII.1.2.56

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, 8 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

168.0

168.0

 

 XII.1.2.57

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Баруунтуруун сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.2.58

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Зүүнхангай сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XII.1.2.59

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Малчин сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.2.60

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Өмнөговь сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XII.1.2.61

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Улаангом сум, 5 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XII.1.2.62

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Увс, Хяргас сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XII.1.2.63

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянмөнх сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XII.1.2.64

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр сум, 3 дугаар цэцэрлэг/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XII.1.2.65

Цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 11 дүгээр цэцэрлэг/

2019

2019

130.0

130.0

 

 XII.1.2.66

Шатрын спортын танхим, тохижилт /Хэнтий, Мөрөн сум/

2019

2019

20.0

20.0

 

 XII.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,837.0

1,697.0

 

 

Шилжих

 

 

240.0

100.0

 

 XII.1.3.1

Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2018

2019

240.0

100.0

 

 

Шинэ

 

 

1,597.0

1,597.0

 

 XII.1.3.2

Ерөнхий боловсролын сургуульд уаз фургон автомашин /Хөвсгөл, Ханх сум/

2019

2019

35.0

35.0

 

 XII.1.3.3

Сумдын сургуулийн компьютер, техник хэрэгсэл /Архангай, Цэнхэр, Төвшрүүлэх, Эрдэнэбулган сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XII.1.3.4

Сургуулийн гал тогооны засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, Гүнгалуутай цогцолбор сургууль/

2019

2019

79.0

79.0

 

 XII.1.3.5

Сургуулийн гал тогооны засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2, 3, 4, 16 дугаар сургууль/

2019

2019

383.0

383.0

 

 XII.1.3.6

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 51 дүгээр сургууль/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.3.7

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

2019

2019

13.0

13.0

 

 XII.1.3.8

Сургуулийн цахим номын сан /Увс, Сагил сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XII.1.3.9

Цэцэрлэг, сургуулийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.1.3.10

Цэцэрлэг, сургуулийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.1.3.11

Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2019

2019

87.0

87.0

 

 XII.1.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

400.0

400.0

 

 

Шинэ

 

 

400.0

400.0

 

 XII.1.4.1

Дорнод их сургуулийн шинэ хотхоны зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XII.2

Соёл

 

 

187,607.3

82,217.6

 

 XII.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

183,593.5

78,883.8

 

 

Шилжих

 

 

98,760.3

33,259.2

 

 XII.2.1.1

"Төв халх" дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2011

2020

6,800.0

2,000.0

 

 XII.2.1.2

Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012

2019

9,948.4

2,752.4

 

 XII.2.1.3

Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2008

2019

21,672.7

2,068.0

 

 XII.2.1.4

Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/

2012

2019

1,495.0

1,495.0

 

 XII.2.1.5

Соёл, спортын цогцолборын барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум, Бугант тосгон/

2018

2019

1,845.7

645.7

 

 XII.2.1.6

Соёл, спортын төвийн барилга /Төв, Баяндэлгэр сум/

2018

2019

1,046.3

400.0

 

 XII.2.1.7

Соёл, спортын төвийн барилга /Төв, Мөнгөнморьт сум/

2018

2019

1,200.0

600.0

 

 XII.2.1.8

Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Баянхонгор, Гурванбулаг сум/

2018

2019

1,197.0

697.0

 

 XII.2.1.9

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Богд сум/

2018

2019

1,737.9

937.9

 

 XII.2.1.10

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Жинст сум/

2018

2019

1,737.9

937.9

 

 XII.2.1.11

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.2.1.12

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Сүхбаатар, Халзан сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.2.1.13

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Архангай, Өлзийт сум/

2018

2019

1,500.0

650.0

 

 XII.2.1.14

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Архангай, Хашаат сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.2.1.15

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Архангай, Цэцэрлэг сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.2.1.16

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Матад сум/

2018

2019

1,500.0

1,200.0

 

 XII.2.1.17

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Өлзийт сум/

2018

2019

1,529.4

964.7

 

 XII.2.1.18

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Даваат баг/

2018

2019

1,500.0

650.0

 

 XII.2.1.19

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/

2018

2019

1,240.0

240.0

 

 XII.2.1.20

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Бүрд сум/

2018

2019

1,000.0

600.0

 

 XII.2.1.21

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/

2018

2019

1,000.0

700.0

 

 XII.2.1.22

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Тарагт сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XII.2.1.23

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2018

2019

1,550.0

500.0

 

 XII.2.1.24

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Дэлгэрхаан сум/

2018

2019

1,500.0

747.3

 

 XII.2.1.25

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Зүүнговь сум/

2018

2019

1,500.0

500.0

 

 XII.2.1.26

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Цагаанхайрхан сум/

2018

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XII.2.1.27

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Завхан, Баянтэс сум/

2018

2019

2,000.0

1,000.0

 

 XII.2.1.28

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Завхан, Их-Уул сум/

2018

2019

2,000.0

1,200.0

 

 XII.2.1.29

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Ховд, Дуут сум/

2018

2019

1,300.0

800.0

 

 XII.2.1.30

Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

2020

12,000.0

3,355.0

 

 XII.2.1.31

Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/

2011

2019

9,960.0

4,118.3

 

 

Шинэ

 

 

84,833.2

45,624.6

 

 XII.2.1.32

"Их соёл - Эх үндэс" төсөл /Говьсүмбэр/

2019

2019

281.0

281.0

 

 XII.2.1.33

Аймгийн хөгжимт драмын “Ойрад” театрын барилга /Увс, Улаангом сум/

2019

2020

6,800.0

2,000.0

 

 XII.2.1.34

Боржигон чуулгын гаднах талбайн тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

106.0

106.0

 

 XII.2.1.35

Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2019

2020

8,500.0

3,000.0

 

 XII.2.1.36

Кино театрын барилга /Дорноговь, Сайншанд сум/

2019

2020

1,400.0

800.0

 

 XII.2.1.37

Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2020

3,000.0

1,000.0

 

 XII.2.1.38

Орон нутгийн судлах музейн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2019

2020

1,800.0

700.0

 

 XII.2.1.39

Соёл, амралт, биеийн тамирын талбай /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/

2019

2019

44.0

44.0

 

 XII.2.1.40

Соёл, спорт цогцолборын барилга, 1000 суудал /Дорноговь, Сайншанд сум/

2019

2020

5,863.0

3,300.0

 

 XII.2.1.41

Соёл, спортын төвийн барилга /Дорноговь, Айраг сум/

2019

2020

1,190.8

524.6

 

 XII.2.1.42

Соёл, спортын төвийн барилга, 200 суудал /Дорноговь, Улаанбадрах сум/

2019

2020

1,190.8

600.0

 

 XII.2.1.43

Соёл, спортын төвийн барилга, 200 суудал /Дорноговь, Хөвсгөл сум/

2019

2020

1,190.8

600.0

 

 XII.2.1.44

Соёл, спортын цогцолборын дуусгал, 500 суудал /Хөвсгөл, Жаргалант сум/

2019

2019

2,300.0

2,300.0

 

 XII.2.1.45

Соёлын төвийн барилга /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/

2019

2019

890.0

890.0

 

 XII.2.1.46

Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Баян-Уул сум/

2019

2020

1,500.0

750.0

 

 XII.2.1.47

Соёлын төвийн барилга /Говь-Алтай, Цогт сум/

2019

2020

1,600.0

1,100.0

 

 XII.2.1.48

Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Наран баг/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XII.2.1.49

Соёлын төвийн барилга /Увс, Давст сум/

2019

2020

1,500.0

750.0

 

 XII.2.1.50

Соёлын төвийн барилга /Увс, Түргэн сум/

2019

2020

1,740.0

800.0

 

 XII.2.1.51

Соёлын төвийн барилга буулгаж, барих /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

2019

2020

3,500.0

2,800.0

 

 XII.2.1.52

Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Бугат сум/

2019

2020

1,600.0

600.0

 

 XII.2.1.53

Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Тонхил сум/

2019

2020

1,600.0

500.0

 

 XII.2.1.54

Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Цээл сум/

2019

2020

1,600.0

600.0

 

 XII.2.1.55

Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Идэр сум/

2019

2020

1,200.0

750.0

 

 XII.2.1.56

Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Нөмрөг сум/

2019

2020

1,200.0

750.0

 

 XII.2.1.57

Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/

2019

2020

1,200.0

750.0

 

 XII.2.1.58

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал  /Сүхбаатар, Түвшинширээ сум/

2019

2020

1,500.0

550.0

 

 XII.2.1.59

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал  /Сүхбаатар, Уулбаян сум/

2019

2020

1,500.0

550.0

 

 XII.2.1.60

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Архангай, Хотонт сум/

2019

2020

1,230.0

800.0

 

 XII.2.1.61

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Архангай, Цэнхэр сум/

2019

2019

1,351.5

1,351.5

 

 XII.2.1.62

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Галуут сум/

2019

2020

1,230.0

869.0

 

 XII.2.1.63

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Заг сум/

2019

2020

1,230.0

869.0

 

 XII.2.1.64

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Хүрээмарал сум/

2019

2020

1,749.6

400.0

 

 XII.2.1.65

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/

2019

2020

1,230.0

1,000.0

 

 XII.2.1.66

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум/

2019

2020

1,230.0

869.0

 

 XII.2.1.67

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/

2019

2020

1,230.0

575.0

 

 XII.2.1.68

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Ховд, Буянт сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

 XII.2.1.69

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Арбулаг сум/

2019

2020

1,230.0

500.0

 

 XII.2.1.70

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал, /Өвөрхангай, Баянгол сум/

2019

2020

1,230.0

1,000.0

 

 XII.2.1.71

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Бууцагаан сум/

2019

2020

1,900.0

400.0

 

 XII.2.1.72

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/

2019

2020

1,255.0

455.0

 

 XII.2.1.73

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Гурванзагал сум/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XII.2.1.74

Соёлын төвийн барилга, 280 суудал /Өмнөговь, Баяндалай сум/

2019

2020

1,800.0

1,000.0

 

 XII.2.1.75

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Бугат сум/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

 XII.2.1.76

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

2019

2019

1,100.0

1,100.0

 

 XII.2.1.77

Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Баянгол сум/

2019

2020

3,500.0

1,500.0

 

 XII.2.1.78

Соёлын төвийн өргөтгөлийн барилга, их засвар /Увс, Өмнөговь сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XII.2.1.79

Солийн Данзангийн нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Хотонт сум/

2019

2020

1,000.0

600.0

 

 XII.2.1.80

Чойрын хийдийн гол дуган, явган зам, тохижилт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум /

2019

2019

340.7

340.7

 

 XII.2.2

II. Их засвар

 

 

3,972.6

3,292.6

 

 

Шилжих

 

 

492.2

142.2

 

 XII.2.2.1

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорноговь, Алтанширээ сум/

2018

2019

142.2

42.2

 

 XII.2.2.2

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сүхбаатар, Асгат сум/

2018

2019

350.0

100.0

 

 

Шинэ

 

 

3,480.4

3,150.4

 

 XII.2.2.3

Залуучууд театрын дээврийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.2.2.4

Монголын урчуудын эвлэлийн байрын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

280.0

280.0

 

 XII.2.2.5

Соёлын төвийн барилгын дээвэр, гадна дотор засвар /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2019

2019

179.7

179.7

 

 XII.2.2.6

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.2.2.7

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорноговь, Мандах сум/

2019

2019

140.0

140.0

 

 XII.2.2.8

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/

2019

2020

530.0

200.0

 

 XII.2.2.9

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Ханхонгор сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.2.2.10

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

2019

2019

212.5

212.5

 

 XII.2.2.11

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Төв, Баянхангай сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XII.2.2.12

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Увс, Завхан сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XII.2.2.13

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Увс, Өлгий сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XII.2.2.14

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XII.2.2.15

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум/

2019

2019

194.1

194.1

 

 XII.2.2.16

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Хэнтий, Биндэр сум/

2019

2019

194.1

194.1

 

 XII.2.2.17

Соёлын төвийн барилгын их засвар /Увс, Тэс сум/

2019

2019

50.0

50.0

 

 XII.2.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

41.2

41.2

 

 

Шинэ

 

 

41.2

41.2

 

 XII.2.3.1

Сумын соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Хэнтий, Жаргалтхаан сум/

2019

2019

41.2

41.2

 

 XII.3

Спорт

 

 

111,730.2

43,738.9

 

 XII.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

110,033.6

42,566.8

 

 

Шилжих

 

 

66,639.6

21,170.8

 

 XII.3.1.1

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2010

2020

7,377.4

1,000.0

 

 XII.3.1.2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2010

2019

14,164.3

8,329.2

 

 XII.3.1.3

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2010

2019

10,397.9

2,945.7

 

 XII.3.1.4

Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2010

2019

3,257.0

1,153.9

 

 XII.3.1.5

Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2018

2020

4,000.0

1,750.0

 

 XII.3.1.6

Спорт заалын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг баг/

2018

2019

800.0

300.0

 

 XII.3.1.7

Спорт заалын барилга /Хэнтий, Баянхутаг сум/

2018

2019

750.0

350.0

 

 XII.3.1.8

Спорт заалын барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Баян-Өндөр сум/

2018

2019

950.0

700.0

 

 XII.3.1.9

Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/

2010

2019

21,443.0

1,892.0

 

 XII.3.1.10

Спорт цогцолборын барилга, 450 суудал /Ховд, Булган сум/

2018

2019

3,500.0

2,750.0

 

 

Шинэ

 

 

43,394.0

21,396.0

 

 XII.3.1.11

Дээд салхитад соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын спорт талбай /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 XII.3.1.12

Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XII.3.1.13

Соёл амралт, биеийн тамирын талбай /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XII.3.1.14

Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2019

2020

6,000.0

1,000.0

 

 XII.3.1.15

Спорт заалын барилга /Говь-Алтай, Бигэр сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.3.1.16

Спорт заалын барилга /Говь-Алтай, Бугат сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.3.1.17

Спорт заалын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.3.1.18

Спорт заалын барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XII.3.1.19

Спорт заалын барилга /Дорноговь, Өргөн сум/

2019

2020

930.0

400.0

 

 XII.3.1.20

Спорт заалын барилга /Дорнод, Чулуунхороот сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 XII.3.1.21

Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 XII.3.1.22

Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XII.3.1.23

Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Өлзийт сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XII.3.1.24

Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Төгрөг сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XII.3.1.25

Спорт заалын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XII.3.1.26

Спорт талбай /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2019

2019

246.0

246.0

 

 XII.3.1.27

Спорт талбай /Дорноговь, Эрдэнэ сум/

2019

2019

123.0

123.0

 

 XII.3.1.28

Спорт талбай, 2 ш /Дорноговь, Сайншанд сум/

2019

2019

246.0

246.0

 

 XII.3.1.29

Спорт цогцолборын барилга /Увс, Өлгий сум/

2019

2019

950.0

950.0

 

 XII.3.1.30

Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Батширээт сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XII.3.1.31

Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

2019

2020

1,200.0

482.0

 

 XII.3.1.32

Спорт цогцолборын барилга, 450 суудал /Төв, Лүн сум/

2019

2019

1,199.0

1,199.0

 

 XII.3.1.33

Спорт, соёлын төвийн заалын барилга, 300 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/

2019

2020

2,000.0

700.0

 

 XII.3.1.34

Спорт заалын барилга /Ховд, Мянгад сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 XII.3.1.35

Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/

2019

2020

4,100.0

2,050.0

 

 XII.3.1.36

Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2019

2021

9,000.0

2,000.0

 

 XII.3.1.37

Усан бассейны барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2019

2020

4,500.0

2,000.0

 

 XII.3.1.38

Спорт заалын барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/

2019

2020

1,200.0

800.0

 

 XII.3.2

II. Их засвар

 

 

1,696.6

1,172.1

 

 

Шилжих

 

 

774.5

250.0

 

 XII.3.2.1

Спортын ордны "А" заалын барилгын их засвар /Булган, Булган сум/

2018

2019

774.5

250.0

 

 

Шинэ

 

 

922.1

922.1

 

 XII.3.2.2

Барамсай зааны нэрэмжит спорт заалын барилгын засвар, тохижилт /Хэнтий, Батноров сум/

2019

2019

130.0

130.0

 

 XII.3.2.3

Спорт заалын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/

2019

2019

42.0

42.0

 

 XII.3.2.4

Спорт заалын их засвар /Дорнод, Баяндун сум/

2019

2019

110.1

110.1

 

 XII.3.2.5

Спорт заалын барилгын их засвар /Ховд, Чандмань сум/

2019

2019

290.0

290.0

 

 XII.3.2.6

Усан спорт сургалтын төвийн барилга, дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XII.4

Шинжлэх ухаан

 

 

3,500.0

1,500.0

 

 XII.4.1

I. Барилга байгууламж

 

 

3,500.0

1,500.0

 

 

Шинэ

 

 

3,500.0

1,500.0

 

 XII.4.1.1

Шинжлэх ухааны академийн нэгдсэн байрын өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2020

3,500.0

1,500.0

 

 XII.5

II. Их засвар

 

 

3,000.0

3,000.0

 

 

Шинэ

 

 

3,000.0

3,000.0

 

 XII.5.1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

2019

2019

3,000.0

3,000.0

 

 XII.6

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

7,000.0

7,000.0

 

 

Шинэ

 

 

7,000.0

7,000.0

 

 XII.6.1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2019

7,000.0

7,000.0

 

 XIII

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

 

 

675,215.6

241,781.9

 

 XIII.1

Авто зам

 

 

627,574.5

215,276.3

 

 XIII.1.1

I. Барилга байгууламж

 

 

547,031.7

154,704.9

 

 

Шилжих

 

 

126,664.4

12,758.0

 

 XIII.1.1.1

Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/

2018

2019

1,250.0

650.0

 

 XIII.1.1.2

Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/

2007

2019

2,301.2

415.9

 

 XIII.1.1.3

Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018

2019

1,404.7

250.0

 

 XIII.1.1.4

Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/

2018

2019

3,316.9

1,716.9

 

 XIII.1.1.5

Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/

2018

2020

20,900.0

3,000.0

 

 XIII.1.1.6

Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2018

2020

6,158.9

2,300.0

 

 XIII.1.1.7

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км

2013

2019

80,122.9

683.5

 

 XIII.1.1.8

Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/

2018

2019

800.0

200.0

 

 XIII.1.1.9

Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/

2018

2019

2,000.0

500.0

 

 XIII.1.1.10

Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/

2018

2019

2,000.0

500.0

 

 XIII.1.1.11

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XIII.1.1.12

Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2018

2019

800.0

300.0

 

 XIII.1.1.13

Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018

2019

1,488.1

250.0

 

 XIII.1.1.14

Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2016

2019

3,121.7

1,491.7

 

 

Шинэ

 

 

420,367.2

141,946.9

 

 XIII.1.1.15

"Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/

2019

2019

2,800.0

2,800.0

 

 XIII.1.1.16

129 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбороос Хувьсгалчдын гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/

2019

2019

1,050.0

1,050.0

 

 XIII.1.1.17

170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 0.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/

2019

2019

700.0

700.0

 

 XIII.1.1.18

Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

550.0

550.0

 

 XIII.1.1.19

Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2019

2020

5,700.0

2,981.7

 

 XIII.1.1.20

Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2020

2,800.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.21

Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/

2019

2020

2,100.0

800.0

 

 XIII.1.1.22

Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2020

3,276.2

2,276.2

 

 XIII.1.1.23

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.24

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2019

2020

10,000.0

4,000.0

 

 XIII.1.1.25

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/

2019

2020

1,680.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.26

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.83 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/

2019

2020

4,100.0

800.0

 

 XIII.1.1.27

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2020

2,200.0

1,200.0

 

 XIII.1.1.28

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/

2019

2020

3,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.29

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/

2019

2020

2,894.0

1,200.0

 

 XIII.1.1.30

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2020

10,900.0

4,700.0

 

 XIII.1.1.31

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XIII.1.1.32

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.33

Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/

2019

2020

5,500.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.34

Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/

2019

2020

48,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.1.35

Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/

2019

2020

3,610.0

1,900.0

 

 XIII.1.1.36

Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.37

Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XIII.1.1.38

Биржийн дэргэдэх авто зам доогуур нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум, 5, 7 дугаар баг/

2019

2019

650.0

650.0

 

 XIII.1.1.39

Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/

2019

2020

9,800.0

4,000.0

 

 XIII.1.1.40

Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 XIII.1.1.41

Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/

2019

2020

49,368.2

5,000.0

 

 XIII.1.1.42

Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/

2019

2020

12,000.0

6,316.5

 

 XIII.1.1.43

Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2019

1,300.0

1,300.0

 

 XIII.1.1.44

Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.45

Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/

2019

2020

2,500.0

1,800.0

 

 XIII.1.1.46

Мангирт хорооллын 10 дугаар хэсгээс 4 дүгээр хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто зам, 2.084 км /Дархан-Уул, Дархан сум/

2019

2019

1,829.0

1,829.0

 

 XIII.1.1.47

Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2019

2020

1,500.0

750.0

 

 XIII.1.1.48

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/

2019

2020

69,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.1.49

Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/

2019

2020

5,843.2

3,720.0

 

 XIII.1.1.50

Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.51

Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/

2019

2020

10,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.1.52

Овоотоос Улаан худаг хүртэл авто зам, 1.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/

2019

2019

1,800.0

1,800.0

 

 XIII.1.1.53

Олон улсын худалдааны төвөөс 15 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Дархан-Уул, Дархан сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.54

Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/

2019

2020

10,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.1.55

Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо/

2019

2020

1,500.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.56

Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/

2019

2020

4,151.1

2,000.0

 

 XIII.1.1.57

Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

2019

2020

2,500.0

1,034.8

 

 XIII.1.1.58

Сумын төвийн авто зам, 1 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

 XIII.1.1.59

Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/

2019

2019

550.0

550.0

 

 XIII.1.1.60

Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2019

2020

4,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.61

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2019

2020

450.0

350.0

 

 XIII.1.1.62

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Увс, Өлгий сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.63

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/

2019

2020

1,800.0

800.0

 

 XIII.1.1.64

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

2019

2020

2,200.0

800.0

 

 XIII.1.1.65

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.66

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/

2019

2020

3,473.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.67

Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.68

Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2019

2020

3,500.0

2,500.0

 

 XIII.1.1.69

Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2020

3,520.0

1,500.0

 

 XIII.1.1.70

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2019

2020

22,119.4

7,000.0

 

 XIII.1.1.71

Улаанчулуутын автобусын эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/

2019

2020

4,100.0

2,100.0

 

 XIII.1.1.72

Фм 104.5 байраас гэр хорооллын дундуурх авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2019

920.0

920.0

 

 XIII.1.1.73

Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/

2019

2020

13,039.9

6,500.0

 

 XIII.1.1.74

Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/

2019

2019

1,023.7

1,023.7

 

 XIII.1.1.75

Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2019

2020

6,800.0

2,800.0

 

 XIII.1.1.76

Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/

2019

2020

3,600.0

1,800.0

 

 XIII.1.1.77

Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.1.78

Хороодын дундах чулуун зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13 дугаар хороо/

2019

2019

610.0

610.0

 

 XIII.1.1.79

Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/

2019

2020

4,061.5

1,500.0

 

 XIII.1.1.80

Хорооны доторх авто зам, явган хүний зам засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.1.81

Хорооны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2019

2019

450.0

450.0

 

 XIII.1.1.82

Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2019

890.0

890.0

 

 XIII.1.1.83

Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/

2019

2020

20,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.1.84

Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/

2019

2020

4,858.0

1,895.0

 

 XIII.1.2

II. Их засвар

 

 

80,542.8

60,571.4

 

 

Шилжих

 

 

22,500.0

9,428.6

 

 XIII.1.2.1

Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2018

2020

8,000.0

2,500.0

 

 XIII.1.2.2

Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/

2016

2019

7,500.0

2,228.6

 

 XIII.1.2.3

Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2018

2019

1,500.0

1,000.0

 

 XIII.1.2.4

Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/

2018

2019

3,000.0

2,500.0

 

 XIII.1.2.5

Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2018

2019

1,500.0

700.0

 

 XIII.1.2.6

Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 

Шинэ

 

 

58,042.8

51,142.8

 

 XIII.1.2.7

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2020

10,000.0

5,000.0

 

 XIII.1.2.8

Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.2.9

Гэр хорооллын дундах авто замын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XIII.1.2.10

Зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, авто зам, авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.2.11

Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/

2019

2020

500.0

300.0

 

 XIII.1.2.12

Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/

2019

2020

2,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.2.13

Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/

2019

2020

600.0

350.0

 

 XIII.1.2.14

Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/

2019

2020

600.0

350.0

 

 XIII.1.2.15

Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/

2019

2019

30,000.0

30,000.0

 

 XIII.1.2.16

Халзангийн давааны авто замын засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XIII.1.2.17

Хар хэмийн давааны засвар /Увс, Малчин сум/

2019

2019

42.8

42.8

 

 XIII.1.2.18

Хоолтын давааны авто замын засвар /Архангай, Жаргалант сум/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XIII.1.2.19

Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/

2019

2020

600.0

400.0

 

 XIII.1.2.20

Хороодын доторх авто замын засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25 дугаар хороо/

2019

2019

2,500.0

2,500.0

 

 XIII.1.2.21

Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XIII.1.2.22

Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XIII.1.2.23

Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XIII.1.2.24

Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.2.25

Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XIII.1.2.26

Хорооны авто зам, явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 17, 18, 19 дүгээр хороо/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XIII.1.2.27

Чулуутын хавцлын авто зам, гүүрийн засвар /Архангай, Цэцэрлэг сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XIII.2

Гүүр

 

 

45,496.1

24,860.6

 

 XIII.2.1

I. Барилга байгууламж

 

 

37,578.2

18,913.5

 

 

Шилжих

 

 

15,620.2

8,835.5

 

 XIII.2.1.1

Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/

2018

2019

800.0

400.0

 

 XIII.2.1.2

Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/

2018

2019

1,900.0

1,321.3

 

 XIII.2.1.3

Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/

2018

2019

3,955.0

2,455.0

 

 XIII.2.1.4

Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/

2018

2019

350.0

230.0

 

 XIII.2.1.5

Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

2018

2019

1,600.0

789.0

 

 XIII.2.1.6

Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2018

2019

770.0

370.0

 

 XIII.2.1.7

Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2018

2020

4,000.0

2,000.0

 

 XIII.2.1.8

Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/

2018

2019

2,245.2

1,270.2

 

 

Шинэ

 

 

21,958.0

10,078.0

 

 XIII.2.1.9

Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 XIII.2.1.10

Далан, гүүрийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 10, 11 дүгээр гудамж/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XIII.2.1.11

Жалганы төмөр бетон гүүр, 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/

2019

2019

1,028.0

1,028.0

 

 XIII.2.1.12

Зуслангийн голын гүүр /Архангай, Цэцэрлэг сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XIII.2.1.13

Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/

2019

2020

4,500.0

2,000.0

 

 XIII.2.1.14

Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/

2019

2020

9,900.0

2,500.0

 

 XIII.2.1.15

Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/

2019

2020

3,100.0

1,400.0

 

 XIII.2.1.16

Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/

2019

2020

980.0

700.0

 

 XIII.2.1.17

Ухаа Гүвээний голын төмөр бетон гүүр, 10 у/м /Архангай, Хангай сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XIII.2.1.18

Цагаан гол, долоон гаталгын модон гүүр, сайжруулсан зам, 2 км /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XIII.2.2

II. Их засвар

 

 

7,817.9

5,847.1

 

 

Шилжих

 

 

5,670.8

3,700.0

 

 XIII.2.2.1

Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/

2018

2019

2,100.0

1,600.0

 

 XIII.2.2.2

Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/

2018

2020

2,426.1

1,600.0

 

 XIII.2.2.3

Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/

2018

2019

1,144.7

500.0

 

 

Шинэ

 

 

2,147.1

2,147.1

 

 XIII.2.2.4

АО503 кодтой Чойбалсан-Сүмбэр-Нөмрөг чиглэлийн авто замын эхлэл дэх Хэрлэн голын доод төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 264 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

700.0

700.0

 

 XIII.2.2.5

Шавартайн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 39.8 у/м /Төв, Борнуур сум/

2019

2019

1,447.1

1,447.1

 

 XIII.2.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

100.0

100.0

 

 

Шинэ

 

 

100.0

100.0

 

 XIII.2.4.1

Улз голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв /Дорнод, Чулуунхороот сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XIII.3

Тээвэр

 

 

2,145.0

1,645.0

 

 XIII.3.1

I. Барилга байгууламж

 

 

1,000.0

500.0

 

 

Шилжих

 

 

1,000.0

500.0

 

 XIII.3.1.1

Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/

2018

2019

1,000.0

500.0

 

 XIII.3.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,145.0

1,145.0

 

 

Шинэ

 

 

1,145.0

1,145.0

 

 XIII.3.3.1

Нийтийн тээврийн автобус, 2ш /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2019

2019

320.0

320.0

 

 XIII.3.3.2

Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2019

120.0

120.0

 

 XIII.3.3.3

Нийтийн тээврийн Монголд үйлдвэрлэсэн цахилгаан автобус /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2019

2019

450.0

450.0

 

 XIII.3.3.4

Сургуулийн цахилгаан автобус /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2019

195.0

195.0

 

 XIII.3.3.5

Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/

2019

2019

60.0

60.0

 

 XIV

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 XIV.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 XIV.4.1

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XV

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

 

40,740.3

29,533.0

 

 XV.1

I. Барилга байгууламж

 

 

33,625.3

22,418.0

 

 

Шилжих

 

 

16,751.3

6,681.0

 

 XV.1.1

Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2018

2019

1,300.0

286.5

 

 XV.1.2

Жижиг, дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2018

2019

700.0

600.0

 

 XV.1.3

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга /Говьсүмбэр, Боржигон-эко төсөл/

2018

2019

2,200.0

1,000.0

 

 XV.1.4

Зөөврийн болон гүний худаг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/

2018

2019

1,000.0

400.0

 

 XV.1.5

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2019

1,351.3

276.3

 

 XV.1.6

Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2020

5,000.0

2,960.0

 

 XV.1.7

Хүнс, барааны худалдааны төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2019

4,200.0

558.2

 

 XV.1.8

Хүнсний ногооны зоорь /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

1,000.0

600.0

 

 

Шинэ

 

 

16,874.0

15,737.0

 

 XV.1.9

"Булган агропарк" жимс, жимсгэнэ төсөл /Ховд, Булган сум/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XV.1.10

"Ховд бренд" агропарк, жимс, жимсгэнэ төсөл /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2019

600.0

600.0

 

 XV.1.11

Агропаркийн эко сургалтын төвийн барилга, 300 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2019

2020

2,500.0

1,863.0

 

 XV.1.12

Аймгийн мал эмнэлгийн байр /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2019

2020

1,000.0

500.0

 

 XV.1.13

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Жаргалант, Цэцэг, Чандмань сум/

2019

2019

1,400.0

1,400.0

 

 XV.1.14

Залуучуудыг ажлын байраар хангах, тогтвортой орлого бий болгох жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар, Багануур, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

3,000.0

3,000.0

 

 XV.1.15

Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн гүний худаг 2ш /Дорноговь, Улаанбадрах сум/

2019

2019

54.0

54.0

 

 XV.1.16

Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн гүний худаг, 2 ш /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2019

2019

54.0

54.0

 

 XV.1.17

Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн гүний худаг, 2 ш /Дорноговь, Хөвсгөл сум/

2019

2019

54.0

54.0

 

 XV.1.18

Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн гүний худаг, 2 ш /Дорноговь, Эрдэнэ сум/

2019

2019

54.0

54.0

 

 XV.1.19

Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн усан хангамж, худаг /Өвөрхангай/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XV.1.20

Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем /Ховд, Ховд сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XV.1.21

Услалтын систем /Ховд, Үенч сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XV.1.22

Хөрс хамгаалах, ойн зурвас татах, агаарын бохирдлыг бууруулах /улсын хэмжээнд/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XV.1.23

Худаг /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/

2019

2019

25.0

25.0

 

 XV.1.24

Худаг, мал угаалгын онгоц /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум/

2019

2019

320.0

320.0

 

 XV.1.25

Хүнсний ногооны зоорийн барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2019

2019

413.0

413.0

 

 XV.1.26

Шинэ хөдөө - Дорноговь төсөл /Дорноговь, Айраг, Алтанширээ, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Иххэт, Мандах, Өргөн, Сайхандулаан сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XV.1.27

Шинэ хөдөө төсөл /Говьсүмбэр, Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XV.1.28

Шинэ хөдөө төсөл /Булган/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XV.1.29

Яармаг худалдааны төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XV.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

6,815.0

6,815.0

 

 

Шинэ

 

 

6,815.0

6,815.0

 

 XV.3.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн тоног төхөөрөмж /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XV.3.2

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2019

4,000.0

4,000.0

 

 XV.3.3

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

 XV.3.4

Мал угаалгын онгоц, төмөр хашаа /Архангай, Булган, Жаргалант, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай, Цахир, Чулуут сум, багууд/

2019

2019

660.0

660.0

 

 XV.3.5

Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн сум/

2019

2019

77.0

77.0

 

 XV.3.6

Хөдөө аж ахуйн агропаркийн тоног төхөөрөмж /Ховд, Булган сум/

2019

2019

140.0

140.0

 

 XV.3.7

Хүнсний иж бүрэн лабораторийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Гурвантэс сум/

2019

2019

138.0

138.0

 

 XV.4

IV. ТЭЗҮ

 

 

300.0

300.0

 

 

Шинэ

 

 

300.0

300.0

 

 XV.4.1

Усны судалгаа, хяналт шинжилгээний төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XV.4.2

Хөдөө аж ахуйн дундын техник үйлчилгээ, судалгааны төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл /Өмнөговь, Булган сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XVI

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

 

 

200,690.9

97,150.3

 

 XVI.1

I. Барилга байгууламж

 

 

191,590.9

90,050.3

 

 

Шилжих

 

 

99,873.7

28,097.8

 

 XVI.1.1

Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 110/35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл /Сүхбаатар/

2014

2019

11,484.1

3,504.8

 

 XVI.1.2

Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл /улсын хэмжээнд/

2014

2019

22,291.8

674.4

 

 XVI.1.3

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2016

2019

995.0

34.0

 

 XVI.1.4

Сумдын 0.4, 0.22 кВт-ын модон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгууртай СИП шугамаар солих, дэд станцын өргөтгөл /улсын хэмжээнд/

2018

2020

7,186.3

3,080.3

 

 XVI.1.5

Сумын төвийн 10 кВт болон 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, 10/0.4 кВт-ын дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Булган сум/

2018

2019

1,990.1

1,490.1

 

 XVI.1.6

Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/

2018

2020

20,972.2

8,000.0

 

 XVI.1.7

Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/

2018

2020

20,300.0

6,000.0

 

 XVI.1.8

Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 250кВт АТП /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2018

2019

4,000.0

1,700.0

 

 XVI.1.9

Шинэ, хуучин Дарханыг холбосон к14-27 дугаар цэг хүртэлх шугамыг 2Ф600 мм-ийн голчтой 2.6 км дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил /Дархан-Уул, Дархан сум/

2018

2019

4,614.2

2,614.2

 

 XVI.1.10

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үнсэн сангийн үнсийг зөөх, дахин ашиглах /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2017

2019

6,040.0

1,000.0

 

 

Шинэ

 

 

91,717.2

61,952.6

 

 XVI.1.11

Аймгийн төвийн уурын зуухны цахилгааны нөөц эх үүсвэр /Дизель генератор/ /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XVI.1.12

Ачит багийн төвийг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд холбох /Увс, Ховд сум/

2019

2019

440.0

440.0

 

 XVI.1.13

Барчингийн өврийн суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж /Булган, Хангал сум/

2019

2019

89.8

89.8

 

 XVI.1.14

Дулааны станцын зуух, шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дорноговь, Сайншанд сум/

2019

2020

3,500.0

1,750.0

 

 XVI.1.15

Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээ /Улаанбаатар/

2019

2019

46,958.9

46,958.9

 

 XVI.1.16

Орон сууцын байруудын халуун ус /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ус-15 орчмын байрууд/

2019

2019

962.9

962.9

 

 XVI.1.17

Сумын өмчлөлд олгох 6 кВт-ын шугам, КТПН байгуулж, цахилгааны эх үүсвэр /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2020

357.5

250.0

 

 XVI.1.18

Сумын төвийн 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Увс, Өндөрхангай, Түргэн сум/

2019

2019

390.0

390.0

 

 XVI.1.19

Сумын төвийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Наранбулаг сум/

2019

2020

6,733.6

200.0

 

 XVI.1.20

Сумын төвийн доторх 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Завхан, Улиастай сум, Нефтийн Чандмань, Малтын хороо, Ногоон хашаа/

2019

2020

400.0

200.0

 

 XVI.1.21

Тайширын усан цахилгаан станцаас аймгийн төв рүү татах 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Говь-Алтай/

2019

2020

7,900.0

3,500.0

 

 XVI.1.22

Тогос уул хэсгийн 250 айлын гэр хорооллын гадна цахилгаан хангамж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо/

2019

2019

441.0

441.0

 

 XVI.1.23

Төвийн эрчим хүчинд холбогдоогүй айл, өрхүүдийг холбох /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/

2019

2020

1,190.0

600.0

 

 XVI.1.24

Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/

2019

2020

21,183.6

5,000.0

 

 XVI.1.25

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгуурыг төмөр бетоноор шинэчлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XVI.1.26

Цэвэр усан хангамжийн 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2019

2019

670.0

670.0

 

 XVI.2

II. Их засвар

 

 

9,100.0

7,100.0

 

 

Шилжих

 

 

8,400.0

6,400.0

 

 XVI.2.1

Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар/

2018

2019

8,400.0

6,400.0

 

 

Шинэ

 

 

700.0

700.0

 

 XVI.2.2

Дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам засвар, шинэчлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2019

2019

700.0

700.0

 

 XVII

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

 

 

233,078.4

104,237.9

 

 XVII.1

I. Барилга байгууламж

 

 

214,792.3

88,551.8

 

 

Шилжих

 

 

117,569.8

42,789.7

 

 XVII.1.1

Геронтологийн төвийн барилга, дэд бүтэц, 60 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2011

2020

7,392.9

1,600.0

 

 XVII.1.2

Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2012

2019

7,645.8

1,830.8

 

 XVII.1.3

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо, Хайлааст салбар/

2018

2020

10,000.0

5,000.0

 

 XVII.1.4

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2018

2020

8,500.0

2,000.0

 

 XVII.1.5

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Булган сум/

2015

2019

6,660.0

1,830.0

 

 XVII.1.6

Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/

2018

2019

1,500.0

750.0

 

 XVII.1.7

Сумын төвийн шинэчлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эмнэлэг, 100 ор /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2020

6,356.0

1,100.0

 

 XVII.1.8

Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь,Сайншанд сум/

2011

2020

8,274.8

2,400.0

 

 XVII.1.9

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2020

20,000.0

3,822.7

 

 XVII.1.10

Халдварт, сүрьеэгийн эмнэлгийн барилга, 30 ор /Булган, Булган сум/

2018

2019

2,037.6

1,562.6

 

 XVII.1.11

Халдварт, сүрьеэгийн эмнэлгийн барилга, 30 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2018

2019

2,037.6

1,537.6

 

 XVII.1.12

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2018

2019

3,316.0

2,275.1

 

 XVII.1.13

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2018

2020

5,019.7

2,259.9

 

 XVII.1.14

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2020

5,019.7

2,229.9

 

 XVII.1.15

Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум, Баянтээг эмнэлэг/

2018

2019

300.0

100.0

 

 XVII.1.16

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Дарви сум/

2018

2019

1,440.0

1,040.0

 

 XVII.1.17

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Цогт сум/

2018

2019

1,440.0

1,040.0

 

 XVII.1.18

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Чандмань сум/

2018

2019

980.0

480.0

 

 XVII.1.19

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/

2018

2019

1,440.0

940.0

 

 XVII.1.20

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Архангай, Цахир сум/

2018

2019

1,440.0

572.0

 

 XVII.1.21

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/

2018

2019

977.2

477.2

 

 XVII.1.22

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Наран сум/

2018

2019

942.0

442.0

 

 XVII.1.23

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Завхан, Сонгино сум/

2018

2019

1,400.0

700.0

 

 XVII.1.24

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Баянгол сум/

2018

2019

1,200.0

800.0

 

 XVII.1.25

Сэргээн засах төвийн барилга, 36 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/

2018

2019

4,000.0

500.0

 

 XVII.1.26

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018

2020

8,250.5

5,500.0

 

 

Шинэ

 

 

97,222.5

45,762.2

 

 XVII.1.27

Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2019

2020

7,000.0

3,000.0

 

 XVII.1.28

Геронтологийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/

2019

2019

1,600.0

1,600.0

 

 XVII.1.29

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 7 дугаар баг/

2019

2020

1,500.0

900.0

 

 XVII.1.30

Нийслэлийн ахмадын эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторийн өргөтгөл 150-200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2019

2020

5,800.0

3,000.0

 

 XVII.1.31

Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2019

2020

3,750.0

1,700.0

 

 XVII.1.32

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2019

2020

8,752.9

2,500.0

 

 XVII.1.33

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/

2019

2020

8,752.9

2,500.0

 

 XVII.1.34

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын газардуулга, генераторын барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2019

2019

40.5

40.5

 

 XVII.1.35

Өрхийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Хайлаастын 17 дугаар гудамж/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 XVII.1.36

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2019

2020

2,000.0

1,400.0

 

 XVII.1.37

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо, Мэнд-Арвижих эмнэлэг/

2019

2019

1,200.0

1,200.0

 

 XVII.1.38

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, 3 дугаар баг, Түвшин холбоо эмнэлэг/

2019

2019

259.8

259.8

 

 XVII.1.39

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2019

2020

1,600.0

800.0

 

 XVII.1.40

Сумдын эрүүл мэндийн төв, боловсрол, соёлын байгууллагын ариун цэврийн байгууламж /Дорнод/

2019

2020

800.0

400.0

 

 XVII.1.41

Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар/

2019

2020

10,000.0

1,000.0

 

 XVII.1.42

Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгийн барилга худалдаж авах /Завхан, Улиастай сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XVII.1.43

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2020

5,019.0

2,000.0

 

 XVII.1.44

Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Увс, Улаангом сум/

2019

2020

5,019.6

2,000.0

 

 XVII.1.45

Эмнэлгийн барилга, 50 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2019

2020

5,000.0

3,000.0

 

 XVII.1.46

Эрүүл мэнд, анхны тусламжийн төв, гамшгийн бэлэн байдлын дасгал сургалтын төв /Улаанбаатар/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XVII.1.47

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Архангай, Хайрхан сум/

2019

2020

1,200.0

600.0

 

 XVII.1.48

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Архангай, Эрдэнэмандал сум/

2019

2020

1,600.0

800.0

 

 XVII.1.49

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг сум/

2019

2020

1,400.0

700.0

 

 XVII.1.50

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Халиун сум/

2019

2020

1,400.0

700.0

 

 XVII.1.51

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Шарга сум/

2019

2020

1,397.4

700.0

 

 XVII.1.52

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Завхан, Алдархаан сум/

2019

2020

1,189.9

500.0

 

 XVII.1.53

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XVII.1.54

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Эрдэнэбулган сум/

2019

2020

1,800.0

1,000.0

 

 XVII.1.55

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум, Түнхэл тосгон/

2019

2020

1,200.0

650.0

 

 XVII.1.56

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/

2019

2020

1,200.0

300.0

 

 XVII.1.57

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 2, 7, 9 дүгээр баг/

2019

2019

1,013.3

1,013.3

 

 XVII.1.58

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/

2019

2020

1,400.0

700.0

 

 XVII.1.59

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Хотгор баг/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XVII.1.60

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/

2019

2020

1,800.0

900.0

 

 XVII.1.61

Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/

2019

2020

827.3

700.0

 

 XVII.1.62

Эрүүл мэндийн төвийн моргийн барилга /Дорнод, Цагаан-овоо сум/

2019

2019

98.0

98.0

 

 XVII.1.63

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Жинст сум/

2019

2020

826.7

400.0

 

 XVII.1.64

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Баянхонгор, Өлзийт сум/

2019

2020

824.7

400.0

 

 XVII.1.65

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Говь-Алтай, Алтай сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XVII.1.66

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Дорноговь, Алтанширээ сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XVII.1.67

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Дорноговь, Хөвсгөл сум/

2019

2019

160.6

160.6

 

 XVII.1.68

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Орхон, Жаргалант сум/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XVII.1.69

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Увс, Бөхмөрөн сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XVII.1.70

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Увс, Цагаанхайрхан сум/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XVII.1.71

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2019

2020

2,400.0

1,400.0

 

 XVII.1.72

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XVII.1.73

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Баян-Адрага сум/

2019

2019

380.0

380.0

 

 XVII.1.74

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Норовлин сум/

2019

2019

260.0

260.0

 

 XVII.1.75

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/

2019

2020

1,300.0

650.0

 

 XVII.2

II. Их засвар

 

 

5,615.1

5,515.1

 

 

Шинэ

 

 

5,615.1

5,515.1

 

 XVII.2.1

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж, тарианы өрөөний шинэчлэлт, засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

80.0

80.0

 

 XVII.2.2

Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

276.4

276.4

 

 XVII.2.3

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр эмнэлэг, Е корпус/

2019

2019

950.0

950.0

 

 XVII.2.4

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XVII.2.5

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XVII.2.6

Сум, тосгоны эмнэлгүүдийн хүүхдийн тасаг /Хэнтий, Бор-Өндөр, Баянмөнх, Дархан, Батширээт, Дэлгэрхаан Хэрлэнбаян-Улаан тосгон, Өмнөдэлгэр Хурх тосгон/

2019

2019

24.0

24.0

 

 XVII.2.7

Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XVII.2.8

Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XVII.2.9

Эрүүл мэндийн төвийн байрын их засвар /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XVII.2.10

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар, гадна тохижилт /Дорнод, Цагаан-овоо сум/

2019

2019

142.7

142.7

 

 XVII.2.11

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Архангай, Булган сум/

2019

2020

200.0

150.0

 

 XVII.2.12

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Архангай, Жаргалант сум/

2019

2020

200.0

150.0

 

 XVII.2.13

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорноговь, Айраг сум/

2019

2019

27.0

27.0

 

 XVII.2.14

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/

2019

2019

350.0

350.0

 

 XVII.2.15

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Хөвсгөл, Рашаант сум/

2019

2019

150.0

150.0

 

 XVII.2.16

Эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Увс, Ховд сум/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XVII.2.17

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн амаржих байрын тохижилт /Өмнөговь, Баяндалай, Булган, Даланзадгад, Ноён, Хүрмэн сум/

2019

2019

15.0

15.0

 

 XVII.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

12,671.0

10,171.0

 

 

Шилжих

 

 

4,100.0

1,600.0

 

 XVII.3.1

Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн соронзон резонанст томограф (MRI), ангиографийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2018

2019

4,100.0

1,600.0

 

 

Шинэ

 

 

8,571.0

8,571.0

 

 XVII.3.2

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/

2019

2019

300.0

300.0

 

 XVII.3.3

Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, салбар амбулаториудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

555.0

555.0

 

 XVII.3.4

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Зөвлөх поликлиникийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

560.0

560.0

 

 XVII.3.5

Нэгдсэн эмнэлгийн цахилгаан шат /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2019

2019

100.0

100.0

 

 XVII.3.6

Өрхийн эмнэлгүүдийн барилгын засвар, тоног төхөөрөмж, программ хангамж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/

2019

2019

1,000.0

1,000.0

 

 XVII.3.7

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

2019

2019

200.0

200.0

 

 XVII.3.8

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

421.0

421.0

 

 XVII.3.9

Суурин рентген аппарат /Дорнод, Хэрлэн сум/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XVII.3.10

Хүүхдийн эмнэлгийн суурин рентген аппарат /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

250.0

250.0

 

 XVII.3.11

Хүүхдийн эмнэлгийн явуулын рентген аппарат /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2019

2019

160.0

160.0

 

 XVII.3.12

Шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, иж бүрэн кабинет /Хэнтий, Батноров, Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Галшар, Дадал, Норовлин сум, Бэрх тосгон/

2019

2019

315.0

315.0

 

 XVII.3.13

Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2019

2019

4,000.0

4,000.0

 

 XVII.3.14

Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Сэврэй сум/

2019

2019

60.0

60.0

 

 XVII.3.15

Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Увс, Баруунтуруун, Давст, Цагаанхайрхан сум/

2019

2019

400.0

400.0

 

 XVIII

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

 

820.0

820.0

 

 XVIII.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

820.0

820.0

 

 

Шинэ

 

 

820.0

820.0

 

 XVIII.3.1

Авлигатай тэмцэх газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

820.0

820.0

 

 XIX

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

 

 

247.0

247.0

 

 XIX.1

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

247.0

247.0

 

 

Шинэ

 

 

247.0

247.0

 

 XIX.1.1

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, стратеги судалгааны хүрээлэнгийн албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

247.0

247.0

 

 XX

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

 

 

500.0

500.0

 

 XX.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

500.0

500.0

 

 

Шинэ

 

 

500.0

500.0

 

 XX.3.1

Үндсэн хуулийн цэцийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2019

2019

500.0

500.0

 

 XXI

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

 

 

4,690.4

4,400.4

 

 XXI.1

I. Барилга байгууламж

 

 

1,690.4

1,400.4

 

 

Шилжих

 

 

1,690.4

1,400.4

 

 XXI.1.1

Прокурорын газрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2018

2019

1,690.4

1,400.4

 

 XXI.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

3,000.0

3,000.0

 

 

Шинэ

 

 

3,000.0

3,000.0

 

 XXI.3.1

Улсын ерөнхий прокурорын газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

3,000.0

3,000.0

 

 XXII

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

 

 

4,000.0

4,000.0

 

 XXII.2

II. Их засвар

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 XXII.2.1

Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XXII.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 

Шинэ

 

 

2,000.0

2,000.0

 

 XXII.3.1

Улсын дээд шүүхийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2019

2019

2,000.0

2,000.0

 

 XXIII

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

 

 

1,500.0

1,500.0

 

 XXIII.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

1,500.0

1,500.0

 

 

Шинэ

 

 

1,500.0

1,500.0

 

 XXIII.3.1

Үндэсний аудитын газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2019

2019

1,500.0

1,500.0

 

 XXIV

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

 

800.0

800.0

 

 XXIV.1

I. Барилга байгууламж

 

 

800.0

800.0

 

 

Шинэ

 

 

800.0

800.0

 

 XXIV.1.1

Шүүхийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/

2019

2019

800.0

800.0

 

 XXV

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

 

 

4,000.0

4,000.0

 

 XXV.3

III. Тоног төхөөрөмж

 

 

4,000.0

4,000.0

 

 

Шинэ

 

 

4,000.0

4,000.0

 

 XXV.3.1

Сонгуулийн ерөнхий хорооны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2019

2019

4,000.0

4,000.0

 

 

НИЙТ

 

 

3,200,470.8

1,553,399.2

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн

тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2019 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

“БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН

ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН

 ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ЖАГСААЛТ

 
 
   

 

 

 

/сая төгрөг/

 

 

 Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт өртөг

 Санхүүжих дүн

 

Эхлэх

Дуусах

 

I

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

 

 

518,404.0

144,699.2

 

I.1

Үндэсний хөгжлийн газар

 

 

518,404.0

144,699.2

 

 

Концессын төслийн эргэн төлөлт

 

 

518,404.0

144,699.2

 

I.1.1

I.Барилга байгууламж

 

 

518,404.0

144,699.2

 

 

Шилжих

 

 

318,814.4

82,515.9

 

I.1.1.1

Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2015

2020

117,042.0

28,017.9

 

I.1.1.2

Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам төсөл

2015

2020

176,405.4

42,225.4

 

I.1.1.3

Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 38 дугаар сургууль/

2017

2019

14,657.3

9,075.6

 

I.1.1.4

Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль/

2017

2019

10,709.7

3,197.0

 

 

Шинэ

 

 

199,589.6

62,183.3

 

I.1.1.5

"Чойр" дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэлт /Говь-сүмбэр/

2017

2020

78,225.8

37,150.5

 

I.1.1.6

Сургуулийн барилга, 320 суудал / Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/

2016

2019

6,116.4

6,116.4

 

I.1.1.7

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор / Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/

2016

2019

2,806.6

2,806.6

 

I.1.1.8

Цэцэрлэгийн барилга, 180 ор /Ховд, Жаргалант сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2016

2019

2,105.7

2,105.7

 

I.1.1.9

Соёл, спортын цогцолборын барилга, 500 суудал /Хөвсгөл, Тариалан сум/

2016

2019

3,616.5

3,616.5

 

I.1.1.10

Идэрийн голын хөвдөг гүүр /Хөвсгөл, Галт сум/

2016

2019

787.5

787.5

 

I.1.1.11

Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Сант сум, Орхон сум чиглэлийн 22,2 км хатуу хучилттай авто зам

2016

2020

26,640.0

2,600.0

 

I.1.1.12

Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт ЦДАШ, дэд станц

2017

2019

79,291.0

7,000.0

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн

тухай хуулийн 4 дүгээр хавсралт

 

 

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРӨӨС

2019 ОНД СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД

ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ, ДЭМЖЛЭГ

 

       

 /мянган төгрөг/

 

Д/д

Аймаг, сум

Дэмжлэг

  Урамшуулал

Нийт

 

Архангай

 

545,297.8

241,731.0

787,028.8

1

1

Батцэнгэл сум

23,873.7

16,250.0

40,123.7

2

Булган сум

17,469.3

 

17,469.3

3

Жаргалант сум

36,386.0

 

36,386.0

4

Ихтамир сум

29,930.2

20,197.1

50,127.3

5

Өгийнуур сум

17,903.2

12,240.6

30,143.8

6

Өлзийт сум

20,828.9

 

20,828.9

7

Өндөр-Улаан сум

38,706.5

26,683.7

65,390.1

8

Тариат сум

35,522.0

24,328.8

59,850.8

9

Төвшрүүлэх сум

13,006.3

 

13,006.3

10

Хайрхан сум

27,826.7

19,245.8

47,072.5

11

Хангай сум

33,131.2

22,844.9

55,976.1

12

Хашаат сум

24,729.4

 

24,729.4

13

Хотонт сум

24,160.0

16,495.3

40,655.3

14

Цахир сум

25,834.8

17,620.8

43,455.6

15

Цэнхэр сум

26,072.9

17,797.8

43,870.7

16

Цэцэрлэг сум

30,490.7

 

30,490.7

17

Чулуут сум

30,245.7

20,827.0

51,072.7

18

Эрдэнэбулган сум

49,723.9

 

49,723.9

19

Эрдэнэмандал сум

39,456.3

27,199.3

66,655.6

2

Баян-Өлгий

696,431.9

94,808.0

791,239.9

1

Алтай сум

41,141.5

31,460.9

72,602.4

2

Алтанцөгц сум

20,132.4

 

20,132.4

3

Баяннуур сум

41,579.7

 

41,579.7

4

Бугат сум

20,356.0

 

20,356.0

5

Булган сум

85,905.2

 

85,905.2

6

Буянт сум

22,959.5

 

22,959.5

7

Дэлүүн сум

83,751.1

63,347.1

147,098.2

8

Өлгий сум

96,758.3

 

96,758.3

9

Ногооннуур сум

73,356.6

 

73,356.6

10

Сагсай сум

33,740.3

 

33,740.3

11

Толбо сум

35,002.6

 

35,002.6

12

Улаанхус сум

63,462.3

 

63,462.3

13

Цэнгэл сум

78,286.2

 

78,286.2

3

Баянхонгор

553,382.3

311,846.8

865,229.1

1

Баацагаан сум

28,202.9

19,289.0

47,492.0

2

Баянбулаг сум

18,152.2

12,320.0

30,472.2

3

Баянговь сум

27,087.7

 

27,087.7

 

4

Баянлиг сум

42,753.3

29,341.3

72,094.6

 

5

Баян-Овоо сум

12,673.7

8,665.2

21,338.9

 

6

Баян-Өндөр сум

44,971.5

30,829.0

75,800.4

 

7

Баянхонгор сум

78,537.4

54,003.2

132,540.5

 

8

Баянцагаан сум

33,146.6

22,841.9

55,988.5

 

9

Богд сум

21,032.4

14,463.9

35,496.3

 

10

Бөмбөгөр сум

19,051.1

12,961.3

32,012.4

 

11

Бууцагаан сум

30,649.4

 

30,649.4

 

12

Галуут сум

23,745.5

 

23,745.5

 

13

Гурванбулаг сум

22,056.4

15,041.5

37,097.9

 

14

Жаргалант сум

22,614.1

15,386.6

38,000.7

 

15

Жинст сум

17,123.9

 

17,123.9

 

16

Заг сум

16,438.8

11,241.4

27,680.2

 

17

Өлзийт сум

16,422.9

11,298.2

27,721.2

 

18

Хүрээмарал сум

18,315.1

12,772.8

31,088.0

 

19

Шинэжинст сум

41,484.6

28,427.1

69,911.7

 

20

Эрдэнэцогт сум

18,922.8

12,964.5

31,887.3

 

4

Булган

 

343,308.5

84,528.8

427,837.3

 

1

Баян-Агт сум

21,463.4

13,889.0

35,352.4

 

2

Баяннуур сум

11,603.8

 

11,603.8

 

3

Бугат сум

13,330.7

 

13,330.7

 

4

Булган сум

28,143.2

18,508.0

46,651.1

 

5

Бүрэгхангай сум

17,552.9

 

17,552.9

 

6

Гурванбулаг сум

20,113.5

13,240.3

33,353.8

 

7

Дашинчилэн сум

19,010.8

12,047.3

31,058.2

 

8

Могод сум

17,382.3

 

17,382.3

 

9

Орхон сум

18,182.9

 

18,182.9

 

10

Рашаант сум

20,701.7

13,656.4

34,358.1

 

11

Сайхан сум

19,972.5

13,187.7

33,160.3

 

12

Сэлэнгэ сум

24,898.0

 

24,898.0

 

13

Тэшиг сум

38,443.6

 

38,443.6

 

14

Хангал сум

22,527.3

 

22,527.3

 

15

Хишиг-Өндөр сум

15,673.8

 

15,673.8

 

16

Хутаг-Өндөр сум

34,308.1

 

34,308.1

 

5

Говь-Алтай

467,858.3

189,411.0

657,269.3

 

1

Алтай сум

26,872.4

19,929.5

46,801.9

 

2

Баян-Уул сум

26,415.4

18,754.4

45,169.7

 

3

Бигэр сум

16,907.9

 

16,907.9

 

4

Бугат сум

28,654.7

20,483.4

49,138.1

 

5

Дарви сум

19,175.5

 

19,175.5

 

6

Дэлгэр сум

23,570.0

 

23,570.0

 

7

Есөнбулаг сум

62,317.6

45,187.7

107,505.3

 

8

Жаргалан сум

14,073.1

 

14,073.1

 

9

Тайшир сум

10,823.8

7,618.2

18,442.1

 

10

Тонхил сум

26,273.0

 

26,273.0

 

11

Төгрөг сум

19,514.9

14,335.8

33,850.6

 

12

Халиун сум

18,196.9

 

18,196.9

 

13

Хөхморьт сум

26,619.3

18,590.3

45,209.6

 

14

Цогт сум

44,708.8

 

44,708.8

 

15

Цээл сум

21,579.0

15,041.1

36,620.1

 

16

Чандмань сум

22,191.0

 

22,191.0

 

17

Шарга сум

15,619.9

11,759.5

27,379.4

 

18

Эрдэнэ сум

44,345.1

17,711.1

62,056.3

 

6

Дорноговь

458,807.8

303,200.0

762,007.8

 

1

Айраг сум

28,676.6

21,746.8

50,423.4

 

2

Алтанширээ сум

14,983.5

11,272.0

26,255.5

 

3

Даланжаргалан сум

20,399.8

15,848.4

36,248.2

 

4

Дэлгэрэх сум

15,846.0

 

15,846.0

 

5

Замын-Үүд сум

120,977.6

59,377.9

180,355.5

 

6

Иххэт сум

17,865.7

13,772.3

31,638.0

 

7

Мандах сум

25,450.5

19,424.3

44,874.8

 

8

Өргөн сум

18,734.5

14,041.5

32,776.0

 

9

Сайншанд сум

69,561.9

52,187.8

121,749.7

 

10

Сайхандулаан сум

18,246.9

13,629.4

31,876.3

 

11

Улаанбадрах сум

22,096.4

16,748.1

38,844.6

 

12

Хатанбулаг сум

43,481.6

32,703.9

76,185.5

 

13

Хөвсгөл сум

19,653.6

14,938.5

34,592.1

 

14

Эрдэнэ сум

22,833.1

17,509.1

40,342.2

 

7

Дорнод

 

530,367.1

233,855.1

764,222.2

 

1

Баяндун сум

34,855.8

 

34,855.8

 

2

Баянтүмэн сум

18,166.1

12,665.7

30,831.8

 

3

Баян-Уул сум

46,379.9

32,683.4

79,063.3

 

4

Булган сум

17,282.8

11,975.5

29,258.3

 

5

Гурванзагал сум

16,302.6

11,537.9

27,840.6

 

6

Дашбалбар сум

38,391.2

 

38,391.2

 

7

Матад сум

48,274.2

 

48,274.2

 

8

Сэргэлэн сум

14,777.1

10,517.5

25,294.6

 

9

Халхгол сум

75,605.0

 

75,605.0

 

10

Хөлөнбуйр сум

16,793.3

11,719.7

28,513.1

 

11

Хэрлэн сум

121,373.3

85,256.3

206,629.6

 

12

Цагаан-овоо сум

30,736.2

21,682.5

52,418.7

 

13

Чойбалсан сум

24,869.8

17,324.8

42,194.6

 

14

Чулуунхороот сум

26,560.0

18,491.7

45,051.7

 

8

Дундговь

296,192.2

158,109.2

454,301.4

 

1

Адаацаг сум

19,492.3

13,574.7

33,067.0

 

2

Баянжаргалан сум

11,547.4

8,194.7

19,742.1

 

3

Говь-Угтаал сум

11,562.7

8,184.7

19,747.4

 

4

Гурвансайхан сум

15,998.6

11,182.0

27,180.7

 

5

Дэлгэрхангай сум

21,038.5

 

21,038.5

 

6

Дэлгэрцогт сум

9,222.5

6,288.4

15,510.9

 

7

Дэрэн сум

13,249.4

9,331.9

22,581.3

 

8

Луус сум

10,838.0

7,642.0

18,480.0

 

9

Өлзийт сум

30,442.4

 

30,442.4

 

10

Өндөршил сум

16,265.8

11,580.6

27,846.4

 

11

Сайнцагаан сум

43,663.9

29,737.5

73,401.4

 

12

Сайхан-Овоо сум

22,497.3

16,003.4

38,500.7

 

13

Хулд сум

18,714.3

 

18,714.3

 

14

Цагаандэлгэр сум

10,871.3

7,541.1

18,412.4

 

15

Эрдэнэдалай сум

40,787.8

28,848.3

69,636.0

 

9

Завхан

 

498,294.9

93,523.4

591,818.3

 

1

Алдархаан сум

22,320.9

10,860.1

33,181.0

 

2

Асгат сум

7,514.7

3,651.3

11,166.0

 

3

Баянтэс сум

22,675.4

11,279.1

33,954.5

 

4

Баянхайрхан сум

17,294.3

8,745.7

26,040.1

 

5

Дөрвөлжин сум

24,132.0

 

24,132.0

 

6

Завханмандал сум

12,412.6

6,292.0

18,704.6

 

7

Идэр сум

16,479.6

8,136.7

24,616.2

 

8

Их-Уул сум

45,566.8

 

45,566.8

 

9

Нөмрөг сум

15,363.6

7,503.1

22,866.6

 

10

Отгон сум

23,395.8

 

23,395.8

 

11

Сантмаргаз сум

15,274.9

7,404.0

22,678.9

 

12

Сонгино сум

14,870.9

 

14,870.9

 

13

Тосонцэнгэл сум

54,841.3

 

54,841.3

 

14

Түдэвтэй сум

16,939.8

 

16,939.8

 

15

Тэс сум

28,604.3

 

28,604.3

 

16

Тэлмэн сум

22,201.4

10,105.8

32,307.1

 

17

Ургамал сум

14,448.8

 

14,448.8

 

18

Улиастай сум

45,012.5

 

45,012.5

 

19

Цагаанхайрхан сум

9,214.6

 

9,214.6

 

20

Цагаанчулуут сум

9,791.5

4,795.1

14,586.7

 

21

Цэцэн-Уул сум

15,202.1

7,451.1

22,653.2

 

22

Шилүүстэй сум

13,423.0

 

13,423.0

 

23

Эрдэнэхайрхан сум

15,089.4

7,299.5

22,388.9

 

24

Яруу сум

16,224.8

 

16,224.8

 

10

Өвөрхангай

662,990.6

416,338.4

1,079,329.0

 

1

Арвайхээр сум

72,728.5

50,503.8

123,232.3

 

2

Бат-Өлзий сум

45,363.9

31,728.9

77,092.8

 

3

Баянгол сум

27,179.5

19,049.2

46,228.7

 

4

Баян-Өндөр сум

29,280.2

20,700.0

49,980.1

 

5

Баруунбаян-Улаан сум

29,699.9

20,863.8

50,563.7

 

6

Богд сум

69,438.8

 

69,438.8

 

7

Бүрд сум

23,772.6

16,655.1

40,427.7

 

8

Гучин-Ус сум

25,094.0

17,673.3

42,767.3

 

9

Есөнзүйл сум

20,998.5

14,734.4

35,732.9

 

10

Зүүнбаян-Улаан сум

22,074.5

15,526.5

37,601.0

 

11

Нарийнтээл сум

27,840.9

19,346.3

47,187.2

 

12

Өлзийт сум

16,034.2

11,303.4

27,337.6

 

13

Сант сум

24,493.4

17,100.4

41,593.8

 

14

Тарагт сум

21,070.5

14,776.8

35,847.4

 

15

Төгрөг сум

29,412.3

20,658.5

50,070.8

 

16

Уянга сум

44,520.7

31,505.5

76,026.2

 

17

Хайрхандулаан сум

26,733.4

18,754.6

45,488.0

 

18

Хархорин сум

73,847.1

52,017.0

125,864.1

 

19

Хужирт сум

33,407.8

23,440.9

56,848.7

 

11

Өмнөговь

473,246.7

255,545.7

728,792.4

 

1

Баяндалай сум

18,843.7

13,956.9

32,800.6

 

2

Баян-Овоо сум

19,785.5

 

19,785.5

 

3

Булган сум

16,849.2

12,269.7

29,118.9

 

4

Гурвантэс сум

70,220.9

 

70,220.9

 

5

Даланзадгад сум

72,094.5

52,217.3

124,311.8

 

6

Мандал-Овоо сум

14,772.8

11,057.1

25,829.8

 

7

Манлай сум

30,010.5

21,816.6

51,827.1

 

8

Ноён сум

19,293.7

 

19,293.7

 

9

Номгон сум

29,798.7

21,885.6

51,684.2

 

10

Сэврэй сум

21,620.4

16,303.9

37,924.2

 

11

Ханбогд сум

69,149.8

42,648.5

111,798.3

 

12

Ханхонгор сум

15,392.4

11,254.1

26,646.5

 

13

Хүрмэн сум

17,238.6

12,653.0

29,891.6

 

14

Цогт-Овоо сум

15,536.7

11,304.7

26,841.4

 

15

Цогтцэций сум

42,639.4

28,178.5

70,817.8

 

12

Сүхбаатар

392,849.8

211,201.0

604,050.8

 

1

Асгат сум

16,819.2

11,022.0

27,841.2

 

2

Баруун-Урт сум

54,020.4

35,259.5

89,279.9

 

3

Баяндэлгэр сум

38,469.8

25,450.4

63,920.2

 

4

Дарьганга сум

25,829.6

17,122.3

42,951.8

 

5

Мөнххаан сум

33,354.1

21,652.0

55,006.1

 

6

Наран сум

16,610.5

10,976.0

27,586.5

 

7

Онгон сум

32,024.3

21,298.6

53,322.9

 

8

Сүхбаатар сум

30,131.8

19,827.8

49,959.6

 

9

Түвшинширээ сум

24,484.1

16,317.1

40,801.2

 

10

Түмэнцогт сум

16,854.9

11,278.9

28,133.8

 

11

Уулбаян сум

19,505.5

12,971.5

32,477.0

 

12

Халзан сум

12,170.0

8,024.9

20,194.9

 

13

Эрдэнэцагаан сум

72,575.5

 

72,575.5

 

13

Сэлэнгэ

 

579,373.9

315,880.7

895,254.6

 

1

Алтанбулаг сум

21,281.0

 

21,281.0

 

2

Баруунбүрэн сум

27,659.5

19,557.7

47,217.2

 

3

Баянгол сум

32,888.7

23,068.2

55,956.9

 

4

Ерөө сум

56,832.0

 

56,832.0

 

5

Жавхлант сум

11,440.5

7,788.7

19,229.2

 

6

Зүүнбүрэн сум

12,758.3

 

12,758.3

 

7

Мандал  сум

158,492.4

112,396.1

270,888.5

 

8

Орхон сум

15,915.1

11,217.3

27,132.4

 

9

Орхонтуул сум

32,104.9

22,434.1

54,539.0

 

10

Сайхан сум

44,763.1

31,693.3

76,456.4

 

11

Сант сум

15,767.5

10,631.9

26,399.5

 

12

Сүхбаатар сум

49,007.7

34,552.7

83,560.4

 

13

Түшиг сум

18,269.9

11,203.7

29,473.5

 

14

Хушаат сум

15,025.1

 

15,025.1

 

15

Хүдэр сум

22,407.0

 

22,407.0

 

16

Цагааннуур сум

32,575.4

22,520.4

55,095.8

 

17

Шаамар сум

12,185.7

8,816.7

21,002.3

 

14

Төв

 

489,394.9

231,359.9

720,754.8

 

1

Алтанбулаг сум

19,988.4

13,126.0

33,114.4

 

2

Аргалант сум

8,365.2

5,827.9

14,193.1

 

3

Архуст сум

6,202.7

4,108.1

10,310.8

 

4

Батсүмбэр сум

30,197.6

 

30,197.6

 

5

Баян сум

12,402.8

8,266.9

20,669.7

 

6

Баяндэлгэр сум

9,330.4

 

9,330.4

 

7

Баянжаргалан сум

11,047.6

7,296.0

18,343.6

 

8

Баян-Өнжүүл сум

17,667.1

11,643.7

29,310.8

 

9

Баянхангай сум

7,888.4

5,382.1

13,270.6

 

10

Баянцагаан сум

19,297.1

12,887.2

32,184.4

 

11

Баянцогт сум

10,131.1

6,751.6

16,882.7

 

12

Баянчандмань сум

15,657.0

 

15,657.0

 

13

Борнуур сум

22,190.2

15,169.1

37,359.3

 

14

Бүрэн сум

21,324.7

14,178.4

35,503.1

 

15

Дэлгэрхаан сум

13,284.2

8,716.3

22,000.4

 

16

Жаргалант сум

31,621.7

 

31,621.7

 

17

Заамар сум

33,730.2

22,055.9

55,786.0

 

18

Зуунмод сум

35,163.1

23,538.7

58,701.8

 

19

Лүн сум

15,994.4

10,728.2

26,722.6

 

20

Мөнгөнморьт сум

22,527.9

15,006.6

37,534.5

 

21

Өндөрширээт сум

15,363.6

10,058.9

25,422.5

 

22

Сүмбэр сум

9,066.1

6,555.2

15,621.3

 

23

Сэргэлэн сум

12,215.2

 

12,215.2

 

24

Угтаалцайдам сум

15,310.3

 

15,310.3

 

25

Цээл сум

15,853.3

10,437.4

26,290.7

 

26

Эрдэнэ сум

28,145.6

 

28,145.6

 

27

Эрдэнэсант сум

29,429.2

19,625.6

49,054.8

 

15

Увс

 

598,197.2

199,442.2

797,639.4

 

1

Баруунтуруун сум

28,835.3

 

28,835.3

 

2

Бөхмөрөн сум

25,692.1

18,738.7

44,430.8

 

3

Давст сум

26,730.0

19,411.9

46,141.9

 

4

Завхан сум

29,987.3

 

29,987.3

 

5

Зүүнговь сум

27,625.7

 

27,625.7

 

6

Зүүнхангай сум

33,131.3

24,550.4

57,681.7

 

7

Малчин сум

23,460.7

 

23,460.7

 

8

Наранбулаг сум

35,233.6

 

35,233.6

 

9

Өлгий сум

19,485.4

 

19,485.4

 

10

Өмнөговь сум

33,751.7

23,119.1

56,870.8

 

11

Өндөрхангай сум

43,664.7

31,376.9

75,041.6

 

12

Сагил сум

20,535.0

15,040.3

35,575.3

 

13

Тариалан сум

24,340.8

17,616.9

41,957.7

 

14

Түргэн сум

14,013.7

10,490.2

24,504.0

 

15

Тэс сум

42,883.7

 

42,883.7

 

16

Улаангом сум

89,718.6

 

89,718.6

 

17

Ховд сум

25,281.5

18,752.0

44,033.5

 

18

Хяргас сум

26,365.5

 

26,365.5

 

19

Цагаанхайрхан сум

27,460.6

20,345.7

47,806.3

 

16

Ховд

 

635,540.1

45,576.2

681,116.3

 

1

Алтай сум

59,414.6

 

59,414.6

 

2

Булган сум

122,659.3

 

122,659.3

 

3

Буянт сум

21,406.9

15,294.2

36,701.1

 

4

Дарви сум

33,350.1

 

33,350.1

 

5

Дуут сум

14,050.6

 

14,050.6

 

6

Дөргөн сум

24,838.7

 

24,838.7

 

7

Зэрэг сум

22,998.2

16,584.2

39,582.4

 

8

Манхан сум

29,339.5

 

29,339.5

 

9

Мянгад сум

21,528.8

 

21,528.8

 

10

Мөст сум

28,689.9

 

28,689.9

 

11

Мөнххайрхан сум

18,736.2

13,697.8

32,434.0

 

12

Үенч сум

54,481.7

 

54,481.7

 

13

Ховд сум

19,361.9

 

19,361.9

 

14

Цэцэг сум

29,917.5

 

29,917.5

 

15

Чандмань сум

31,530.6

 

31,530.6

 

16

Эрдэнэбүрэн сум

16,338.1

 

16,338.1

 

17

Жаргалант сум

86,897.5

 

86,897.5

 

17

Хөвсгөл

 

803,614.0

488,722.7

1,292,336.7

 

1

Алаг-Эрдэнэ сум

34,376.4

23,458.8

57,835.2

 

2

Арбулаг сум

23,351.0

 

23,351.0

 

3

Баянзүрх сум

29,302.9

20,497.3

49,800.2

 

4

Бүрэнтогтох сум

23,993.8

16,407.0

40,400.8

 

5

Галт сум

38,750.6

26,425.3

65,175.8

 

6

Жаргалант сум

36,630.8

25,412.6

62,043.4

 

7

Их-Уул сум

23,294.9

16,094.6

39,389.4

 

8

Рашаант сум

24,514.5

16,982.2

41,496.8

 

9

Рэнчинлхүмбэ сум

54,473.6

38,050.9

92,524.5

 

10

Тариалан сум

41,320.9

27,972.7

69,293.6

 

11

Тосонцэнгэл сум

20,513.0

14,035.4

34,548.4

 

12

Төмөрбулаг сум

22,459.2

 

22,459.2

 

13

Түнэл сум

22,349.8

 

22,349.8

 

14

Улаан-Уул сум

48,246.5

33,668.2

81,914.6

 

15

Ханх сум

34,157.4

23,527.0

57,684.3

 

16

Цагаан-Уул сум

42,131.2

28,946.9

71,078.1

 

17

Цагааннуур  сум

27,345.1

 

27,345.1

 

18

Цагаан-Үүр сум

35,720.3

24,651.8

60,372.1

 

19

Цэцэрлэг сум

46,131.9

32,327.7

78,459.6

 

20

Чандмань-Өндөр сум

25,919.3

18,144.2

44,063.5

 

21

Шинэ-Идэр сум

21,232.1

14,715.6

35,947.6

 

22

Эрдэнэбулган сум

31,548.5

21,311.7

52,860.2

 

23

Мөрөн сум

95,850.4

66,093.0

161,943.4

 

18

Хэнтий

 

459,503.3

214,588.1

674,091.4

 

1

Батноров сум

32,442.6

13,602.2

46,044.8

 

2

Батширээт сум

26,398.7

16,031.2

42,429.9

 

3

Баян-Адрага сум

18,566.2

12,039.9

30,606.1

 

4

Баянмөнх сум

11,599.8

7,813.5

19,413.3

 

5

Баян-Овоо сум

14,633.0

9,463.4

24,096.4

 

6

Баянхутаг сум

17,549.5

 

17,549.5

 

7

Биндэр сум

32,394.6

 

32,394.6

 

8

Бор-Өндөр сум

52,575.5

35,084.6

87,660.1

 

9

Галшар сум

22,771.3

13,542.2

36,313.5

 

10

Дадал сум

30,098.3

19,542.8

49,641.1

 

11

Дархан сум

17,513.0

11,389.4

28,902.4

 

12

Дэлгэрхаан сум

16,350.4

10,146.2

26,496.5

 

13

Жаргалтхаан сум

14,058.1

9,314.7

23,372.7

 

14

Мөрөн сум

9,502.2

6,345.8

15,848.0

 

15

Норовлин сум

24,357.5

15,750.6

40,108.2

 

16

Өмнөдэлгэр сум

43,293.0

24,537.2

67,830.1

 

17

Хэрлэн сум

59,797.8

 

59,797.8

 

18

Цэнхэрмандал сум

15,601.9

9,984.6

25,586.4

 

19

Дархан-Уул

460,398.2

288,282.7

748,680.9

 

1

Дархан сум

156,647.4

97,755.4

254,402.8

 

2

Орхон сум

48,539.1

30,288.5

78,827.6

 

3

Хонгор сум

138,343.3

86,702.9

225,046.1

 

4

Шарын гол сум

116,868.5

73,535.9

190,404.4

 

20

Орхон

 

526,528.8

176,004.0

702,532.8

 

1

Баян-Өндөр сум

249,264.9

176,004.0

425,268.9

 

2

Жаргалант сум

277,263.9

 

277,263.9

 

21

Говьсүмбэр

91,465.7

61,393.2

152,858.9

 

1

Баянтал сум

12,750.1

8,528.1

21,278.2

 

2

Сүмбэр сум

45,383.9

30,435.8

75,819.7

 

3

Шивээговь сум

33,331.7

22,429.3

55,761.0

 

 

НИЙТ

 

10,563,044.0

4,615,348.0

15,178,392.0

 

 

 

 

 

[1] Төсвийн тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2012 оны 3 дугаарт нийтлэгдсэн.

[2] Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2010 оны 30 дугаарт

  нийтлэгдсэн.