УИХ-ын хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн байдал (2018.01.02-2018.06.20)

2018/06/20 11:28 957

 Улсын Их Хурал нь хянан шалгах бүрэн эрхээ Засгийн газрын болон Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг бусад байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл сонсох, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг бусад байгууллагын даргад асуулга тавих, түүний хариуг чуулганаар хэлэлцүүлэх, дээрх албан тушаалтнуудад асуулт тавьж хариулт авах хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг. 

     Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс 2018.01.02-2018.06.20-ны байдлаар Улсын Их Хурлын шалгах эрхээ хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг нэгтгэн хүргэж байна. 


 

 

 

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс