Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

2017/05/31 11:33 348

 

2017 оны 05 сарын 31 өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 

2019-2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2018 он

2019 он

2020 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

4.2

6.0

4.5

2

Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин

8.6

8.0

8.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

7,231.4

8,217.5

9,110.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

23.8

24.2

24.3

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

9,651.5

10,323.3

10,790.9

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

31.8

30.4

28.7

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

497.0

671.8

467.5

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

1.6

2.0

1.2

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-2,420.1

-2,105.8

-1,680.1

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-8.0

-6.2

-4.5

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

1,928.5

1,979.4

2,290.4

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

6.3

5.8

6.1

8

Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

24,309.6

25,428.8

26,296.2

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

80.0

75.0

70.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

646.0

690.5

735.4

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

2.1

2.0

2.0

 

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14ий өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                            Ц.НЯМДОРЖ