Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль

2016/11/10 15:26 506

 

 

2016 оны 11 сарын 10 өдөр                                                                 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ

  ТӨСВИЙН ТУХАЙ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, Ирээдүйн өв сангаас улсын төсөвт олгох шилжүүлэг болон улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль[1], Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль[2], энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО,

ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

 

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

 

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

         Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

2,717.8

2,717.8

2

Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор

720.9

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

720.9

3

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

60.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

60.0

4

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

822.4

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

822.4

 

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

985.6

5

         Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

979.6

 

         Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6.0

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

31,718.6

6

 

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан

2,500.0

 

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

25,796.1

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

3,422.5

7

Авлигатай тэмцэх газар

105.8

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

105.8

 

Монгол Улсын Шадар сайд

11,956.0

 

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

2,600.0

8

 

Стандарт, хэмжил зүйн газар

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

2,486.0

2,080.9

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,789.1

 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

895.5

9

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

753.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

142.5

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

14,376.9

10

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

14,096.4

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

280.5

 

Гадаад харилцааны сайд

20,327.1

11

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих                   

777.1

 

 

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

18,000.0

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,550.0

 

Сангийн сайд

4,366,835.3

 

 

Татварын ерөнхий газар

2,318,513.7

 

 

Үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд

242,417.9

12

 

Ирээдүйн өв санд

333,345.1

 

 

Гаалийн ерөнхий газар

1,897,248.8

 

 

Сангийн яам

16,529.3

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

121,427.0

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

9,796.9

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

3,319.5

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

62,733.1

 

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

18,000.0

13

 

Цагдаагийн ерөнхий газар

3,487.5

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

20,600.7

 

 

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

 

4,100.7

16,544.1

 

Батлан хамгаалахын сайд

59,006.0

14

 

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

 

4,871.5

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

54,134.5

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

9,976.7

15

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

5,003.4

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4,973.4

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

148,016.0

 

 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

144,921.0

16

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

190.0

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,004.3

1,900.8

 

Барилга, хот байгуулалтын сайд

2,584.7

17

 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

1,765.2

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

819.4

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

265,509.1

18

 

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

255,829.1

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

1,352.3

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

8,327.8

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

161,278.3

19

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт

52,000.0

 

 

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

8,880.1

 

 

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

100,398.2

 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

77,664.1

 

20

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

600.0

 

527.2

11,078.9

65,458.0

 

 

21

Эрүүл мэндийн сайд

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

        Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

        Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

224,322.2

 

188,396.5

11,253.3

24,672.5

22

 

Эрчим хүчний сайд

        Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

3,065.9

3,065.9

 

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

            4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 4,727,288.6 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

 

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

4,561.4

 

 

Урсгал зардал

4,561.4

 

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

34,088.9

2

 

Урсгал зардал

29,683.1

 

 

Хөрөнгийн зардал

1,688.0

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

2,717.8

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

1,595.0

 

 

Урсгал зардал

1,595.0

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

4,083.1

 

 

Урсгал зардал

4,083.1

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

46,731.3

 

 

Урсгал зардал

46,731.3

6

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

805.6

 

 

Урсгал зардал

805.6

 

Улсын ерөнхий прокурор

26,723.3

7

 

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

26,635.0

88.3

 

8

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

2,012.5

 

 

Урсгал зардал

2,012.5

 

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

9,633.5

9

 

Урсгал зардал

8,912.7

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

720.9

 

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

10,402.8

10

 

Урсгал зардал

9,445.6

 

 

Хөрөнгийн зардал

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

851.4

105.8

11

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

2,557.0

 

 

Урсгал зардал

2,557.0

12

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

730.6

 

 

Урсгал зардал

730.6

 

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

8,299.9

13

 

Урсгал зардал

7,320.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

979.6

14

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

15,761.0

 

 

Урсгал зардал

15,761.0

 

15

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга

563.8

 

 

Урсгал зардал

563.8

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

274,739.9

16

 

Урсгал зардал

85,889.2

 

 

Хөрөнгийн зардал

188,850.8

 

Монгол Улсын Шадар сайд

116,868.4

17

 

Урсгал зардал

93,910.4

 

 

Хөрөнгийн зардал

19,526.4

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

3,431.7

 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

24,199.3

18

 

Урсгал зардал

12,467.2

 

 

Хөрөнгийн зардал

5,763.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

5,968.8

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

68,933.1

19

 

Урсгал зардал

44,704.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

10,132.7

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

14,096.4

 

Гадаад харилцааны сайд

65,383.8

20

 

Урсгал зардал

63,088.5

 

 

Хөрөнгийн зардал

1,518.2

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

777.1

 

Сангийн сайд

9,489,767.6

 

 

Урсгал зардал

1,483,116.7

21

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

Хөрөнгийн зардал

143,529.4

8,639.7

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

96,351.4

 

 

Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт

7,590,430.2

 

 

Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн

 

 

 

үндсэн төлбөрт

167,700.3

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

465,356.1

22

 

Урсгал зардал

432,004.7

 

 

Хөрөнгийн зардал

33,337.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

14.1

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

653,008.7

23

 

Урсгал зардал

9,651.3

 

 

Хөрөнгийн зардал

143,915.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

499,442.1

 

Батлан хамгаалахын сайд

229,298.8

24

 

Урсгал зардал

224,401.9

 

 

Хөрөнгийн зардал

4,896.9

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

1,322,550.3

 

 

Урсгал зардал

1,078,729.9

 

 

Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай

 

 

 

зориулалтын шилжүүлэг

284,335.1

 

 

Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын

 

25

 

шилжүүлэг

604,842.8

 

 

Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын

 

 

 

шилжүүлэг

45,008.4

 

 

Нийтийн биеийн тамирын тусгай

 

 

 

зориулалтын шилжүүлэг

11,396.7

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

63,114.7

 

 

Хөрөнгийн зардал

104,310.2

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

76,395.4

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

27,504.0

26

 

Урсгал зардал

9,967.6

 

 

Хөрөнгийн зардал

16,184.1

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

1,352.3

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

277,085.6

 

 

Урсгал зардал

100,204.3

27

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

113,109.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

49,384.6

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

14,387.7

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

1,146,885.2

 

 

Урсгал зардал

1,098,619.5

 

 

Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын          

             Үйлчилгээний тусгай зориулалтын

 

28

 

шилжүүлэг

6,296.5

 

 

Хөрөнгийн зардал

7,810.8

 

 

Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл

20,000.0

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

20,455.0

 

Эрүүл мэндийн сайд

694,714.5

 

 

Урсгал зардал

593,560.0

29

 

Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж,

 

 

 

үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

109,474.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

61,740.8

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

39,413.7

 

Эрчим хүчний сайд

237,417.8

30

 

Урсгал зардал

19,883.0

 

 

Хөрөнгийн зардал

113,245.1

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

104,289.8

 

Барилга, хот байгуулалтын сайд

110,496.7

 

 

Урсгал зардал

12,206.3

31

 

Үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай

 

 

 

зориулалтын шилжүүлэг

7,319.4

 

 

Хөрөнгийн зардал

73,811.3

 

 

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

24,479.1

 

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 7,420,601.4 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 602,106.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 177,741.6 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

9 дүгээр зүйл.Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 172,794.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 

10 дугаар зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 242,417.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

11 дүгээр зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 333,345.1 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

12 дугаар зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт олгох шилжүүлгийн хэмжээг 160,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

 

13 дугаар зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээг 173,345.1 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

14 дүгээр зүйл.Засгийн газрын 2017 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээг 4,610,299.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

 

15 дугаар зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Засгийн газрын өрийн хязгаарт багтаан өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

 

16 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

12,706.7

2

Баян-Өлгий

12,106.3

3

Баянхонгор

12,251.4

4

Говь-Алтай

9,077.3

5

Дорнод

3,188.8

6

Дундговь

6,292.6

7

Завхан

10,606.5

8

Өвөрхангай

12,415.7

9

Сүхбаатар

5,815.6

10

Сэлэнгэ

3,849.0

11

Төв

8,806.6

12

Увс

12,379.2

13

Ховд

8,740.7

14

Хөвсгөл

18,614.5

15

Хэнтий

9,311.2

Нийт дүн

146,162.1

 

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

17 дугаар зүйл.2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

 

Аймаг

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Булган

290.4

2

Дорноговь

824.0

3

Өмнөговь

29,238.4

4

Дархан-Уул

270.3

5

Улаанбаатар

151,467.3

6

Орхон

13,393.2

7

Говьсүмбэр

155.2

Нийт дүн

195,638.8

 

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ зүйлийг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

18 дугаар зүйл.2017 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлагын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

 

Д/д

Аймаг

Шилжүүлгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай 

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,987.2

627.8

2

Баян-Өлгий 

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,654.4 

443.1

3

Баянхонгор 

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,163.3

734.9

4

Булган 

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,745.0

603.6

5

Говь-Алтай 

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,185.0

603.2

6

Дорноговь

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,307.0

341.9

7

Дорнод

      Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,084.1

557.1

8

Дундговь 

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,846.8

353.6

9

Завхан 

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,708.7

432.5

10

Өвөрхангай 

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,253.9

672.1

11

Өмнөговь

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

3,190.3

443.8

12

Сүхбаатар

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,554.8

536.0

13

Сэлэнгэ

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,139.6

725.2

14

Төв

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,808.2

631.3

15

Увс

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,709.8

542.8

16

Ховд

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,778.3

690.8

17

Хөвсгөл

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

2,186.4

1,150.6

18

Хэнтий

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,995.4

601.1

19

Дархан-Уул

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,773.3

1,275.3

20

Улаанбаатар

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

11,822.6

319.0

21

Орхон

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,941.3

1,006.3

22

Говьсүмбэр

     Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх

1,178.1

170.2

Нийт дүн

53,013.5

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

 

19 дүгээр зүйл."Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаархи чанарын болон тоо хэмжээний  үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

 

            20 дугаар зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийн 2 дугаар хавсралтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

21 дүгээр зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх"  концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийн 3 дугаар хавсралтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

22 дугаар зүйл."Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 

221 дүгээр зүйл.Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2017 онд сумын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшууллыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

 

23 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

                                                           

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт

 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2017 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ

ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХИ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО

ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт   

2017 оны зорилтот түвшин

 

1

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 

1.1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа

 

1.1.1

Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн байх

 

1.1.2

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх

төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн байх

 

1.1.3

Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих

тухай бүрд дэмжиж ажиллах

 

1.2

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ

 

1.2.1

Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах

 

2

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 

 

2.1

Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

2.1.1

Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

150-аас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах

 

2.1.2

Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох

10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох

 

2.1.3

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах

хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

 

3

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

 

   3.1

Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих

 

3.1.1

Өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/

90.0

 

3.1.2

Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

90.0

 

3.1.3

Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/

90.0

 

4

 

 

 

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ

 

4.1

Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа

 

4.1.1

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо

584

 

4.1.2

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо

1060

 

4.1.3

Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо

402

 

5

 

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

5.1

Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах

 

5.1.1

Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэрэг /хувиар/

93.0

 

6

 

 

 

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

 

6.1

Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

6.1.1

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаархи илтгэл

1

 

6.1.2

Хяналт шалгалт, судалгаа, дүн шинжилгээ

хяналт шалгалт 10, судалгаа мониторинг 5, хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах 20

 

6.1.3

Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх

700

 

6.1.4

Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх

төлөөлөн нэхэмжлэл 4, шаардлага 15, зөвлөмж 15

 

6.1.5

Хүний эрхийн боловсрол дээшлүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа

150 цагийн сургалт, 2500 хүн

 

7

 

 

 

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

 

7.1

Прокурорын хяналт

 

7.1.1

Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/

100.0

 

7.1.2

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын хүрээнд хийх шалгах, танилцах ажиллагааны тоо

800

 

7.1.3

Хорих анги, цагдан хорих байрын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах /тоогоор/

6015

 

8

 

 

 

 

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА 

 

8.1

Үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах

 

8.1.1

Бодлогын зөвлөгөө /тоогоор/

80

 

8.1.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа /тоогоор/

90

 

9

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

 

9.1

Төрийн аудитын үйлчилгээ

 

9.1.1

Санхүүгийн тайлангийн аудит /тоогоор/

4093

 

9.1.2

Гүйцэтгэлийн аудит /тоогоор/

214

 

9.1.3

Нийцлийн аудит /тоогоор/

157

 

10

 

 

 

 

 

 

 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

10.1

Авлигатай тэмцэх

 

10.1.1

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тоо

3200

 

10.1.2

Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо

6

 

10.1.3

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/

15.0

 

10.1.4

Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаархи төсөөллийн судалгаа

1

 

10.1.5

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

1

 

10.1.6

Шударга байдлын үнэлгээ

1

 

10.1.7

Шударга ёс эмхэтгэл

4

 

10.1.8

Авлигын гэмт хэргийн баримтын судалгаа

1

 

10.1.9

Байгууллага, иргэдийн гомдол, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх /хувиар/

98.0

 

10.1.10

Авлигатай тэмцэх газарт хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн шинжилгээ

12

 

11

 

 

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

 

11.1

Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт

 

11.1.1

Зохицуулалтын хүрээний санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох /шинээр боловсруулах журмын төсөл/

6

 

11.1.2

Үнэт цаас, даатгал, бичил санхүүгийн салбарт эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх /хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо/

43

 

11.1.3

Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /тоогоор/

1

 

12

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

 

12.1

Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт

 

12.1.1

Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар хангах

3-аас доошгүй удаа

 

12.1.2

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах  мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах

50 удаа

 

12.1.3

Салбар зөвлөл, төрийн албан хаагчдад зайны болон захиалгат сургалтыг зохион байгуулах

30 удаа

 

13

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

 

13.1

  Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх

 

13.1.1

Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ, тайлангийн нэр төрөл

290

 

13.1.2

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/

112.1

 

13.1.3

Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт

45

 

13.1.4

Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилж эдийн засаг, нийгмийн үндсэн  үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо

20

 

13.1.5

Хүн ам, орон сууцны тооллогын 2010 оны дүнд суурилан нийслэл, 21 аймгийн хүн амын тоог насны бүлгээр засварлах

үр дүнг тархаасан байх

 

13.1.6

Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо

21

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

 

14.1

Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах

 

14.1.1

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулах журам, заавар, маягт /тоогоор/

40

 

14.1.2

Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо

60

 

14.1.3

Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх  /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсөх хувь/

5.0

 

14.1.4

Сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх  хяналт, шалгалтын тоо

47

 

14.1.5

Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн зардлын тайланг хянах

3

 

14.1.6

Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагаа, санал хураах тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах /тоогоор/

5000

 

14.1.7

Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах

бүрэн хамгаалагдсан байх

 

14.1.8

Мэдээллийн бааз үүсгэх /тоогоор/

21

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

 

15.1

Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт

 

15.1.1

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар цаг үеэ олсон шуурхай лавлагаа, зөвлөмж боловсруулж, Ерөнхий сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах

тухай бүрд хангаж ажиллах

 

15.1.2

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн болон улсын хөрөнгө оруулалтын статистик мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж, эрхлэн хөтлөх /хувиар/

100.0

 

15.1.3

Хөрөнгө оруулалтын бизнес форум зохион байгуулах /тоогоор/

5-8

 

15.2

Төрийн тусгай хамгаалалт

 

15.2.1

Хамгаалуулагч болон үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулах /хувиар/

100.0

 

15.2.2

Хамгаалуулагчийн аюулгүй байдал хангагдсан байх

хангагдсан байх

 

15.2.3

Үйлчилгээний стандартыг хангах

MNS 4588:2008,  MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх

 

15.3

Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа

 

15.3.1

Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

233.4

 

15.3.2

Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /мянгаар/

199.4

 

15.3.3

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний орлогыг нэмэгдүүлэх  /хувиар/

3.0

 

15.3.4

Хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/

5.0

 

15.4

Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц хөтөлбөр

 

15.4.1

Иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг систем нийлүүлэх /төрийн үйлчилгээний цахим машины тоо/

30

 

15.4.2

Тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх /мянган хүнээр/

200.0

 

15.4.3

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх сум, суурин газрын тоо

390

 

15.4.4

Тоон телевизийн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.9

 

15.4.5

Радио нэвтрүүлгийн дамжуулалтын чанар /хувиар/

99.8

 

15.4.6

Интернетийн үйлчилгээ хүргэх сумдын тоо

58

 

15.4.7

Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх сум, багийн тоо

6

 

15.4.8

Харилцаа холбооны чиглэлээр хийгдэх судалгаа, сурталчилгааны тоо

3

 

15.4.9

Олон улсын чанартай авто зам дагуу үүрэн холбооны дэд бүтэц байгуулах цэгийн тоо

6

 

15.4.10

Шуудангийн хүргэлт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах багийн тоо

1056

 

15.4.11

Төрөөс иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээг цахимжуулах /тоогоор/

4

 

15.4.12

Төрийн үйлчилгээний цахим машинаар иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний тоо

21

 

15.5

Ангилагдаагүй бусад хөтөлбөр

 

15.5.1

2017 онд Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 10 дахь удаагийн буюу 2016 оны нэгтгэл тайлан гаргах /хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо/

300

 

15.5.2

Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх /тоогоор/

120

 

15.5.3

Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах /тоогоор/

24

 

15.6

Төрийн өмчийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

15.6.1

Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу хугацаанд нь зохион байгуулах

тухай бүр хугацаанд нь зохион байгуулах

 

15.6.2

Иргэн, аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим болон танхимын сургалт явуулах /тоогоор/

55

 

15.6.3

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтын тоо

30

 

15.6.4

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүү, эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтын тоо

35

 

15.6.5

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт /өмч эзэмшлийн гэрээний дүгнэлтийн хувь/

100.0

 

15.6.6

Төрийн өмчийн байгууллагын менежментийг сайжруулж, ашигтай ажиллуулах замаар орлогыг төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

15.6.7

Өмч хувьчлалын үйл ажиллагааг цаг тухайд нь зохион байгуулж, орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

 

16.1

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа

 

16.1.1

Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын  буурах хувиар/

10.0

 

16.1.2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хяналт шалгалт /хүн өдөр/

30600

 

16.1.3

Гамшгийн хор уршгийг арилгах, аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг  сайжруулах /хувиар/

70.0

 

16.1.4

Цацраг идэвхт, химийн хорт бодисын болон тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой хээр, обьектын гал түймэртэй тэмцэх /хувиар/

90.0

 

16.2

Мэргэжлийн хяналт

 

16.2.1

Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин /хувиар/

74.0

 

16.2.2

Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/

2215

 

16.3

Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

 

16.3.1

Хууль, тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт  хийх /тоогоор/

400

 

16.3.2

Хууль, тогтоомжийн хүрээнд сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах /тоогоор/

15

 

16.3.3

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /хувиар/

85.0

 

16.4

Стандарт, хэмжил зүй

 

16.4.1

Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо  /мянгаар/

4500

 

16.4.2

Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо

25

 

16.4.3

Ээлжит баталгаажуулалтад заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянгаар/

225.0

 

16.4.4

Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо

15

 

16.4.5

Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо

150

 

16.4.6

Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо

80

 

16.4.7

Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь

35.0

 

16.4.8

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

 

17.1

Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба

 

17.1.1

Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

хууль тогтоомжид нийцсэн байх

 

17.1.2

Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх

мэдээллээр хангасан байх

 

17.1.3

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг 2, 8 дугаар сард, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 3, 8 дугаар сард, хөтөлбөр, төслийн мэдээллийг 4 дүгээр сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээллийг улирал тутам хийсэн байх

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

17.2

Төр, засгийн үйлчилгээ

 

17.2.1

Төр, засгийн авто баазын үйлчилгээний стандартыг хангах

CS11–0120:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

 

17.2.2

Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

MNS-ISO 9001:2010 стандартыг ханган биелүүлсэн байх

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

 

18.1

Ойжуулалт

 

18.1.1

Экологийн ач холбогдол бүхий газрыг ойжуулах, ойн зурвас байгуулах /мянган га/

1.1

 

18.1.2

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалт, голомт, хөнөөлийн талаархи судалгаа хийж, хөнөөлийг хязгаарлах тэмцлийн ажил гүйцэтгэх /мянган га/

150.0

 

18.1.3

Ойн нөөцийн судалгаа, менежментийн судалгаа, ой зохион байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэж, ойн менежментийг сайжруулах /мянган га/

1100.0

 

18.1.4

Ойн төлөв байдлыг сайжруулан ойг доройтлоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх /мянган га/

35.0

 

18.1.5

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах /10 метрийн өргөн зурвас шинээр байгуулах, арчлах//км-ээр/

500.0

 

18.2

Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

 

18.2.1

Гидрогеологийн зураглал, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын тоо

1

 

18.2.2

Бороо, цасны ус хуримтлуулах хөв, цөөрмийн тоо

3

 

18.2.3

Хашиж хамгаалах булаг шандын тоо

100

 

18.3

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт

 

18.3.1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх /мянган га/

600.0

 

18.4

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээ

 

18.4.1

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны үр ашиг /хувиар/

65.0

 

18.4.2

Цаг агаарын хоногийн урьдчилсан мэдээний таарц /хувиар/

91.8

 

18.4.3

Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн онч /хувиар/

91.0

 

18.5

Хүрээлэн байгаа орчны бодлого, удирдлага, судалгаа шинжилгээ

 

18.5.1

Байгаль орчныг хамгаалах  эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

төлөвлөсөн

хугацаанд

хийгдсэн

байх

 

18.5.2

Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан боловсруулах, тайлагнах, хэвлэх, мэдээлэх /тоогоор/

1

 

18.5.3

Ховор, нэн ховор болон ашиглалтад өртөмхий амьтан, ургамлын нөөц, тоо толгой, тархацын судалгаа хийх, амьдрах орчныг хамгаалах /амьтан, ургамлын зүйлийн тоо/

3

 

18.6

Агаарын бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт

 

 

18.6.1

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг тогтоож, гэр хорооллын галлагаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах /хувиар/

10.0

 

 

18.7

Аялал жуулчлал

 

 

18.7.1

Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчны тоо  /мянган хүн/

500.0

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

 

19.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлага

 

19.1.1

Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах /тоогоор/

3

 

19.1.2

Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээр байгуулах /тоогоор/

22

 

19.1.3

Зөвлөлдөх уулзалт, дугуй ширээний уулзалт /тоогоор/

30

 

19.1.4

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо

500

 

19.1.5

Өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах

хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжихийн хэрээр айлчлал, арга хэмжээний давтамжийг нэмэгдүүлэх

 

19.2

Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа

 

19.2.1

Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас  төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа улс, олон улсын байгууллагатай  гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

 

19.2.2

Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь

100.0

 

19.2.3

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах

тусламж шаардлагатай тухай бүрд

 

19.2.4

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

19.3

ЮНЕСКО

 

19.3.1

ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо

1

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНГИЙН САЙД 

 

20.1

Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага

 

20.1.1

Монгол Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх

хуульд заасан шаардлагад нийцсэн байх

 

20.2

Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт

 

20.2.1

Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/

100.0

 

20.2.2

Урьд оны тайлангаар ногдуулсан  татварын өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

 

20.2.3

Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулалт /хувиар/

75.0

 

20.2.4

Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

90.0

 

20.2.5

Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулалт /хувиар/

80.0

 

20.2.6

Татварын  цахим тайлан авалт /хувиар/

93.0

 

20.2.7

Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/

6.0

 

20.2.8

Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/

9.1

 

20.2.9

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

10.2

 

20.2.10

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

3.0

 

20.2.11

Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/

3.5

 

20.2.12

Эрсдэлийн удирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/

50.0

 

20.2.13

Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/

70.0

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

 

21.1

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага зохицуулалт

 

21.1.1

Боловсруулах баримт бичиг, хуулийн тоо

50

 

21.1.2

Хянах эрх зүйн актын тоо

1500

 

21.1.3

Сэтгэл зүйн анхан шатны болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдан архины хамаарлаас гарах иргэдийн тоо

2500

 

21.2

Цагдаа

 

21.2.1

Хэргийг хэрэг бүртгэлт явуулж эхэлснээс хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх /хувиар/

 

70.0

 

21.2.2

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа  хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт  /хувиар/

 

60.0

 

21.2.3

Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/

50.0

 

21.2.4

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг, осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн дуудлагын талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь

 

90.0

 

21.2.5

Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт /хүнээр/

80

 

21.2.6

Шүүхийн байрын хамгаалалт /хүнээр/

44

 

21.2.7

Шүүх хурлын танхимын хамгаалалт /хүнээр/

104

 

21.2.8

Шүүгчийн хамгаалалт /хувиар/

100.0

 

21.2.9

Шүүгчийн захирамжаар албадан авчрах /хүнээр/

1100

 

21.2.10

Шүүгчийн захирамжаар эрэн сурвалжлах /хувиар/

60.0

 

21.3

Хил хамгаалалт

 

21.3.1

Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/

86.0

 

21.4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл

 

21.4.1

Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/

56.0

 

21.4.2

Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо

350

 

21.4.3

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /хоёр төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/

48.0

 

21.4.4

Хорих ял эдлэгсэд болон сэжигтний амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

 

21.4.5

Яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах /хүнээр/

5600

 

21.5

Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын судалгаа, шинжилгээ

 

21.5.1

Сургалт, сурталчилгааны тоо

200

 

21.5.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо

30

 

21.6

Шүүхийн шинжилгээ

 

21.6.1

Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

150

 

21.6.2

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо  /мянгаар/

39.0

 

21.6.3

Криминалистикийн  шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/

12.0

 

21.7

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт

 

21.7.1

Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянгаар/

15.0

 

21.7.2

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхэтгэлийн тоо

15

 

21.7.3

Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянгаар/

13.5

 

21.8

Цагаачлал, гадаадын иргэний  бүртгэлийн үйлчилгээ 

 

21.8.1

Гадаадын иргэнд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/

33.6

 

21.8.2

Монгол Улсад түр болон байнга оршин суух гадаадын иргэний хяналтад хамрагдах тоо /мянгаар/

28.0

 

21.9

Дээд боловсрол

 

21.9.1

Суралцагчийн тоо /мянгаар/

2.2

 

21.10

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

 

21.10.1

Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянгаар/

14.0

 

21.11

Оюуны өмчийн эрхийн баталгаажуулалт, улсын бүртгэл, мэдээлэл

 

21.11.1

Оюуны өмчийн бүтээлийн сан бүрдүүлэлт /аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ, хэлэлцээрийн баталгаажилт//тоогоор/

3550

 

21.11.2

Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалт хийх, лавлагаа гаргах /тоогоор/

1100

 

21.11.3

Оюуны өмчийн зөрчилд хяналт тавьж шийдвэрлэх /тоогоор/

280

 

21.11.4

Цахим үнэмлэх олголт /мянган хүнээр/

230.0

 

21.11.5

Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн архивын баримтын тоо /мянгаар/

8000.0

 

21.11.6

Бэлтгэсэн улсын бүртгэлийн маягт /мянгаар/

3300.0

 

21.11.7

Дүгнэлт гаргах хяналт, шалгалтын тоо /мянгаар/

2.0

 

21.11.8

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

22

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

 

 

22.1

Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага

 

 

22.1.1

Барилгын тухай хууль, Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

хуулиудыг дагалдан гарах дүрэм, журам батлагдсан байх

 

22.1.2

Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр усны шугам сүлжээ /км-ээр/

100

 

22.1.3

Шинээр барих болон шинэчлэх бохир усны шугам сүлжээ  /км-ээр/

80

 

22.1.4

Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэрлэх байгууламжийн тоо

14

 

22.2

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй

 

 

22.2.1

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 330 сум,  суурин газар

 

22.2.2

 

Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /хамрагдах дүүрэг, сум, суурин газрын тоо/

нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сум,  суурин газар

 

22.2.3

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /хамрагдах аймаг, сум, суурин газрын тоо/

21 аймаг, 330 сум, суурин газар

 

22.2.4

Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /хамрагдах талбайн хэмжээ км2/

704000

 

22.2.5

Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, I ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын урт, км-ээр/

2870

 

22.2.6

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

23

 

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

 

23.1

Батлан хамгаалах

 

23.1.1

Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх

хэрэгжилтээр

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД                                   

 

  24.1

Сургуулийн өмнөх боловсрол

 

24.1.1

Суралцах хүүхдийн тоо

229470

 

24.1.2

Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо

1371

 

24.1.3

Хамран сургалтын хувь

86.8

 

24.1.4

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо

503

 

24.1.5

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо

23547

 

24.2

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

 

24.2.1

Тусгай хэрэгцээт боловсролд /хөгжлийн бэрхшээлтэй/ хамрагдах цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн тоо

2612

 

24.3

Ерөнхий боловсрол

 

24.3.1

Суралцах хүүхдийн тоо

559223

 

24.3.2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

808

 

24.3.3

Хамран сургалтын хувь

94.0

 

24.3.4

Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо

41382

 

24.3.5

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо

256471

 

24.3.6

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо

144

 

24.3.7

Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо

28341

 

24.4

Насан туршийн болон албан бус боловсрол

 

24.4.1

Албан бус боловсролд хамрагдах суралцагчийн тоо

11740

 

24.5

Дээд боловсрол 

 

24.5.1

Их, дээд сургуулийн тоо

100

 

24.5.2

Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчийн тоо

225

 

24.5.3

Багш, инженерийн чиглэлийн суралцагчаас сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдах суралцагчийн тоо

1954

 

24.5.4

Багшлах дадлагад хамрагдах суралцагчийн тоо

1762

 

24.6

Шинжлэх ухаан, технологи

 

24.6.1

Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь

32.0

 

24.6.2

Хэвлүүлсэн шинжлэх ухааны бүтээлийн тоо

нийт 10500, үүнээс гадаадад 2500

 

24.6.3

Боловсруулсан технологи, бүтээгдэхүүний тоо

 патент 220, ашигтай загвар 85

 

24.7

Соёл, урлаг

 

24.7.1

Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн тоо /хүн амд эзлэх хувиар/

75.0

 

24.7.2

Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/

15.0

 

24.7.3

Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо /мянгаар/

280.0

 

24.7.4

10 000 хүнд ногдох номын тоо  /мянгаар/

30.0

 

24.7.5

10 000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо 

350

 

24.8

Биеийн тамир, спорт

 

24.8.1

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчийн тоо /нийт хүн амд эзлэх хувиар/

40.0

 

24.8.2

Олон улсын болон тив, дэлхийн чанартай тэмцээнээс авах медалийн тоо

100

 

25

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

 

 

25.1

Авто зам

 

 

25.1.1

Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/

457.4

 

25.1.2

Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрийн нийт хүчин чадал /урт метрээр/

422.5

 

25.1.3

Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /км-ээр/

12917

 

25.1.4

Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал /урт метрээр/

13751.6

 

25.1.5

Эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны төслийн тоо

6

 

25.1.6

Лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо

600

 

25.1.7

1000 км2 нутаг дэвсгэрт ногдох авто зам /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь, хүрэх бодит үзүүлэлт/

13.0-оос доошгүй, 1.2-т хүргэх

 

25.2

Авто тээврийн хяналт, зохицуулалт, нийтийн тээвэр

 

 

25.2.1

Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоог хийх /үзлэгт хамрагдах хувь/

85.0

 

25.2.2

100 000 хүн амд ногдох зам, тээврийн ослоос шалтгаалсан нас баралтыг бууруулах /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс бууруулах хувь/

15.0-аас доошгүй

 

25.2.3

Зорчигч эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь/

 5.0-аас  доошгүй

 

25.2.4

Ачаа эргэлт /өмнөх оны суурь үзүүлэлтээс өсгөх хувь/

 5.0-аас  доошгүй

 

25.3

Төмөр зам

 

 

25.3.1

Богдхан төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

10.0

 

25.3.2

Таван толгой–Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

60.0

 

25.3.3

Хөөт-Бичигт чиглэлийн 222 км төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

30.0

 

25.3.4

Шивээхүрэн-Сэхээ чиглэлийн 13 км боомтын төмөр зам барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

100.0

 

25.3.5

Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн 581 км урт төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

30.0

 

25.3.6

Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 281 км төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн зураг төсөл боловсруулах /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

10.0

 

25.3.7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН 2719/0240 төслийн барилгын ажил /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

80.0

 

25.4

Агаарын тээвэр

 

 

25.4.1

Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянгаар/

96.6

 

25.4.2

Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянгаар/

6.6

 

25.4.3

Ачаа тээвэрлэлт /мянган тонн/

6.3

 

25.4.4

Зорчигч тээвэрлэлт /мянган хүнээр/

900.0

 

25.4.5

Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих /ажлын гүйцэтгэл хувиар/

100.0

 

25.4.6

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

25.5

Зам, тээврийн бодлого, удирдлага

 

 

 

25.5.1

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

26

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

 

26.1

Уул уурхайн олборлолт

 

 

26.1.1

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын жилийн тайлангийн баталгаажуулалтын тоо

1600

 

26.1.2

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөөний хяналтын тоо

1800

 

26.1.3

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын гүйцэтгэлд хийх шуурхай хяналтын тоо

60

 

26.1.4

Уулын ажлын тайлангийн хяналт, зөвшөөрлийн тоо

220

 

26.1.5

Уулын ажлын төлөвлөгөөний хяналт, зөвшөөрлийн тоо

400

 

26.1.6

Уулын ажлын хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийх тоо

240

 

26.1.7

Нүүрсний хэлтсийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөнд тавих хяналт /хяналт тавих тайлангийн тоо/

115

 

26.1.8

1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /хамрах талбайн хэмжээ км2-аар/

42000

 

26.1.9

Хүнд үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэлийн тайланг холбогдох зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх /тоогоор/

2

 

26.1.10

Хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэлийн тоо

5

 

26.1.11

Нүүрсний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

23.0-д хүрсэн байх

 

26.1.12

Зэсийн баяжмалын экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

1.5-д хүрсэн байх

 

26.1.13

Төмрийн хүдэр, баяжмалын экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая тонн/

6.0-д хүрсэн

 байх

 

26.1.14

Алтны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлэх  /тонн/

14.8-д хүрсэн байх

 

26.1.15

Газрын тосны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх /сая баррель/

7.9-д хүрсэн байх

 

26.1.16

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжүүдийг татварт бүрэн хамруулах, орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

26.1.17

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн орд газруудыг бүртгэлжүүлэн, улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлыг нөхөн төлөх тухай гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

27.1

Нийгмийн халамж

 

27.1.1

Орон гэргүй тэнэмэл иргэний тооны бууралт /мянган хүнээр/

0.2

 

27.1.2

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид заасны дагуу  хамрагдах ёстой зорилтот бүлгийн хамрагдалтын хувь

84.0

 

27.1.3

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан хуваарийн дагуу төвлөрүүлэх

орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн байх

 

27.2

Нийгмийн даатгал

 

27.2.1

Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

5.5

 

27.2.2

Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

2.0

 

27.2.3

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор мянган хүн/

620.6

 

27.2.4

Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

3.2

 

27.2.5

Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/

5.3

 

27.3

Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр

 

27.3.1

Хүүхэд хамгааллын анхан шатны үйлчилгээ авсан хүүхдийн эзлэх хувь

3.0

 

27.3.2

Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь

96.0

 

27.3.3

Гэр бүлийн хөгжил, ахмад настны төвөөр үйлчлүүлсэн хүний хамрагдалтын хувь

15.0

 

27.3.4

Залуучуудын хөгжлийн төвөөр үйлчлүүлсэн хүний хамрагдалтын хувь

15.0

 

27.3.5

Ахмад настны хөгжил,  хамгааллын талаархи төрийн бодлого, үйл ажиллагааны сургалт, сурталчилгаанд хамрагдаж байгаа ахмад настны эзлэх хувь

85.0

 

27.3.6

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь

8.6

 

27.4

Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага

 

27.4.1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, стратеги, хууль тогтоомж, тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.4.2

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажил

салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.4.3

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх

салбарын үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

27.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 

27.5.1

Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/

8.5

 

27.5.2

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин /хувиар/

56.0

 

27.5.3

Шинээр бий болсон ажлын байрын тоо /мянган хүн/

40.0

 

27.5.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчийн тоо /мянган хүнээр/

7.0

 

27.6

Мэргэжлийн боловсрол

 

27.6.1

Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчийн тооны өсөлт /хувиар/

1.0

 

27.6.2

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшин төгсөгчийг ажлын байраар хангах /хувиар/

65

 

27.6.3

Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчлэх /тоогоор/

37

 

27.7

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг сайжруулах

 

27.7.1

Ажлын байран дахь үйлдвэрлэлийн ослын бууралт /өмнөх жилд харьцуулсан хувиар/

5.0

 

27.7.2

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр гарсан норм, стандартын тоо

5

 

27.8

Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, шинжилгээ

 

27.8.1

Хөдөлмөрийн салбарын хүрээнд хийгдсэн судалгааны тоо

4

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

28.1

Мал аж ахуй

 

28.1.1

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /сая толгой, давхардсан тоогоор/

48.4

 

28.1.2

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /өссөн хувиар/

20.0

 

28.1.3

Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мянган га/

750.0

 

28.1.4

Үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх хонь, тэмээний ноос /мянган тонн/

22.2

 

28.2

Газар тариалан

 

28.2.1

Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /хураан авах улаанбуудайн хэмжээ, мянган тонн/

420.0

 

28.2.2

Хураан авах төмс, хүнсний ногоо /мянган тонн/

280.0

 

28.3

Хүнсний үйлдвэрлэл

 

28.3.1

Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүгээр хангах  /сая литр/

55.0

 

28.3.2

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх  /мянган тонн/

10.0

 

28.4

Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бодлого, удирдлага

 

28.4.1

Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх /тоогоор/

3

 

28.5

Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээ

 

 

28.5.1

Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж дууссан нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой,  импортыг орлох, экспортыг дэмжих төслийн үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх /тоогоор/

1

 

28.6

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр олгох

 

28.6.1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо

150-170

 

28.6.2

Зээлийн батлан даалтын сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх /зээлдэгчийн тоо/

100-150

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

 

29.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

 

29.1.1

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин

15-аас доош

 

29.1.2

1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин

18-аас доош

 

29.1.3

100 000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин

50-аас доош

 

29.1.4

Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь

40.0

 

29.1.5

Жирэмсний хугацаанд зургаа ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь

85.0-аас доошгүй

 

29.1.6

Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь

85.0-аас доошгүй

 

29.1.7

Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт /хувиар/

20-оос доош

 

29.2

Нийгмийн эрүүл мэнд

 

29.2.1

0-1 хүртэлх насны хүүхдийн дархлаажуулалтын хамралтын хувь 

98.0

 

29.2.2

Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь

57.0-62.0

 

29.2.3

Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт /хувиар/

80.0

 

29.2.4

100 000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин

2.0-оос доош

 

29.2.5

Хорт хавдраар оношлогдсоноос хойш  5-аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх хувь

35.0

 

29.3

Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

 

29.3.1

10 000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

158

 

29.3.2

Төгсөлтийн дараахь сургалтад хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний тоо

4878

 

29.3.3

Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

80

 

30

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

 

 

30.1

Эрчим хүчний бодлого, удирдлага

 

 

30.1.1

Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл /км-ээр/

3.5

 

30.1.2

Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн дамжуулах, түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /цахилгаантай болох айл өрхийн тоо/

6710

 

30.1.3

Орон нутгийн цахилгаан хангамжийн дамжуулах, түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /шинээр хамрагдах сумын тоо/

30

 

31

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ДАРГА

 

 

31.1

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах үйл ажиллагаа

 

 

31.1.1

Тагнуулын ерөнхий газарт шалгагдаж байгаа 6000 гаруй эрүүгийн хавтаст хэргээс нягтлан шалгах хавтаст хэргийн тоо

922

 

31.1.2

Өөрөө хэлмэгдсэн болон хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т хуульд заасан дэмжлэг үзүүлэх

4

 

                   

 

 

 

 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт

/Энэ хавсралтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД

САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,

АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

I

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

   

1,688.0

1,688.0

I.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

1,688.0

1,688.0

 

Шинэ

   

1,688.0

1,688.0

I.3.1

Улсын Их Хурлын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2017

2017

1,688.0

1,688.0

II

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

   

8,100.0

2,778.0

II.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

8,100.0

2,778.0

 

Шилжих

   

8,100.0

2,778.0

II.1.1

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах дамжлага нэмэх, ашиглалтад оруулах /Улаанбаатар/

2016

2017

8,100.0

2,778.0

III

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

   

45,243.4

7,055.1

III.1

Онцгой байдлын ерөнхий газар

   

36,706.9

6,435.0

III.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

35,906.9

5,635.0

 

Шилжих

   

35,906.9

5,635.0

III.1.1.1

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2014

2018

1,250.0

383.6

III.1.1.2

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2013

2017

3,262.5

1,762.8

III.1.1.3

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/

2013

2017

3,302.5

630.1

III.1.1.4

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2013

2017

3,302.5

1,042.8

III.1.1.5

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Төв, Зуунмод сум/

2013

2017

2,700.0

1,096.8

III.1.1.6

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

2013

2017

2,089.4

685.2

III.1.1.7

Онцгой байдлын албаны командын байрын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2015

2017

20,000.0

33.7

III.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

800.0

800.0

 

Шилжих

   

800.0

800.0

III.1.3.1

Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2017

800.0

800.0

III.2

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

   

1,316.5

495.2

III.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

1,316.5

495.2

 

Шилжих

   

1,316.5

495.2

III.2.1.1

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2018

1,316.5

495.2

III.3

Алтанбулаг чөлөөт бүс

   

7,220.0

124.9

III.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

7,220.0

124.9

 

Шилжих

   

7,220.0

124.9

III.3.1.1

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн Сүхбаатар-Сэлэнгийн 25 км бохир усны шугам хоолойн ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/

2012

2017

7,220.0

124.9

IV

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

   

17,253.7

5,763.3

IV.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

11,648.3

1,219.6

 

Шилжих

   

11,648.3

1,219.6

IV.1.1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

2011

2018

6,541.0

932.5

IV.1.2

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Булган сум/

2011

2017

4,137.5

153.9

IV.1.3

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Хашаат сум/

2013

2017

969.8

133.2

IV.2

II.Их засвар

   

3,700.0

2,638.3

 

Шилжих

   

3,700.0

2,638.3

IV.2.1

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж ажлын үлдэгдэл, аймаг, сумдад хийгдэх их засвар /улсын хэмжээнд/

2016

2017

135.0

135.0

IV.2.2

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцын тоног төхөөрөмж ажлын үлдэгдэл, Төрийн ордны тохижилт, их засварын ажил /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2017

3,565.0

2,503.3

IV.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

1,905.4

1,905.4

 

Шинэ

   

1,905.4

1,905.4

IV.3.1

Засгийн газрын авто баазын парк шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/

2017

2017

1,905.4

1,905.4

V

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

   

2,593.5

824.3

V.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

2,593.5

824.3

 

Шилжих

   

2,593.5

824.3

V.1.1

Ой ангийн конторын барилга /Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар/

2012

2017

725.8

196.8

V.1.2

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын конторын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2017

867.7

410.9

V.1.3

Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/

2015

2017

1,000.0

216.6

VI

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

   

5,978.2

1,518.2

VI.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

5,160.0

700.0

 

Шилжих

   

5,160.0

700.0

VI.1.1

Гадаад харилцааны яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2013

2017

5,160.0

700.0

VI.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

818.2

818.2

 

Шинэ

   

818.2

818.2

VI.3.1

Гадаад харилцааны яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2017

2017

818.2

818.2

VII

САНГИЙН САЙД

   

46,377.8

8,639.7

VII.1

Сангийн яам

   

35,047.8

429.7

VII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

35,047.8

429.7

 

Шилжих

   

35,047.8

429.7

VII.1.1.1

Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2013

2018

7,991.1

48.5

VII.1.1.2

Монгол Улсын хэмжээнд 2014-2017  онд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл, хөрөнгө оруулалт

2014

2017

27,056.7

381.2

VII.2

Гаалийн ерөнхий газар

   

1,400.0

1,400.0

VII.2.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

1,400.0

1,400.0

 

Шинэ

   

1,400.0

1,400.0

VII.2.3.1

Гаалийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2017

2017

1,400.0

1,400.0

VII.3

Татварын ерөнхий газар

   

1,500.0

1,500.0

VII.3.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

1,500.0

1,500.0

 

Шинэ

   

1,500.0

1,500.0

VII.3.3.1

Татварын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2017

2017

1,500.0

1,500.0

VII.4

Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз

   

8,430.0

5,310.0

VII.4.2

II.Их засвар

   

336.0

336.0

 

Шинэ

   

336.0

336.0

VII.4.2.1

Монголын Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2017

2017

336.0

336.0

VII.4.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

8,094.0

4,974.0

 

Шинэ

   

8,094.0

4,974.0

VII.4.3.1

Монголын Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2017

2018

8,094.0

4,974.0

VIII

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

   

74,833.1

33,337.3

VIII.1

Цагдаагийн ерөнхий газар

   

7,366.7

5,487.9

VIII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

3,316.4

1,437.6

 

Шилжих

   

3,316.4

1,437.6

VIII.1.1.1

Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2016

2017

1,685.8

1,435.8

VIII.1.1.2

Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр, кобан /улсын хэмжээнд/

2016

2017

1,630.6

1.8

VIII.1.2

II.Их засвар

   

650.3

650.3

 

Шинэ

   

650.3

650.3

VIII.1.2.1

Цагдаагийн хэлтсийн зарим өрөөг мэдүүлэг авах өрөө болгон засварлах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2017

2017

650.3

650.3

VIII.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

3,400.0

3,400.0

 

Шинэ

   

3,400.0

3,400.0

VIII.1.3.1

Цагдаагийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2017

2017

3,400.0

3,400.0

VIII.2

Хил хамгаалах  ерөнхий  газар

   

11,069.3

8,969.3

VIII.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

11,069.3

8,969.3

 

Шилжих

   

10,709.3

8,609.3

VIII.2.1.1

Хилийн 0168 дугаар ангийн нүүлгэн шилжүүлэлт, инженерийн байгууламжийн дуусгалт  /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2016

2017

10,709.3

8,609.3

 

Шинэ

   

360.0

360.0

VIII.2.1.2

Гашуунсухайт боомтын шалгалтын кабины барилга, тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Ханбогд сум/

2017

2017

360.0

360.0

VIII.3

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  ерөнхий газар

   

37,074.1

12,157.1

VIII.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

37,074.1

12,157.1

 

Шилжих

   

37,074.1

12,157.1

VIII.3.1.1

Нэгдсэн хорих анги, инженерийн байгууламж, 1500 хүн /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2017

37,074.1

12,157.1

VIII.4

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг

   

19,323.0

6,723.0

VIII.4.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

17,701.0

5,101.0

 

Шилжих

   

17,701.0

5,101.0

VIII.4.1.1

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн барилга, инженерийн байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2010

2017

17,701.0

5,101.0

VIII.4.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

1,622.0

1,622.0

 

Шинэ

   

1,622.0

1,622.0

VIII.4.3.1

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2017

2017

1,622.0

1,622.0

IX

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

   

25,720.7

7,810.8

IX.1

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэл

   

10,026.3

2,454.6

IX.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

10,026.3

2,454.6

 

Шилжих

   

10,026.3

2,454.6

IX.1.1.1

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/

2013

2017

5,102.4

953.4

IX.1.1.2

Монгол-Солонгосын политехник коллежийн гадна шугам сүлжээний ажлын үлдэгдэл /Улаанбаатар, Хан-Уул/

2015

2017

1,400.0

45.7

IX.1.1.3

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн  дотуур байр /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2017

3,473.9

1,435.9

IX.1.1.4

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилга  /төгсөгчдийг ажлын байраар хангах бичил Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв/ /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2013

2017

50.0

19.6

IX.2

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

   

10,859.3

2,561.5

IX.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

10,859.3

2,561.5

 

Шилжих

   

10,859.3

2,561.5

IX.2.1.1

Усан спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Найрамдал зуслан/

2014

2019

9,600.0

2,500.0

IX.2.1.2

Ахмадын ордны барилга /Завхан, Улиастай сум/

2015

2017

1,259.3

61.5

IX.3

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

   

2,288.0

2,288.0

IX.3.2

II.Их засвар

   

2,000.0

2,000.0

 

Шинэ

   

2,000.0

2,000.0

IX.3.2.1

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын барилгын их засвар /улсын хэмжээнд/

2017

2017

2,000.0

2,000.0

IX.3.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

288.0

288.0

 

Шинэ

   

288.0

288.0

IX.3.3.1

Япон Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж 

2017

2017

288.0

288.0

IX.4

Нийгмийн даатгал

   

2,547.1

506.7

IX.4.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

2,547.1

506.7

 

Шилжих

   

2,520.4

480.0

IX.4.1.1

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар  дүүрэг/

2016

2017

1,700.0

300.0

IX.4.1.2

Нийгмийн  даатгалын тасгийн  барилга  /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2016

2017

820.4

180.0

IX.4.4

IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв

   

26.7

26.7

IX.4.4.1

Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын барилга, байгууламжийн зураг төсөл /улсын хэмжээнд/

2016

2017

26.7

26.7

X

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

   

49,979.4

4,896.9

X.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

49,979.4

4,896.9

 

Шилжих

   

49,979.4

4,896.9

X.1.1

Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2012

2018

16,582.9

2,000.0

X.1.2

Говийн бүсийн сургалтын төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2013

2017

7,500.0

667.4

X.1.3

Батлан хамгаалах их сургуулийн Биеийн тамирын цогцолборын барилга  /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2017

6,213.9

25.7

X.1.4

Цэргийн эмнэлгийн төв цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2011

2017

19,682.6

2,203.8

XI

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

   

477,699.2

73,811.3

XI.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

477,699.2

73,811.3

 

Шилжих

   

475,699.2

71,811.3

XI.1.1

Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер-геологийн судалгаа, газар хөдлөлийн мужлалын газар дээрх болон доорх зураглал хийх, мэдээллийн сан үүсгэх /Улаанбаатар/

2012

2017

8,957.3

1,099.7

XI.1.2

Аймаг, сум, суурин газрын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал, газар хөдлөлийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил хийх /аймаг дундын/

2012

2017

2,997.7

495.5

XI.1.3

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих "Орон сууцын хороолол" төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/

2010

2017

25,094.5

306.0

XI.1.4

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих "Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах"  төслийн монголын талын хөрөнгө /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2011

2017

11,660.0

631.0

XI.1.5

Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл" төслийн монголын талын хөрөнгө /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2017

9,224.8

345.7

XI.1.6

Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах /улсын хэмжээнд/

2013

2017

3,000.0

1,389.7

XI.1.7

Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах /улсын хэмжээнд/

2013

2017

4,780.0

1,208.1

XI.1.8

Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

2017

3,970.0

178.9

XI.1.9

Газрын кадастрын мэдээллийн санг геодезийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /улсын хэмжээнд/

2013

2017

9,000.0

2,513.8

XI.1.10

Бүгд Найрамдах Чех Улсын хөрөнгө оруулалтаар эргэн төлөгдөх  нөхцөлөөр хэрэгжих "Евро Эко төгөл" төсөл /Орхон/

2013

2017

8,926.2

780.0

XI.1.11

Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу бүсчлэл, инженер геологи, газар хөдлөлийн мужлалын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах /Улаанбаатар/

2013

2017

1,000.0

103.4

XI.1.12

Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглэн хөгжих хот, тосгоны  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах /улсын хэмжээнд/

2012

2017

1,210.0

121.0

XI.1.13

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2013

2017

4,122.7

544.8

XI.1.14

Сумын төвийн тохижилт /Увс аймгийн Өндөрхангай, Зүүнхангай, Тэс, Бөхмөрөн, Хяргас, Ховд, Малчин, Завхан, Баруунтуруун, Цагаанхайрхан сум/

2014

2017

2,000.0

60.0

XI.1.15

Үерээс хамгаалах далан, сувгийн байгууламж /Өвөрхангай, Хархорин сум/

2013

2017

2,800.0

534.0

XI.1.16

Шинээр барилгын материалын лаборатори байгуулах /Өмнөговь/

2013

2017

999.0

353.2

XI.1.17

Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, 1 дүгээр ангийн нивелирдлэг хийх /улсын хэмжээнд/

2013

2017

1,100.0

990.0

XI.1.18

Тосгоны нэгдсэн халаалтын системийн барилгын ажил /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/

2012

2017

634.3

63.7

XI.1.19

Цэвэр, бохир усны итгэмжлэгдсэн болон зөөврийн лаборатори байгуулах /орон нутагт/

2013

2018

948.8

100.0

XI.1.20

Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

1,533.7

185.6

XI.1.21

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3  бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2015

2017

33,495.0

9,000.1

XI.1.22

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

1,261.0

1,261.0

XI.1.23

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн өөрийн эх үүсвэртэй болгох зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

1,063.7

402.7

XI.1.24

Яармагийн гүүр орчмын орон сууцын хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгааны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2018

21,769.0

500.0

XI.1.25

"Ирээдүй цогцолбор" хорооллын 2 дугаар ээлжийн бохир усны Ø 150-450 мм-ийн голчтой 2200 метр гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

388.8

287.3

XI.1.26

"Ирээдүй цогцолбор" хорооллын 2 дугаар ээлжийн 2х630 кВА чадалтай ТП 1 иж бүрдэл, 5 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

513.9

403.5

XI.1.27

Орон сууцын 14 дүгээр хорооллын цахилгааны  110/35/10 кВ-ын дэд станцын гаргалгаа 4 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай дэд өртөө 12 иж бүрдэл, 10 кВ-ын 18.4 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын  ажил

2014

2018

7,137.0

3,051.5

XI.1.28

Орон сууцын 14 дүгээр хорооллын ус, дулаан дамжуулах төв 4 ширхэг, Ø 80/350 мм-ийн 1992 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил

2014

2017

3,480.3

1,599.6

XI.1.29

Орон сууцын 14 дүгээр хорооллын бохир усны Ø 200/350 мм-ийн  1897 метр шугамын зураг төсөв,  барилга угсралтын ажил, цэвэр усны Ø 200-350 мм-ийн 1166 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

778.7

390.9

XI.1.30

Яармаг орон сууцын хорооллын бохир усны даралттай Ø 315 мм-ийн голчтой 3503 метр хос гол шугам, Ø 600 мм-ийн голчтой 2140 метр бохир усны гол шугам, 1 насос станц, 2х630 кВА чадалтай ХТП 1 иж бүрдэл, 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,911.0

230.1

XI.1.31

Яармаг орон сууцын хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 2х400 кВА чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл,  барилга угсралтын ажил

2014

2017

8,746.2

209.9

XI.1.32

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн  11 г, д  Ø 800-ийн гол шугамыг  Ø 1000 мм голчтой болгон өргөтгөх  зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/

2014

2020

24,949.0

2,275.3

XI.1.33

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын цэвэр усны Ø 100/250 мм-ийн 1466 метр шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2017

763.1

462.5

XI.1.34

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулааны эх үүсвэр 2 ширхэг, дулааны Ø 80/300 мм-ийн  2010 метр шугамын  зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2018

14,980.0

1,143.5

XI.1.35

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгааны ХТП 9 ширхэг, 10 кв-ын кабель  5897 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2017

7,540.0

2,229.1

XI.1.36

Дулааны Ø 65/200 мм-ийн голчтой 924 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

754.0

527.8

XI.1.37

Усан хангамжийн Ø 32/150 мм-ийн 871 метр шугам, ариутгах татуургын Ø 300 мм-ийн 1246 метр шугамын  угсралтын ажил

2014

2017

858.0

587.8

XI.1.38

Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /орон нутагт/

2011

2018

14,140.2

1,740.1

XI.1.39

Нийтийн зориулалттай орон сууцын цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/

2013

2017

10,489.8

2,906.2

XI.1.40

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2013

2018

5,000.0

500.0

XI.1.41

Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2014

2017

5,629.0

61.7

XI.1.42

Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл  /Дорнод, Хэрлэн сум/

2014

2018

5,724.0

2,724.0

XI.1.43

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /улсын хэмжээнд/

2012

2017

15,000.0

3,071.3

XI.1.44

Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2013

2017

7,600.0

1,220.2

XI.1.45

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2 дугаар тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм барих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2013

2017

8,519.1

137.0

XI.1.46

Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцын хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /улсын хэмжээнд/

2013

2018

62,000.0

13,366.8

XI.1.47

Сумын төвийн шинэчлэл төсөл  /Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл  аймагт тус бүр нэг сум/

2014

2018

79,954.0

5,144.0

XI.1.48

Баянгол дэд станцаас 10 кВ-ын 3 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 12 км, 13.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2013

2017

1,260.0

21.6

XI.1.49

Баянголын амны орон сууцын хорооллын 10 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна дулаан, цэвэр ус, цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2013

2017

3,416.0

140.0

XI.1.50

Буянт-Ухаа хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд 9.9 МВт орчим чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 2 иж бүрдэл, 2х400 кВА чадалтай ТП 25   иж бүрдэл, 33 км урт 10 кВ-ын кабель шугам, зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

7,000.0

16.7

XI.1.51

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 10 хэсгийн 10 ширхэг ЦТП, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

2,497.0

159.5

XI.1.52

VII хорооллын 12 хэсгийн 6 ширхэг ус,  дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл,  барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,633.0

219.4

XI.1.53

Ховд аймгийн төвийн 4200 м3 хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил /Ховд, Жаргалант сум/

2013

2017

1,500.0

151.9

XI.1.54

Цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2х630 кВА 1 ширхэг, 2х800 кВА 3 ширхэг барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/

2014

2017

819.0

232.4

XI.1.55

Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ширхэг, ялтсан дулаан солилцуур 3 иж бүрдлийн барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/

2014

2018

933.8

653.7

XI.1.56

Дулааны шугам сүлжээний Ø 32/200 мм-ийн голчтой 3539 метр шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/

2014

2018

942.3

395.9

XI.1.57

Цэвэр усны Ø 32/150 мм-ийн голчтой 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

182.0

76.1

XI.1.58

Бохир усны Ø 150/200 мм-ийн голчтой 800 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

132.0

67.2

XI.1.59

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын 4 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2017

1,600.0

216.1

XI.1.60

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 995 метр шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2017

366.5

168.0

XI.1.61

Усан хангамж Ø 500 мм-ийн 1800 метр, Ø 80/300 мм-ийн 3080 метр, ариутгах татуургын Ø 300 мм-ийн 1050 метр, Ø 400/200 мм-ийн 1310 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/

2014

2017

1,510.0

372.6

XI.1.62

Баянгол дүүрэг,  Гандан Орхоны 10 дугаар гудамжны шинэчлэлт, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг//

2014

2017

381.6

30.9

XI.1.63

Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах дэд төслийн хүрээнд Орхоны 10 дугаар гудамжны зам барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

182.0

138.8

XI.1.64

Баянгол дүүрэг, Гандан Орхоны 5 дугаар гудамжны дэд бүтцийн ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

655.8

28.3

XI.1.65

Гэр хороололд бохир усны шугам, бага хүчин чадлын цэвэрлэх байгууламж барих ажлын дутуу санхүүжилт /Улаанбаатар/

2013

2017

1,284.4

1,284.4

 

Шинэ

   

2,000.0

2,000.0

XI.1.66

Халаалтын зуухны өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2017

2017

2,000.0

2,000.0

XII

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД

   

420,646.9

104,310.2

XII.1

Боловсрол

   

260,717.4

83,890.8

XII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

237,629.8

60,803.3

 

Шилжих

   

231,296.9

55,470.4

XII.1.1.1

Япон Улсын Засгийн газрын тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа сургуулийн барилгын өргөтгөл төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2006

2017

6,300.0

721.6

XII.1.1.2

Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2010

2018

8,000.0

1,200.0

XII.1.1.3

Япон Улсын "Өвсний үндэс" хөтөлбөрийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2011

2017

6,200.0

1,326.3

XII.1.1.4

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2012

2018

30,677.2

2,426.3

XII.1.1.5

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Булган сум/

2014

2017

1,436.3

686.3

XII.1.1.6

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/

2010

2017

987.2

125.5

XII.1.1.7

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 104 дүгээр сургууль/

2012

2017

3,840.0

2,090.0

XII.1.1.8

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум, Чандмань-Эрдэм сургууль/

2012

2017

2,826.3

813.3

XII.1.1.9

Сургуулийн  барилга, 640 суудал  /Увс, Тариалан сум/

2012

2017

5,057.6

374.8

XII.1.1.10

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/

2014

2017

4,160.9

2,155.2

XII.1.1.11

Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/

2013

2017

2,882.1

94.7

XII.1.1.12

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2012

2017

3,001.8

563.8

XII.1.1.13

Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/

2014

2018

3,800.0

1,146.8

XII.1.1.14

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/

2012

2018

4,300.0

1,051.1

XII.1.1.15

Сургуулийн барилга, 960 суудал /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2012

2018

5,654.3

800.9

XII.1.1.16

Сургуулийн барилга, 240 суудал /Булган, Гурванбулаг сум/

2010

2017

2,225.3

53.6

XII.1.1.17

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/

2013

2017

4,265.0

1,123.5

XII.1.1.18

Сургуулийн барилга, 640 суудал  /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/

2012

2017

3,770.7

1,044.9

XII.1.1.19

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Архангай, Эрдэнэмандал сум/

2012

2017

4,850.7

1,889.1

XII.1.1.20

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/

2012

2018

4,186.4

1,860.0

XII.1.1.21

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/

2012

2018

3,958.7

482.8

XII.1.1.22

Сургуулийн барилгын комплекс, 320 суудал /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/

2012

2018

3,238.0

725.7

XII.1.1.23

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал  /Говь-Алтай, Алтай сум/

2015

2017

1,400.0

296.0

XII.1.1.24

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Бугат сум/

2015

2017

1,586.6

169.0

XII.1.1.25

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

2011

2017

2,710.0

274.1

XII.1.1.26

Сургуулийн барилга, 928 суудал /Хэнтий, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/

2012

2017

5,089.9

20.0

XII.1.1.27

Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр сургууль/

2011

2017

4,135.3

200.0

XII.1.1.28

Сургуулийн барилга, 560 суудал  /Сэлэнгэ, Мандал сум/

2011

2017

2,946.2

131.5

XII.1.1.29

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Эрдэнэ сум/

2012

2017

2,668.7

926.9

XII.1.1.30

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Гурвансайхан сум/

2013

2017

2,898.5

534.7

XII.1.1.31

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 126 дугаар сургууль/

2011

2017

3,266.8

677.7

XII.1.1.32

Сургуулийн  барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2012

2018

5,426.9

1,713.5

XII.1.1.33

Дотуур байрын барилга, 120 ор /Төв, Батсүмбэр сум/

2013

2017

1,200.0

199.9

XII.1.1.34

Сургуулийн дотуур байрын барилга, гал тогооны хамт, 100 ор /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/

2014

2017

1,000.0

100.0

XII.1.1.35

Их, дээд сургуулийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2011

2017

15,000.0

1,602.0

XII.1.1.36

Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/

2013

2017

3,241.9

415.0

XII.1.1.37

Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал  /Говь-Алтай, Есөнбулаг, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн харьяа анагаах ухааны коллеж/

2013

2018

5,184.7

1,882.0

XII.1.1.38

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2018

6,634.9

3,173.8

XII.1.1.39

Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 6 дугаар сургууль/

2012

2017

1,111.6

555.8

XII.1.1.40

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/

2015

2017

1,417.9

917.0

XII.1.1.41

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/

2015

2017

3,881.8

2,687.2

XII.1.1.42

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/

2009

2017

2,630.7

789.0

XII.1.1.43

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/

2015

2017

1,068.0

118.0

XII.1.1.44

Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/

2013

2017

1,900.7

398.2

XII.1.1.45

Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/

2014

2017

2,023.5

433.4

XII.1.1.46

Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилга" төслийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2016

2018

2,300.0

800.0

XII.1.1.47

Япон Улсын Засгийн газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн монголын талын хөрөнгө /улсын хэмжээнд/

2016

2018

2,400.0

800.0

XII.1.1.48

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Их-Уул сум/

2016

2018

4,500.0

1,500.0

XII.1.1.49

Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/

2012

2017

2,989.1

290.0

XII.1.1.50

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Булган, Булган сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2012

2017

1,340.2

120.0

XII.1.1.51

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Баянхонгор, Шинэжинст сум/

2013

2017

611.0

134.8

XII.1.1.52

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Цагаанхайрхан сум/

2015

2017

638.0

63.8

XII.1.1.53

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2015

2018

1,123.1

708.3

XII.1.1.54

Бага сургууль болон дотуур байрын барилга  /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/

2013

2017

854.0

159.7

XII.1.1.55

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/

2010

2017

1,000.0

570.0

XII.1.1.56

Дотуур байрын барилга, 80 ор /Хэнтий, Галшар сум/

2012

2017

745.0

268.0

XII.1.1.57

Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Ханх сум/

2012

2017

1,412.0

254.6

XII.1.1.58

Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 18 дугаар хороо/

2012

2017

1,049.9

106.8

XII.1.1.59

Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/

2012

2017

1,390.0

441.2

XII.1.1.60

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор,  /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

2012

2017

656.7

482.7

XII.1.1.61

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2014

2017

1,250.0

435.7

XII.1.1.62

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/

2015

2017

1,400.0

325.0

XII.1.1.63

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газраас олгосон буцалтгүй

 

тусламжийн монголын талын хөрөнгө /1 цэцэрлэг, 21 сургууль/

2016

2017

1,000.0

800.0

XII.1.1.64

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль/

2016

2017

3,988.5

2,988.5

XII.1.1.65

Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/

2012

2017

2,407.5

601.5

XII.1.1.66

Сургуулийн дотуур байрын барилга /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/

2012

2017

1,371.7

721.7

XII.1.1.67

Сургуулийн барилга /Говь-Сүмбэр, Сүмбэр сум/

2014

2017

17.1

17.1

XII.1.1.68

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 33 дугаар сургууль/

2016

2017

2,810.0

1,910.0

 

Шинэ

   

6,332.9

5,332.9

XII.1.1.69

"Буянт-Ухаа 1" орон сууцын хорооллын хүрээнд баригдсан 60 хүүхдийн хүчин чадалтай 2 цэцэрлэгийн барилга

2017

2017

1,220.0

1,220.0

XII.1.1.70

"Буянт-Ухаа 2" орон сууцын хорооллын 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2017

2017

2,314.0

2,314.0

XII.1.1.71

Сургуулийн барилга, спорт заал худалдаж авах, 160 суудал /Завхан, Баянхайрхан сум/

2016

2017

2,600.0

1,600.0

XII.1.1.72

Сургуулийн спорт заалын барилгын дуусгал /Хөвсгөл, Галт сум/

2017

2017

198.9

198.9

XII.1.2

II.Их засвар

   

12,967.6

12,967.6

 

Шинэ

   

12,967.6

12,967.6

XII.1.2.1

Боловсрол, соёл,  шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

2017

2017

12,967.6

12,967.6

XII.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

10,120.0

10,120.0

 

Шинэ

   

10,120.0

10,120.0

XII.1.3.1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2017

2017

10,000.0

10,000.0

XII.1.3.2

Сайн дурын байгууллагуудын хандиваар баригдсан сургуулиудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30,31 дүгээр хороо/

2017

2017

120.0

120.0

XII.2

Соёл

   

80,560.5

11,509.8

XII.2.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

78,560.5

10,509.8

 

Шилжих

   

78,560.5

10,509.8

XII.2.1.1

Түүх, соёлын дурсгалт өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2011

2018

11,900.0

1,950.0

XII.2.1.2

Соёлын өвийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2018

8,000.0

467.0

XII.2.1.3

Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

2018

12,000.0

340.0

XII.2.1.4

Соёлын төвийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант сум/

2014

2017

1,500.0

145.0

XII.2.1.5

Соёлын төвийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/

2012

2017

1,174.8

84.9

XII.2.1.6

Хөгжимт драмын театрын барилга, 800 суудал /Төв, Зуунмод сум/

2014

2018

9,500.0

2,150.0

XII.2.1.7

Ханхэнтий чуулгын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2011

2017

8,353.7

1,906.7

XII.2.1.8

Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012

2018

9,448.3

300.0

XII.2.1.9

Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/

2012

2017

1,631.0

1,017.8

XII.2.1.10

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/

2012

2017

1,176.0

288.0

XII.2.1.11

Алтай чуулгын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай/

2008

2017

5,494.0

323.9

XII.2.1.12

Баруун Монголын уламжлалт соёлын төвийн барилга /Увс, Улаангом сум/

2012

2017

2,995.8

663.8

XII.2.1.13

Соёлын төв, захирагчийн албаны барилга /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/

2012

2017

1,496.0

76.7

XII.2.1.14

Соёлын төвийн барилга, /Баянхонгор, Баянговь сум/

2014

2017

1,157.0

186.9

XII.2.1.15

Соёлын төвийн барилга /Өмнөговь, Манлай сум/

2014

2017

1,200.0

143.3

XII.2.1.16

Хархираагийн соёл түүхийн төвийн барилга /Дорнод, Баян-Уул сум/

2012

2017

243.9

164.0

XII.2.1.17

Соёлын төвийн барилга /Булган, Баян-Агт сум/

2011

2017

1,290.0

301.8

XII.2.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

2,000.0

1,000.0

 

Шилжих

   

2,000.0

1,000.0

XII.2.3.1

Гандантэгчинлэн хийдийн өргөтгөлийн барилгын тохижилт, тоног төхөөрөмж, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2016

2017

2,000.0

1,000.0

XII.3

Шинжлэх ухаан

   

8,152.9

1,276.0

XII.3.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

8,152.9

1,276.0

 

Шилжих

   

8,152.9

1,276.0

XII.3.1.1

Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

1,900.0

180.2

XII.3.1.2

Биологийн идэвхитэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, туршилтын цех /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

2017

2,252.9

210.7

XII.3.1.3

Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спортын танхим бүхий цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

2017

4,000.0

885.1

XII.4

Спорт

   

71,216.1

7,633.6

XII.4.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

71,216.1

7,633.6

 

Шилжих

   

71,216.1

7,633.6

XII.4.1.1

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2010

2018

9,019.9

1,000.0

XII.4.1.2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010

2018

8,229.3

731.5

XII.4.1.3

Спорт цогцолборын барилга, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2018

6,378.0

502.0

XII.4.1.4

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2010

2018

10,397.9

1,120.0

XII.4.1.5

Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/

2012

2017

7,400.0

1,500.0

XII.4.1.6

Усан бассейны барилга, 400 суудал /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2014

2017

3,955.0

674.8

XII.4.1.7

Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/

2011

2019

21,443.0

1,500.0

XII.4.1.8

Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2013

2017

1,762.1

262.1

XII.4.1.9

Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/

2012

2017

1,717.5

296.6

XII.4.1.10

Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

2012

2017

913.4

46.6

XIII

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

   

802,377.7

143,915.3

XIII.1

Авто зам

   

641,262.8

125,160.3

XIII.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

578,762.8

100,660.3

 

Гадаад зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр

   

78,055.4

4,534.3

 

Шилжих

   

78,055.4

4,534.3

XIII.1.1.1

Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам" төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл  хатуу хучилттай авто зам 189.7 км /аймаг дундын/

2014

2018

15,000.0

500.0

XIII.1.1.2

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам" төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/

2012

2018

31,460.0

361.3

XIII.1.1.3

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх" төсөл, Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км авто зам /аймаг дундын/

2010

2018

12,959.2

132.0

XIII.1.1.4

Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/

2007

2017

2,301.2

415.9

XIII.1.1.5

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх" төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд сум/

2011

2017

16,335.0

3,125.1

 

Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам

   

471,243.8

84,789.1

 

Шилжих

   

471,243.8

84,789.1

XIII.1.1.6

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2016

2018

2,253.8

1,300.0

XIII.1.1.7

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/

2016

2018

2,529.5

1,000.0

XIII.1.1.8

Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

2014

2017

1,782.0

56.7

XIII.1.1.9

Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам 169.5 км

2013

2017

34,637.5

1,893.3

XIII.1.1.10

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам  5.2 км /Завхан, Улиастай сум/

2016

2017

3,640.0

1,578.1

XIII.1.1.11

Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2016

2018

3,121.7

2,121.7

XIII.1.1.12

Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэлх 1.5 км авто замын барилгын ажил

2014

2017

6,884.4

883.9

XIII.1.1.13

Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил /Улаанбаатар/

2014

2017

5,406.2

937.9

XIII.1.1.14

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, барилга 127.1 км

2014

2017

62,899.9

6,790.6

XIII.1.1.15

Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/

2015

2018

12,351.2

4,000.7

XIII.1.1.16

Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт 5.08 км  /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/

2013

2017

1,895.8

202.6

XIII.1.1.17

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд, Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сум/

2015

2017

2,470.0

1,215.9

XIII.1.1.18

Орбитын уулзвараас  Толгойтын эцэс, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл 3.6 км

2015

2017

14,961.5

11,475.1

XIII.1.1.19

Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/

2012

2017

26,965.1

1,672.1

XIII.1.1.20

"Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/" ажлын дутуу санхүүжилт

2012

2017

4,265.7

4,265.7

XIII.1.1.21

Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2016

2017

650.0

450.0

XIII.1.1.22

ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх  /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2016

2017

500.0

250.0

XIII.1.1.23

Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/

2012

2018

14,340.4

3,291.3

XIII.1.1.24

Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2017

8,300.0

2,285.5

XIII.1.1.25

100 айлын уулзварын барилгын ажил /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2014

2017

1,550.0

339.0

XIII.1.1.26

Просолиуд ХХК-иас Яармаг хүртэлх 3 км авто замын барилгын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

12,859.5

2,423.7

XIII.1.1.27

Ахуйн үйлчилгээний уулзварын зам барилгын ажил

2014

2017

6,154.5

426.0

XIII.1.1.28

Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

1,844.9

101.1

XIII.1.1.29

Ботаникаас Шархад хүртэлх 2,36 км авто замын барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2017

3,902.2

120.6

XIII.1.1.30

Сонгинохайрхан дүүрэг, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг Москва хорооллын арын далангаар явуулж, Өнөр хорооллын 33 дугаар байрын арын замтай холбох 1 км авто замын зам барилгын ажил /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2018

7,888.9

1,500.0

XIII.1.1.31

Баянзүрх дүүрэг, Доржийн гудамж, Монелийн 4 замын уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

 

2014

2018

1,007.3

229.6

XIII.1.1.32

Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км

2014

2017

18,173.6

5,362.3

XIII.1.1.33

Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам 100 км

2014

2017

23,177.2

813.5

XIII.1.1.34

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам, хяналт 95.4 км

2013

2017

2,345.3

93.7

XIII.1.1.35

Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/

2013

2017

13,879.9

2,100.0

XIII.1.1.36

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, хяналт 127.1 км

2014

2017

2,399.2

402.4

XIII.1.1.37

Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам, хяналт 104 км

2013

2017

2,480.7

181.0

XIII.1.1.38

Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам, хяналт 83 км

2013

2017

1,974.7

41.2

XIII.1.1.39

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам, хяналт 67 км

2014

2017

2,063.7

302.2

XIII.1.1.40

Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам, хяналт 100 км

2014

2017

1,576.1

220.1

XIII.1.1.41

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 27 км

2013

2017

14,310.0

55.9

XIII.1.1.42

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км

2013

2017

80,122.9

2,827.0

XIII.1.1.43

Увс аймгийн төвийн авто замын барилгын ажил /Увс, Улаангом сум/

2014

2017

27,400.5

203.1

XIII.1.1.44

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилгын ажил 50 км

2013

2017

6,789.6

129.6

XIII.1.1.45

 Багануур-Улаанбаатар-Дархан а 0401-Дархан чиглэлийн авто зам

2013

2018

5,100.0

190.0

XIII.1.1.46

Аймгийн төвийн авто замын дуусгалт 5.87 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2013

2017

1,581.7

67.1

XIII.1.1.47

Хатуу хучилттай авто зам 1.79 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Хонхор тосгон/

2016

2017

1,911.2

93.5

XIII.1.1.48

"Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам 50 км" ажлын дутуу санхүүжилт

2013

2017

394.9

394.9

XIII.1.1.49

"Улаанбаатар-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам" ажлын дутуу санхүүжилт

2007

2018

4,275.7

4,275.7

XIII.1.1.50

"Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 83 км хатуу хучилттай авто зам" ажлын дутуу санхүүжилт

2013

2018

2,391.0

2,391.0

XIII.1.1.51

"Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн 45.3 км хатуу хучилттай авто зам" ажлын дутуу санхүүжилт

2012

2018

7,867.2

7,867.2

XIII.1.1.52

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын 7 уулзварын өргөтгөн шинэчлэх болон замын засвар шинэчлэлийн ажил /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2015

2017

2,249.3

2,249.3

XIII.1.1.53

Аймгийн төвийн 3 дугаар тойргийн хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлийн ажил /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/

2016

2017

3,717.4

3,717.4

 

Гүүр

   

29,463.6

11,337.0

 

Шилжих

   

29,463.6

11,337.0

XIII.1.1.54

Тэрхийн голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөл, их засвар 217.15 урт метр /Архангай, Тариат сум/

2016

2017

3,152.9

1,576.4

XIII.1.1.55

Шивэрийн голын төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/

2014

2017

3,124.5

2,030.6

XIII.1.1.56

Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/

2011

2017

3,800.0

496.0

XIII.1.1.57

Гүүр 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 422.5 урт метр гүүр, зураг төсөл, Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/

2013

2017

19,242.0

7,089.8

XIII.1.1.58

Сэлэнгэ мөрнийг гатлах явган зорчигчийн 2 хэсэг 422.5 урт метр гүүрийн ажлын дутуу санхүүжилт /аймаг дундын/

2013

2017

144.2

144.2

XIII.1.2

II.Их засвар

   

62,500.0

24,500.0

 

Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл /нийслэл, орон нутаг/

   

62,500.0

24,500.0

 

Шилжих

   

62,500.0

24,500.0

XIII.1.2.1

Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/

2016

2017

55,000.0

22,000.0

XIII.1.2.2

Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/

2016

2018

7,500.0

2,500.0

XIII.2

Тээвэр

   

152,411.0

18,014.6

XIII.2.1

Иргэний нисэх

   

152,411.0

18,014.6

XIII.2.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

138,911.0

15,213.3

 

Шилжих

   

138,911.0

15,213.3

XIII.2.1.1.1

Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2008

2017

7,385.3

492.1

XIII.2.1.1.2

Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан, Улиастай сум/

2008

2017

8,651.5

344.9

XIII.2.1.1.3

Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/

2012

2018

122,874.2

14,376.3

XIII.2.1.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

13,500.0

2,801.3

 

Шилжих

   

13,500.0

2,801.3

XIII.2.1.3.1

АСЕМ-ын чуулга уулзалтын аюулгүй байдлыг хангах Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

2016

2017

13,500.0

2,801.3

XIII.4

IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв

   

8,703.9

740.4

 

Шилжих

   

8,703.9

740.4

XIII.4.1

Монел,  Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, Тоса худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дүгээр байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл

2014

2017

110.5

39.0

XIII.4.2

Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/

2015

2017

1,700.0

67.9

XIII.4.3

Туул голын дагуу баригдах 35 км хурдны замын зураг төсөл боловсруулах /Улаанбаатар/

2014

2017

6,576.3

436.0

XIII.4.4

Улиастайн голын баруун талын 4 замын уулзварын зураг төсөл боловсруулах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015

2017

26.0

26.0

XIII.4.5

Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

24.0

24.0

XIII.4.6

Баянзүрх дүүрэг, Дандарбаатарын гудамжнаас баруун тийш Офицеруудын ордны араар  явуулж ШУТИС-ийн Холбоо мэдээллийн сургуулийн урд замтай холбох авто зам, Хилчний гудамжийг үргэлжлүүлэн Б.Доржийн  гудамжтай холбох авто зам, 13 дугаар хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжийг хороолол дундуур Нарны замтай холбох авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2017

75.4

26.0

XIII.4.7

Төмөр замын 5 дугаар цэцэрлэгийн баруун талаар Нарны замын туслах болон хорооллын доторх замыг холбосон авто зам, Хермэс төвийн зүүн талын замаас зүүн тийш Баянгол дүүргийн баруун талын замтай холбох зам, 6 дугаар Бичил хорооллын урд зам, 40 дүгээр сургуулийн баруун талаар Ард-Аюуш өргөн чөлөө хүртэл /хуучнаар Москва ресторан/ холбосон зам, Москва рестораны өмнө Ард Аюушийн гудамжнаас Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

49.9

22.2

XIII.4.8

Оргил рашаан сувиллын уулзвараас Жапан таун хотхон хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, Чингисийн өргөн чөлөө, Баянгол зочид буудлын зүүн уулзварын зураг төсөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

64.2

45.0

XIII.4.9

Халдвартын буудлаас Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

77.6

54.3

XIV

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

   

2,848.2

2,848.2

XIV.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

2,848.2

2,848.2

 

Шилжих

   

2,848.2

2,848.2

XIV.1.1

Рашаантын газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн агуулах барих ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

2018

2,848.2

2,848.2

XV

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

   

52,066.3

26,984.6

XV.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

52,066.3

26,984.6

 

Шилжих

   

32,066.3

6,984.6

XV.1.1

Хөдөө аж ахуйн салбарын болон Малын удмын сангийн цогцолбор барилга,  тоног төхөөрөмжийн хамт /Дархан-Уул, Хонгор сум/

2012

2018

23,970.0

5,595.3

XV.1.2

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга  /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2011

2017

2,970.0

554.8

XV.1.3

Хүнс, барааны худалдааны төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2017

4,200.0

558.2

XV.1.4

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2012

2018

926.3

276.3

 

Шинэ

   

20,000.0

20,000.0

XV.1.5

Атрын 3 дугаар аяныг үргэлжлүүлэх, мах, сүүний аяныг эхлүүлэх хөрөнгө оруулалт /улсын хэмжээнд/

2017

2017

20,000.0

20,000.0

XVI

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

   

194,679.1

61,740.8

XVI.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

141,235.1

24,080.1

 

Шилжих

   

141,235.1

24,080.1

XVI.1.1

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2013

2019

20,000.0

2,700.0

XVI.1.2

Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн харьяа Түлэнхийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2013

2019

26,000.0

500.0

XVI.1.3

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/

2012

2017

16,473.7

4,045.6

XVI.1.4

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/

2014

2017

1,557.0

241.2

XVI.1.5

Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

2011

2017

4,294.0

1,695.4

XVI.1.6

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Булган сум/

2015

2018

6,660.0

2,000.0

XVI.1.7

Говийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

2012

2018

7,247.7

2,950.0

XVI.1.8

Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар, өргөтгөл /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2015

2017

4,000.0

2,200.0

XVI.1.9

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/

2014

2017

1,248.6

416.4

XVI.1.10

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, /Хөвсгөл, Түнэл сум/

2015

2017

1,310.0

269.0

XVI.1.11

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/

2014

2017

1,112.7

300.0

XVI.1.12

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/

2014

2017

1,112.7

250.0

XVI.1.13

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 14 ор /Баянхонгор, Баянцагаан сум/

2013

2018

820.0

200.0

XVI.1.14

Нэгдсэн эмнэлгийн угаалга, ариутгалын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

2016

2017

550.0

550.0

XVI.1.15

Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь,Сайншанд сум/

2011

2018

3,524.4

850.0

XVI.1.16

Геронтологийн төвийн барилга, дэд бүтэц, 60 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2011

2019

7,392.9

300.0

XVI.1.17

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/

2010

2018

1,013.4

100.0

XVI.1.18

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/

2012

2018

1,099.5

100.0

XVI.1.19

Хавдар судлалын үндэсний төвийн өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010

2017

5,847.4

423.8

XVI.1.20

Бельгийн Вант Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийг сайжруулах төсөл /Ховд, Жаргалант сум/

2013

2019

8,700.0

1,500.0

XVI.1.21

"Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Олимп хотхоны авто зам, авто зогсоол, гадна тохижилт" ажлын дутуу санхүүжилт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2010

2017

57.1

57.1

XVI.1.22

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Булган, Хутаг-Өндөр сум/

2012

2017

1,214.0

31.6

XVI.1.23

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа "Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах" төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2020

20,000.0

2,400.0

XVI.2

II.Их засвар

   

10,500.0

10,500.0

 

Шилжих

   

10,500.0

10,500.0

XVI.2.1

Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/

2017

2017

10,500.0

10,500.0

XVI.3

III.Тоног төхөөрөмж

   

42,944.0

27,160.7

 

Шилжих

   

29,424.0

13,640.7

XVI.3.1

Хавдар судлалын үндэсний төвийн сити томографын аппарат /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2016

2017

2,100.0

2,100.0

XVI.3.2

Эрүүл мэндийн салбарын 2016 оны тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл  санхүүжилт /улсын хэмжээнд/

2016

2017

624.0

624.0

XVI.3.3

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр 4, 5 /улсын хэмжээнд/

2011

2020

26,700.0

10,916.7

 

Шинэ

   

13,520.0

13,520.0

XVI.3.4

Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/

2017

2017

11,000.0

11,000.0

XVI.3.5

Түргэн тусламжийн автомашин /улсын хэмжээнд/

2017

2017

2,520.0

2,520.0

XVII

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

   

273,284.4

113,245.1

XVII.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

266,984.4

107,692.1

 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц

   

219,998.8

74,835.9

 

Шилжих

   

180,498.8

35,335.9

XVII.1.1

Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл / улсын хэмжээнд/

2014

2017

22,291.8

13,291.8

XVII.1.2

Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/

2016

2017

231.0

45.4

XVII.1.3

Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/

2014

2017

9,000.0

72.4

XVII.1.4

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2016

2017

995.0

497.5

XVII.1.5

Дулааны цахилгаан станц 4-өөс

У-18 хүртэлх /Москва хорооллын урд тал хүртэл/ 4.2 км, Ø 800 -ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2018

16,987.3

2,722.2

XVII.1.6

Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн  хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах

2014

2017

3,940.0

334.6

XVII.1.7

Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/

2015

2017

3,415.8

552.9

XVII.1.8

12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм-ийн голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/

2015

2017

7,296.0

1,597.3

XVII.1.9

1 в магистралийн ТК-1893-с ТК-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2х500 мм-ийн шугамыг 2х700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/

2014

2017

2,998.6

7.1

XVII.1.10

Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд  шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2014

2017

3,100.0

14.3

XVII.1.11

Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх, үндсэн магистраль шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2013

2017

3,538.3

182.3

XVII.1.12

Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 110/35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл  /Сүхбаатар/

2014

2017

8,400.0

1,289.7

XVII.1.13

Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/

2014

2017

17,000.0

1,109.7

XVII.1.14

Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Дорноговь, Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай, Бугат сум/

2015

2017

11,928.0

303.7

XVII.1.15

Амгалан дулааны станц 348 МВт-ын туршилт, тохируулгын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2015

2017

3,988.3

1,010.6

XVII.1.16

Ирээдүй цогцолбор хорооллын дулааны 4100 метр гол шугам, 6 ширхэг дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

9,267.0

727.6

XVII.1.17

Яармагийн гүүр орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВа чадалтай компьютерийн хяналт, удирдлагын системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил, 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай, 2х2 км шилэн кабель бүхий аянгын тросстой цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2014

2017

7,291.0

5.7

XVII.1.18

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын дулааны 2 Ø 300/400 мм-ийн голчтой 1.1 км шугам, 1 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төв, Ø 150 мм-ийн голчтой 137 метр шугам,  бие даасан 9.3 Гкал чадалтай дулааны эх үүсвэр, гадна төв бохир усны Ø 500 мм-ийн 1235 метр шугам, бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 1788 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2014

2017

9,854.0

987.3

XVII.1.19

Шар хад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2017

2,224.0

343.4

XVII.1.20

220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

938.4

311.9

XVII.1.21

110 кВ-ын Баянгол дэд станцаас 110 кВ-ын Радио телевиз дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 24 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

814.9

394.1

XVII.1.22

220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,139.7

583.9

XVII.1.23

110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станцын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам хүртэлх 110 кВ-ын 2 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,100.0

753.1

XVII.1.24

Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ-ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/

2014

2017

4,698.0

1,182.7

XVII.1.25

Баянголын амны Баянгол хорооллын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 2.2 км, дэд станц, 110/35/10 кВ, 2х40 МВа /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2014

2017

2,291.0

1,067.5

XVII.1.26

Баянголын амны 4 дүгээр ээлжийн дулааны ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2013

2017

2,925.8

126.7

XVII.1.27

Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорнод/

2012

2017

4,397.4

346.5

XVII.1.28

Холбооны 2 яндантай 2100 метр сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2015

2017

252.0

59.0

XVII.1.29

Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2014

2017

228.0

9.9

XVII.1.30

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн монголын талын хөрөнгө /аймаг дундын/

2016

2019

15,089.2

4,526.8

XVII.1.31

"Буман нарны гэрэл" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нарны цахилгаан үүсгүүр нийлүүлэх ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /улсын хэмжээнд/

2007

2017

878.3

878.3

 

Шинэ

   

39,500.0

39,500.0

XVII.1.32

Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20.000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил

2017

2017

39,500.0

39,500.0

 

Дулааны цахилгаан станц, дулааны шугам, сүлжээ

   

36,385.6

29,406.1

 

Шинэ

   

36,385.6

29,406.1

XVII.1.33

Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 ширхэг халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг дулааны төвлөрсөн системд холбох

2017

2018

22,900.0

18,920.5

XVII.1.34

Зарим аймгийн төвийн дулааны станцын 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах

2017

2017

3,547.5

3,547.5

XVII.1.35

Дулаан-Шарын гол ТӨХК-ийн дулааны станцаас дулаан хуваарилах төв хүртэлх гадна дулааны 2.2 км төв шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /Дархан-Уул, Шарын гол сум/

2017

2017

3,898.1

3,898.1

XVII.1.36

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үнсэн сан хоёрын үнсийг зөөж хоослох, даланг өндөрлөх ажил /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2017

2018

6,040.0

3,040.0

 

Гадаадын зээлээр хэрэгжих төслийн дотоод эх үүсвэр

   

10,600.0

3,450.0

 

Шилжих

   

10,600.0

3,450.0

XVII.1.37

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн монголын талын хөрөнгө  /Дархан-Уул, Дархан сум/

2015

2017

10,600.0

3,450.0

XVII.2

II.Их засвар

   

6,300.0

5,553.0

 

Шинэ

   

6,300.0

5,553.0

XVII.2.1

Эрчим хүчний дулааны төв магистраль шугамын шинэчлэлт, их засвар, өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2017

2018

6,300.0

5,553.0

XVIII

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

   

1,031.4

851.4

XVIII.2

II.Их засвар

   

1,031.4

851.4

 

Шилжих

   

1,031.4

851.4

XVIII.2.1

Авлигатай тэмцэх газрын В байрын  барилгын их засвар  /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2016

2017

1,031.4

851.4

XIX

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

   

952.7

88.3

XIX.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

952.7

88.3

 

Шилжих

   

952.7

88.3

XIX.1.1

Улсын ерөнхий прокурорын газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

2017

952.7

88.3

 

НИЙТ

   

2,503,353.8

602,106.9

 

/Энэ хавсралтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хавсралтыг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

 

Монгол Улсын 2017 онытөсвийн

тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2017 ОНД

САНХҮҮЖҮҮЛЭХ “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” КОНЦЕССЫН

ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

/сая төгрөг/

Хуу-лийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

I

МОНГОЛ УЛСЫН  ЕРӨНХИЙ САЙД

   

354,428.1

177,741.6

I.1

Үндэсний хөгжлийн газар

   

354,428.1

177,741.6

 

Концессын төслийн эргэн төлөлт

   

354,428.1

177,741.6

I.1.1

I.Хөрөнгө оруулалт

   

354,428.1

177,741.6

 

Шилжих

   

350,351.9

173,665.4

I.1.1.1

Алтай-Дарви чиглэлийн  98 км хатуу хучилттай авто зам

2015

2019

117,042.0

52,304.7

I.1.1.2

Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам

2015

2019

176,405.4

78,825.3

I.1.1.3

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр сургууль/

2016

2017

10,787.0

10,787.0

I.1.1.4

Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 38 дугаар сургууль/

2015

2018

14,884.5

5,581.7

I.1.1.5

Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль/

2015

2018

10,736.3

7,515.4

I.1.1.6

Сургуулийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 32 дугаар сургууль/

2016

2017

5,800.0

5,800.0

I.1.1.7

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар баг, Жигүүр цогцолбор/

2016

2018

1,386.6

796.4

I.1.1.8

Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Жаргалант сум/

2016

2017

2,050.3

2,050.0

I.1.1.9

Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/

2016

2018

2,357.9

1,687.9

I.1.1.10

Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн барилгын ажил

2016

2018

1,949.9

1,365.0

I.1.1.11

Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх  6.2 км авто замын ажил

2015

2017

6,952.0

6,952.0

 

Шинэ

   

4,076.2

4,076.2

I.1.1.12

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 6 дүгээр цэцэрлэг/

2017

2017

1,154.0

1,154.0

I.1.1.13

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, Баян-Ойт 1 дүгээр цэцэрлэг/

2017

2017

1,154.0

1,154.0

I.1.1.14

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Баянхонгор, Богд сум

2017

2017

738.2

738.2

I.1.1.15

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/

2017

2017

1,029.9

1,029.9

 

НИЙТ ДҮН

   

354,428.1

177,741.6

 

/Энэ хавсралтыг 2017 оны 10 дүгээр сарын 26-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн

тухай хуулийн 4 дүгээр хавсралт

 

 

ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ТӨСВӨӨС ЭРГЭН

ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 2017 ОНД  САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

                                                                                                                                    /сая төгрөг/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

1

Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам /169.5 км/

2013

2017

34,637.5

1,893.3

2

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам  /5.2 км/ /Завхан, Улиастай сум/

2016

2017

3,640.0

1,578.1

3

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2016

2017

995.0

497.5

4

Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2016

2017

3,121.7

2,121.7

5

Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам, хяналт /95.4 км/

2013

2017

2,345.3

93.7

6

Дулааны цахилгаан станц 3-ын баруун хойд замаас Яармагийн гүүр хүртэлх 1.5 км авто замын барилгын ажил

2014

2017

6,884.4

883.9

7

Ажилчны гудамжаас Дулааны цахилгаан станц 3 хүртэлх авто замын барилгын ажил

2014

2017

5,406.2

937.9

8

Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл

2014

2017

1,533.7

202.0

9

Монел,  Урбанек худалдааны төвийн баруун урд, Хатанбаатар Магсаржавын гудамж, Тоса худалдааны төвийн арын, Нарны зам, 5 дугаар хороо, Загийн 24 дүгээр байрын зүүн урд уулзварын зураг төсөл

2014

2017

110.5

38.9

10

Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ

2013

2017

13,879.9

2,100.0

11

Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал

2013

2017

7,991.1

1,670.5

12

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2015

2017

33,495.0

8,666.9

13

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн 2*1000 кВА чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,261.0

630.5

14

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулаан хангамжийн өөрийн эх үүсвэртэй болгох зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,063.7

305.2

15

Яармагийн гүүр орчмын орон сууцын хорооллын бохир ус, дулаан, цахилгааны шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2012

2018

21,769.0

500.0

16

Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн бохир усны Ø 150-450 мм-ийн голчтой 2200 метр гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

388.8

287.3

17

Ирээдүй цогцолбор хорооллын 2 дугаар ээлжийн 2*630 кВА чадалтай ТП 1 иж бүрдэл, 5 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

513.9

403.5

18

14 дүгээр хорооллын цахилгааны  110/35/10 кВ-ын дэд станцын гаргалгаа 4 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 10 кВ-ын хаалттай дэд өртөө 12 иж бүрдэл, 10 кВ-ын 18.4 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын  ажил

2014

2017

7,137.0

1,924.6

19

Орон сууцын 14 дүгээр хорооллын ус, дулаан дамжуулах төв 4 ширхэг, Ø 80/350 мм-ийн 1992 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил

2014

2017

3,480.3

859.0

20

14 дүгээр хорооллын бохир усны Ø 200/350 мм-ийн  1897 метр шугамын зураг төсөв,  барилга угсралтын ажил, цэвэр усны Ø 200-350 мм-ийн 1166 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

778.7

391.0

21

Яармаг орон сууцын хорооллын бохир усны даралттай Ø 315 мм-ийн голчтой 3503 метр хос гол шугам, Ø 600 мм-ийн голчтой 2140 метр бохир усны гол шугам, 1 насос станц, 2*630 кВА чадалтай ХТП 1 иж бүрдэл, 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,911.0

230.1

22

Яармаг орон сууцын хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 14.3 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 3 иж бүрдэл, 2*400 кВА чадалтай ТП 36 иж бүрдэл, 37.6 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл,  барилга угсралтын ажил

2014

2017

8,746.2

209.9

23

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн  11 г, д  Ø 800-ийн гол шугамыг  Ø 1000 мм голчтой болгон өргөтгөх  зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/

2014

2018

24,949.0

275.3

24

Дулааны цахилгаан станц 4-өөс У-18 хүртэл /Москва хорооллын урд тал хүртэл/ 4.2 км, Ø 800-ийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

16,987.3

2,722.2

25

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын цэвэр усны Ø 100/250 мм-ийн 1466 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

763.1

198.1

26

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын дулааны эх үүсвэр 2 ширхэг, дулааны Ø 80/300 мм-ийн  2010 метр шугамын  зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

14,980.0

1,143.5

27

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгааны ХТП- 9 ш, 10 кв-ын кабель  5897 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

7,540.0

1,507.6

28

Дулааны Ø 65/200 мм-ийн голчтой 924 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

754.0

329.9

29

Усан хангамжийн Ø 32/150 мм-ийн 871 метр шугам, ариутгах татуургын Ø 300 мм-ийн 1246 метр шугамын  угсралтын ажил

2014

2017

858.0

437.5

30

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, барилга /127.1 км/

2014

2017

62,899.9

6,790.6

31

Шинээр тавихаар төлөвлөж байгаа төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх /11 аймагт/

2011

2017

14,140.2

3,500.0

32

Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/

2015

2017

12,351.2

7,500.7

33

Нийтийн зориулалттай орон сууцын цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/

2013

2017

10,489.8

2,099.0

34

Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2013

2017

5,000.0

1,429.7

35

Төв аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн  хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Төв/

2014

2017

3,940.0

334.6

36

Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2014

2017

5,629.0

465.9

37

Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл  /Дорнод, Хэрлэн сум/

2014

2018

5,724.0

2,724.0

38

Аймгийн төвийн авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /5.08 км/  /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж баг/

2013

2017

1,895.8

202.6

39

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, авто зам, тохижилт /Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Манхан, Ховд, Мөст, Чандмань сумд/

2015

2017

2,470.0

1,215.9

40

Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр /Хэнтий, Баянмөнх сум/

2011

2017

3,800.0

496.0

41

Орбитын уулзвараас  Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл /3.6 км/

2015

2017

14,961.5

11,475.1

42

Багануур-Цэнхэрмандалын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Хэнтий/

2015

2017

3,415.8

552.9

43

12 а магистралийн ТК-1211 цэгээс урагш гарсан 2 Ø 400 мм голчтой шугамыг 2 Ø 500 мм болгон өргөтгөх, 3х500х70 хүчин чадалтай шинээр даралт өргөх насос станц барих, зургийн хамт /Улаанбаатар/

2015

2017

7,296.0

1,597.3

44

1 в магистралийн ТК-1893-с ТК-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2х500 мм-ын шугамыг 2х700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/

2014

2017

2,998.6

7.0

45

Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд  шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2014

2017

3,100.0

14.4

46

Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх, үндсэн магистраль шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/

2013

2017

3,538.3

182.3

47

Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/

2014

2017

9,000.0

72.4

48

Баруун-Урт-Асгат-Эрдэнэцагааны 35 кВ-ын 197 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, 110/35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл  /Сүхбаатар/

2014

2017

8,400.0

1,289.7

49

Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВ-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/

2014

2017

17,000.0

1,109.7

50

Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбох, 3 сум /Дорноговь, Хатанбулаг, Мандах сум, Говь-Алтай, Бугат сум/

2015

2017

11,928.0

303.7

51

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллийг бий болгох /улсын хэмжээнд/

2012

2017

15,000.0

3,071.3

52

Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/

2013

2017

7,600.0

1,220.2

53

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид 2 дугаар тунгаагуур 2 ширхэг, биоцөөрөм барих /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2013

2017

8,519.1

939.0

54

Нийслэл, аймгийн төвийн орон сууцын хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /нийслэл, 21 аймаг/

2013

2018

62,000.0

13,307.2

55

Сумын төвийн шинэчлэл төсөл  /Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл  аймагт тус бүр нэг сум/

2014

2017

79,954.0

6,144.0

56

Элсэн тасархай-Хархорины Орхоны гүүр чиглэлийн 77 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай/

2012

2017

26,965.1

1,672.1

57

Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/

2016

2017

650.0

450.0

58

ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2016

2017

500.0

250.0

59

Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/

2012

2017

14,340.4

3,891.3

60

Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

2012

2017

8,300.0

2,285.5

61

Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 тоот тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Хөшигийн хөндий/

2012

2018

122,874.2

17,376.3

62

Гүүр 4 ширхэг /Сэлэнгэ мөрний төмөр бетон 422.5 урт метр гүүр, зураг төсөл, Сэлэнгэ мөрний дөрөө хангинахын хөвдөг гүүр, Дэлгэрмөрөн голын хөвдөг гүүр, бирваазын шинэчлэл, Ерөө голын төмөр бетон гүүр/ /Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх, Их-Уул сум/

2013

2017

19,242.0

7,089.8

63

Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/

2015

2017

1,700.0

67.9

64

Амгалан дулааны станц 348 МВт-ын туршилт, тохируулгын ажил /Улаанбаатар/

2015

2017

3,988.3

1,010.6

65

Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам, хяналт /127.1 км/

2014

2017

2,399.2

402.4

66

Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам, хяналт /104 км/

2013

2017

2,480.7

181.0

67

Туул голын дагуу баригдах 35 км хурдны замын зураг төсөл боловсруулах

2014

2017

6,576.3

436.0

68

Улиастайн голын баруун талын 4 замын уулзварын зураг төсөл боловсруулах

2015

2017

26.0

26.0

69

Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт /83 км/

2013

2017

1,974.7

41.2

70

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам хяналт /67 км/

2014

2017

2,063.7

302.2

71

Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам /100 км/

2014

2017

23,177.2

813.5

72

Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам хяналт /100 км/

2014

2017

1,576.1

220.1

73

100 айлын уулзварын барилгын ажил

2014

2017

1,550.0

339.0

74

Просолиуд ХХК-аас Яармаг хүртэлх 3 км авто замын барилгын ажил

2014

2017

12,859.5

2,423.7

75

Ахуйн үйлчилгээний уулзварын зам барилгын ажил

2014

2017

6,154.5

426.0

76

Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын барилгын ажил

2014

2017

1,844.9

101.1

77

Ботаникаас Шархад хүртэлх 2,36 км авто замын барилгын ажил

2014

2017

3,902.2

120.6

78

Сонгинохайрхан дүүрэг, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг Москва хорооллын арын далангаар явуулж, Өнөр хорооллын 33 дугаар байрын арын замтай холбох 1 км авто замын зам барилгын ажил

2014

2018

7,888.9

1,500.0

79

Баянзүрх дүүрэг, Доржийн гудамж, Монелийн 4 замын уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

2014

2018

1,007.3

229.6

80

Хан-Уул дүүргийн арын уулзварын авто замын зураг төсөл

2014

2017

24.0

24.0

81

Баянзүрх дүүрэг, Дандарбаатарын гудамжнаас баруун тийш Офицеруудын ордны араар  явуулж ШУТИС-ийн ХМС-ийн урд замтай холбох авто зам, Хилчний гудамжийг үргэлжлүүлэн Б.Доржийн  гудамжтай холбох авто зам, 13 дугаар хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжийг хороолол дундуур Нарны замтай холбох авто замын зураг төсөл

2014

2017

75.4

26.0

82

Төмөр замын 5 дугаар цэцэрлэгийн баруун талаар Нарны замын туслах болон хорооллын доторх замыг холбосон авто зам, Хермэс төвийн зүүн талын замаас зүүн тийш Баянгол дүүргийн баруун талын замтай холбох зам, 6 дугаар Бичил хорооллын урд зам 40 дүгээр сургуулийн баруун талаар Ард-Аюуш өргөн чөлөө хүртэл /хуучнаар Москва ресторан/ холбосон зам, Москва рестораны өмнө Ард Аюушийн гудамжнаас Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж хүртэлх авто замын зураг төсөл

2014

2017

49.9

22.2

83

Оргил рашаан сувиллын уулзвараас Жапан таун хотхон хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, Чингисийн өргөн чөлөө, Баянгол зочид буудлын зүүн уулзварын зураг төсөл

2014

2017

64.2

45.0

84

Халдвартын буудлаас Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх авто замын зураг төсөл

2014

2017

77.6

54.3

85

Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/

2014

2017

18,173.6

5,362.3

86

Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам төсөл

2013

2017

3,960.3

3,960.3

87

Сайншанд-Баруун Урт- Хөөт-Чойбалсан, Чойбайлсан-Эрээнцав, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Нөмрөг чиглэлийн 210 км төмөр зам төсөл, зөвлөх үйлчилгээ

2013

2017

10,080.8

10,080.8

88

Баянгол дэд станцаас 10 кВ-ын 3 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 12 км, 13.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2013

2017

1,260.0

21.6

89

Баянголын амны орон сууцын хорооллын 10 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна дулаан, цэвэр ус, цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2013

2017

3,416.0

140.0

90

Буянт-Ухаа хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд 9.9 МВт орчим чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 2 иж бүрдэл, 2х400 кВА чадалтай ТП 25   иж бүрдэл, 33.0 км урт 10 кВ-ын кабель шугам, зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

7,000.0

16.7

91

Буянт-Ухаа орон сууцын хорооллын 10 хэсгийн 10 ширхэг ЦТП, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,497.0

159.4

92

VII хорооллын 12 хэсгийн 6 ширхэг ус,  дулаан дамжуулах төвийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл,  барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,633.0

219.3

93

Ховд аймгийн төвийн 4200 м3 хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

2013

2018

1,500.0

151.9

94

Цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2х630 кВА 1 ширхэг, 2х800 кВА 3 ширхэг барилга угсралтын ажил

2014

2017

819.0

232.4

95

Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо  5 ширхэг, ялтсан дулаан солилцуур 3 иж бүрдлийн барилга угсралтын ажил

2014

2018

933.8

653.7

96

Дулааны шугам сүлжээний Ø 32/200 мм-ийн голчтой 3539 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

942.3

395.9

97

Цэвэр усны Ø 32/150 мм-ийн голчтой 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

182.0

76.1

98

Бохир усны Ø 150/200 мм-ийн голчтой 800 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

132.0

67.2

99

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын 4 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,600.0

480.4

100

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 995 метр шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

366.5

168.0

101

Усан хангамж Ø 500 мм 1800 метр, Ø 80/300 мм-ийн 3080 метр, ариутгах татуургын Ø 300 мм 1050 метр, Ø 400/200 мм-ийн 1310 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

1,510.0

565.9

102

Баянгол дүүрэг,  Гандан Орхоны 10 дугаар гудамжны шинэчлэлт, барилгын ажил

2014

2017

381.6

30.9

103

Гандантэгчинлэн хийд орчмын гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах дэд төслийн хүрээнд Орхоны 10 дугаар гудамжны зам барилгын ажил

2014

2017

182.0

138.8

104

Баянгол дүүрэг, Гандан Орхоны 5 дугаар гудамжны дэд бүтцийн ажил

2014

2017

655.8

28.3

105

Ирээдүй цогцолбор хорооллын дулааны 4100 метр гол шугам, 6 ширхэг дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

9,267.0

727.6

106

Яармагийн гүүр орчмын хорооллын 110/35/10 кВ-ын 2х25 МВА чадалтай компьютерийн хяналт, удирдлагын системтэй дэд станцын барилга угсралтын ажил, 110 кВ-ын АС-240/39 дамжуулагч утастай, 2х2 км шилэн кабель бүхий аянгын тросстой цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2017

7,291.0

5.7

107

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, Ханын материал орчмын гэр хорооллын дулааны 2 Ø 300/400 мм-ийн голчтой 1.1 км шугам, 1 ширхэг ус, дулаан дамжуулах төв, Ø 150 мм-ийн голчтой 137 метр шугам,  бие даасан 9.3 Гкал чадалтай дулааны эх үүсвэр, гадна төв бохир усны Ø 500 мм-ийн 1235 метр шугам, бохир усны Ø 200-300 мм-ийн 1788 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2014

2018

9,854.0

987.3

108

Шархад, Амгалан орчмын бохир ус татан зайлуулах, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил

2014

2017

2,224.0

343.4

109

220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил

2014

2017

938.4

311.9

110

110 кВ-ын Баянгол дэд станцаас 110 кВ-ын Радио телевиз дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 24 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил

2014

2017

814.9

394.1

111

220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,139.7

583.9

112

110/35/10 кВ-ын 2х40 МВа дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станцын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам хүртэлх 110 кВ-ын 2 км, 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг, барилга угсралтын ажил

2014

2017

2,100.0

753.1

113

Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ-ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Улаанбаатар/

2014

2017

4,698.0

1,182.7

114

Баянголын амны Баянгол хорооллын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 2.2 км, дэд станц, 110/35/10 кВ, 2х40 МВа /Улаанбаатар/

2014

2017

2,291.0

1,067.5

115

Баянголын амны 4 дүгээр ээлжийн дулааны ажил

2013

2017

2,925.8

126.7

116

Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорнод/

2012

2017

4,397.4

346.5

117

Холбооны 2 яндантай 2100 метр сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

2015

2017

252.0

59.0

118

Амгалан дулааны станцын ахуйн хэрэгцээний цэвэр усан хангамжийн угсралтын ажил

2014

2017

228.0

9.9

119

Онцгой байдлын албаны командын байрын барилга, техник, тоног төхөөрөмж

2015

2017

20,000.0

33.7

 

НИЙТ ДҮН

   

1,012,951.7

172,794.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Монгол Улсын 2017 оны төсвийн  тухай хуулийн

5 дугаар хавсралт

 
       

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРӨӨС

2017 ОНД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД

ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ

 

 
 
 

Д/д

Аймаг, сум

 Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох урамшууллын хэмжээ                                                                  /мянган төгрөгөөр/

 

1

Архангай

251,651.5

 

 

Батцэнгэл сум

23,151.4

 

 

Булган сум

21,030.0

 

 

Өгийнуур сум

19,453.6

 

 

Өлзийт сум

20,369.5

 

 

Тариат сум

26,398.0

 

 

Хайрхан сум

24,215.0

 

 

Хотонт сум

22,071.4

 

 

Цахир сум

25,959.8

 

 

Цэцэрлэг сум

24,526.4

 

 

Эрдэнэбулган сум

44,476.6

 

2

Баян-Өлгий

107,954.4

 

 

Алтай сум

27,446.2

 

 

Өлгий сум

55,081.6

 

 

Толбо сум

25,426.6

 

3

Баянхонгор

262,225.1

 

 

Баацагаан сум

31,009.0

 

 

Бууцагаан сум

35,434.1

 

 

Галуут сум

27,645.3

 

 

Жаргалант сум

32,411.4

 

 

Заг сум

31,504.9

 

 

Өлзийт сум

25,762.0

 

 

Хүрээмарал сум

32,745.6

 

 

Шинэжинст сум

45,712.7

 

4

Булган

321,583.4

 

 

Баян-Агт сум

31,820.7

 

 

Булган сум

46,209.3

 

 

Бүрэгхангай сум

29,434.0

 

 

Гурванбулаг сум

30,232.5

 

 

Могод сум

29,737.8

 

 

Орхон сум

30,994.8

 

 

Рашаант сум

29,148.7

 

 

Сэлэнгэ сум

34,948.3

 

 

Хангал сум

31,684.5

 

 

Хишиг-Өндөр сум

27,372.9

 

5

Говь-Алтай

361,174.5

 

 

Баян-уул сум

40,515.7

 

 

Дэлгэр сум

38,132.4

 

 

Жаргалан сум

32,715.9

 

 

Төгрөг сум

34,232.5

 

 

Хөхморьт сум

43,982.3

 

 

Цогт сум

50,048.8

 

 

Чандмань сум

32,499.2

 

 

Шарга сум

31,632.6

 

 

Эрдэнэ сум

57,415.3

 

6

Дорноговь

687,031.4

 

 

Айраг сум

48,492.4

 

 

Алтанширээ сум

48,492.4

 

 

Дэлгэрэх сум

43,624.3

 

 

Замын-Үүд сум

78,668.3

 

 

Иххэт сум

43,466.7

 

 

Мандах сум

64,141.6

 

 

Өргөн сум

43,331.5

 

 

Сайншанд сум

75,430.2

 

 

Сайхандулаан сум

40,251.5

 

 

Улаанбадрах сум

29,927.1

 

 

Хатанбулаг сум

62,050.1

 

 

Хөвсгөл сум

49,605.4

 

 

Эрдэнэ сум

59,550.0

 

7

Дорнод

364,650.1

 

 

Баян-уул сум

36,275.1

 

 

Булган сум

39,302.6

 

 

Дашбалбар сум

41,226.3

 

 

Сэргэлэн сум

23,994.5

 

 

Хэрлэн сум

196,070.9

 

 

Чулуунхороот сум

27,780.7

 

8

Дундговь

399,093.7

 

 

Адаацаг сум

34,229.3

 

 

Баянжаргалан сум

30,578.7

 

 

Говь-Угтаал сум

31,510.6

 

 

Дэлгэрхангай сум

38,587.9

 

 

Дэрэн сум

34,351.4

 

 

Луус сум

32,791.7

 

 

Өндөршил сум

34,449.6

 

 

Сайхан-Овоо сум

39,434.8

 

 

Хулд сум

39,804.1

 

 

Цагаандэлгэр сум

28,780.3

 

 

Эрдэнэдалай сум

54,575.6

 

9

Завхан

97,052.5

 

 

Дөрвөлжин сум

26,882.5

 

 

Идэр сум

19,190.0

 

 

Отгон сум

22,207.5

 

 

Тэс сум

28,772.5

 

10

Өвөрхангай

353,484.6

 

 

Арвайхээр сум

56,851.1

 

 

Бат-Өлзий сум

26,575.7

 

 

Бүрд сум

21,765.3

 

 

Гучин ус сум

27,382.0

 

 

Есөнзүйл сум

20,232.2

 

 

Нарийн тээл сум

23,557.2

 

 

Өлзийт сум

20,044.7

 

 

Сант сум

21,453.6

 

 

Тарагт сум

23,135.8

 

 

Төгрөг сум

28,361.7

 

 

Хайрхандулаан сум

25,844.5

 

 

Хархорин сум

33,963.4

 

 

Хужирт сум

24,317.7

 

11

Өмнөговь

1,425,515.6

 

 

Баяндалай сум

67,284.8

 

 

Баян-Овоо сум

93,139.1

 

 

Булган сум

51,888.8

 

 

Мандал-Овоо сум

110,692.8

 

 

Манлай сум

65,186.9

 

 

Ноён сум

157,190.8

 

 

Номгон сум

97,275.6

 

 

Сэврэй сум

44,340.3

 

 

Ханбогд сум

114,335.3

 

 

Ханхонгор сум

67,457.0

 

 

Хүрмэн сум

67,074.2

 

 

Цогт-Овоо сум

39,579.1

 

 

Цогтцэций сум

450,071.0

 

12

Сүхбаатар

36,680.9

 

 

Дарьганга сум

36,680.9

 

13

Сэлэнгэ

529,035.3

 

 

Алтанбулаг сум

12,250.0

 

 

Баруунбүрэн сум

58,638.0

 

 

Баянгол сум

7,782.9

 

 

Жавхлант сум

21,937.0

 

 

Зүүнбүрэн сум

40,203.2

 

 

Орхон сум

23,722.8

 

 

Орхонтуул сум

44,698.7

 

 

Сайхан сум

47,235.6

 

 

Сант сум

31,530.3

 

 

Сүхбаатар сум

37,733.3

 

 

Түшиг сум

51,876.8

 

 

Хушаат сум

40,193.7

 

 

Хүдэр сум

12,386.8

 

 

Цагааннуур сум

57,503.8

 

 

Шаамар сум

41,342.6

 

14

Төв

233,387.3

 

 

Баянжаргалан сум

29,641.3

 

 

Заамар сум

165,426.2

 

 

Мөнгөнморьт сум

20,654.2

 

 

Эрдэнэсант сум

17,665.7

 

15

Увс

130,562.7

 

 

Бөхмөрөн сум

17,001.0

 

 

Давст сум

17,510.4

 

 

Зүүнговь сум

15,554.8

 

 

Малчин сум

14,663.4

 

 

Тариалан сум

15,504.1

 

 

Түргэн сум

11,528.9

 

 

Ховд сум

15,972.8

 

 

Цагаанхайрхан сум

22,827.3

 

16

Ховд

64,586.5

 

 

Буянт  сум

22,506.5

 

 

Зэрэг сум

20,540.0

 

 

Мөнххайрхан сум

21,540.0

 

17

Хөвсгөл

199,881.5

 

 

Галт сум

20,330.1

 

 

Жаргалант сум

21,057.2

 

 

Мөрөн сум

48,846.6

 

 

Рэнчинлхүмбэ сум

26,643.6

 

 

Тариалан сум

20,424.7

 

 

Түнэл сум

19,382.5

 

 

Цагаан-Уул сум

21,807.8

 

 

Эрдэнэбулган сум

21,389.1

 

18

Хэнтий

370,150.0

 

 

Батноров сум

39,275.0

 

 

Батширээт сум

39,350.0

 

 

Баян-Адарга сум

30,875.0

 

 

Баян-Овоо сум

31,050.0

 

 

Биндэр сум

37,775.0

 

 

Бор-Өндөр сум

45,475.0

 

 

Галшар сум

36,275.0

 

 

Дархан сум

31,250.0

 

 

Жаргалтхаан сум

27,000.0

 

 

Мөрөн сум

23,375.0

 

 

Цэнхэрмандал сум

28,450.0

 

19

Дархан                   

              

Дархан сум

352,355.9

352,355.9

 

20

Орхон

362,085.5

 

 

Баян-Өндөр сум

362,085.5

 

21

Говьсүмбэр

241,857.7

 

 

Сүмбэр сум

152,608.6

 

 

Шивээговь сум

89,249.1

 

Нийт

7,152,000.0

 
         
         

 

 

 

[1] Төсвийн тухай хууль "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2012 оны 03 дугаарт нийтлэгдсэн.

[2] Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2010 оны 30 дугаарт нийтлэгдсэн.