Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль

2016/11/10 15:36 370

 

 

2016 оны 11 сарын 10 өдөр                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2017 ОНЫ  ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ,

2018-2019 ОНЫ  ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2017 он

2018 он

2019 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

3.3

4.2

6.0

2

Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин

7.7

8.6

8.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

6,537.1

7,231.4

8,217.5

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

23.8

23.8

24.2

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

9,154.5

9,623.9

10,323.3

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

33.4

31.7

30.4

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

-340.8

375.3

699.5

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-1.2

1.2

2.1

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-2,617.4

-2,392.5

-2,105.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

-9.5

-7.9

-6.2

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

1,813.5

1,997.6

1,979.4

-Дотоодын нийт  бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

6.6

6.6

5.8

8

Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

23,322.3

24,309.6

25,428.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

85.0

80.0

75.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

583.1

645.6

690.1

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

2.1

2.1

2.0

 

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

                                                “

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД